Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Ο Τράγος των Αιγών, η προφητεία του Δανιήλ, η Βασιλεία της πάρδαλης των Ελλήνων & η προσκύνηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Ναό του Σολομώντα.

Ο ήν, που ουκ έστι & το κακέκτυπο παρέσται.
Η ανάρτηση για τους ψεύτες απατεώνες νεοέλληνες, αρχαιοελληνιστές τάχα, το θλιβερό κακέκτυπο της πάρδαλης, που διαστρέφουν την ιστορία, μοστράρουν μαίανδρους, είναι λέει απόγονοι κάποιων Ελλανίων εξωγήινων, έσωσαν την Ελλάδα από χρεοκοπία, & έχουν αναστατώσει το σύμπαν, χωρίς δόγμα & κόμμα, & βλασφημούν το εβραιοχριστιανικό αφήγημα, όπως το λένε. Τώρα τελευταία μοστράρουν & μια τάχα "μητέρα θεά" που παίρνει κόσμο αφελείς στον λαιμό της.
Φαίνεται ότι αυτοί, είναι ανώτεροι από τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος όταν έφτασε ως κατακτητής στην Ιερουσαλήμ, & έμαθε ότι ο Δανιήλ είχε προφητέψει γι αυτόν & την τότε Ελληνική κυριαρχία, όταν διάβασε την προφητεία, πήγε στον Ναό του Σολομώντα & προσκύνησε τον Θεό του Ισραήλ. Τον ίδιο Θεό που αργότερα Σταύρωσαν οι ίδιοι οι Εβραίοι.

Αιγές ήταν η πρωτεύουσα της Αρχαίας Μακεδονίας.
Να τι λέει η προφητεία επί λέξη: "καὶ ἐγὼ ἤμην συνίων καὶ ἰδοὺ τράγος αἰγῶν ἤρχετο ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς καὶ οὐκ ἦν ἁπτόμενος τῆς γῆς, καὶ τῷ τράγῳ κέρας θεωρητὸν ἀναμέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ." (Δανιήλ 8, 5)
Και παρακάτω εξηγεί: "ὁ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς ῾Ελλήνων· καὶ τὸ κέρας τὸ μέγα, ὃ ἦν ἀναμέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς ὁ πρῶτος." (Δανιήλ 8, 21)

πηγή: Flav.Jos., Ant. Jud.11.336-337, Ιππόλυτο Ρώμης (2ος-3ος αι.μ.Χ.) & Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος https://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/198396.html 
Η συνάντηση είχε γίνει. Η Πρόνοια του Θεού, είχε φέρει τον Μέγα Αλέξανδρο στον Ναό του τότε, εξαπλώθηκε η Ελληνική γλώσσα, η γλώσσα στην οποία γράφτηκαν τα Ευαγγέλια & η Αποκάλυψη, οι πράξεις των Αποστόλων & μεταφράστηκε όλη η Αγία Γραφή από τους 72 μεταφραστές, η περίφημη μετάφραση των 70. Ο Χριστιανισμός διαδώθηκε σε όλον τον κόσμο, από τους Ελληνες.
Σύμφωνα με όλους τους ερμηνευτές, η Ελληνική κοσμοκρατορία, αναφέρεται στον Δανιήλ ως πάρδαλη
"καὶ τέσσαρα θηρία μεγάλα ἀνέβαινον ἐκ τῆς θαλάσσης διαφέροντα ἀλλήλων. 4 τὸ πρῶτον ὡσεὶ λέαινα, καὶ πτερὰ αὐτῇ ὡσεὶ ἀετοῦ· ἐθεώρουν ἕως οὗ ἐξετίλη τὰ πτερὰ αὐτῆς, καὶ ἐξῄρθη ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ ποδῶν ἀνθρώπου ἐστάθη, καὶ καρδία ἀνθρώπου ἐδόθη αὐτῇ. 5 καὶ ἰδοὺ θηρίον δεύτερον ὅμοιον ἄρκῳ, καὶ εἰς μέρος ἓν ἐστάθη, καὶ τρεῖς πλευραὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῆς ἀναμέσον τῶν ὀδόντων αὐτῆς, καὶ οὕτως ἔλεγον αὐτῇ· ἀνάστηθι, φάγε σάρκας πολλάς. 6 ὀπίσω τούτου ἐθεώρουν καὶ ἰδοὺ θηρίον ἕτερον ὡσεὶ πάρδαλις,..." (Δανιήλ 7) ενώ το Λεοντάρι = Βαβυλώνα, Αρκούδα = Μηδοπερσία & Λεοπάρδαλη = Ελλάδα.
Και τώρα το κακέκτυπο που ομοιάζει με πάρδαλη, έχει στόμα σαν λιονταριού, & πόδια σαν αρκούδα.
Το κακέκτυπο με τα σιδερένια δόντια, που κατατρώγει τα πάντα & ότι περισσεύει το ποδοπατάει.
"7 ὀπίσω τούτου ἐθεώρουν καὶ ἰδοὺ θηρίον τέταρτον φοβερὸν καὶ ἔκθαμβον καὶ ἰσχυρὸν περισσῶς, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ σιδηροῖ μεγάλοι, ἐσθίον καὶ λεπτῦνον καὶ τὰ ἐπίλοιπα τοῖς ποσὶν αὐτοῦ συνεπάτει, καὶ αὐτὸ διάφορον περισσῶς παρὰ πάντα τὰ θηρία τὰ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ κέρατα δέκα αὐτῷ. 8 προσενόουν τοῖς κέρασιν αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ κέρας ἕτερον μικρὸν ἀνέβη ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ τρία κέρατα τῶν ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐξερριζώθη ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ὀφθαλμοὶ ὡσεὶ ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπου ἐν τῷ κέρατι τούτῳ καὶ στόμα λαλοῦν μεγάλα." (Δανιήλ 7)
Συνεχίζοντας λέει ότι το τελευταίο αυτό θεριό, το έβλεπε μέχρι που ο Παλαιός των ημερών, βασίλευσε.
"9 ἐθεώρουν ἕως ὅτου οἱ θρόνοι ἐτέθησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο, καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών, καὶ ἡ θρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον καθαρόν, ὁ θρόνος αὐτοῦ φλὸξ πυρός, οἱ τροχοὶ αὐτοῦ πῦρ φλέγον· 10 ποταμὸς πυρὸς εἷλκεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν αὐτῷ, καὶ μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν αὐτῷ· κριτήριον ἐκάθισε, καὶ βίβλοι ἠνεῴχθησαν."
Προχωράμε καλά.
Ιάκωβος Τίγκας

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Η απολογία μου, σχετικά με την συνύπαρξη αναστηθέντων & θνητών υπό αναστολή φθοράς, στην Βουλή των Δικαίων.

Οι αυθαίρετες ερμηνείες & αφορισμοί, είναι ξένοι προς το Πνεύμα του Λόγου, αλλά & προς το δικό μου πνεύμα.
Επειδή δέχθηκα αρνητική κρίση, από φίλους σχετικά με όσα έγραψα για την συνύπαρξη θνητών υπό αναστολή φθοράς & θανάτου, με αναστηθέντες Αγίους στην Βουλή των Δικαίων, οφείλω κάποιες εξηγήσεις.
Ο ισχυρισμός αυτός, προκύπτει ως λογικό συμπέρασμα, από τον συνδυασμό πολλών χωρίων της Αγίας Γραφής, τα οποία από μόνα τους, είναι ακατανόητα, ενώ με το συμπέρασμα αυτό εξηγούνται όλα & δένουν σαν κομμάτια του ιδίου παζλ.
Ενδεικτικά αναφέρω τα λόγια του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού, όπου σε άλλα σημεία λέει ότι όποιους θέλει ζωοποιεί, & αλλού, ότι οι πάντες θα αναστηθούν, & ως υιοί της αναστάσεως & να θέλουν δεν θα μπορούν να πεθάνουν, αναφερόμενος προφανώς σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές.
Τα αναφερόμενα στα κεφάλαια 20 & 21 της Αποκάλυψης, όπου γίνεται αρκετά καθαρό εκεί. “Και οι λοιποί από τους νεκρούς δεν θα αναστηθούν”. Αλλά & στην συνέχεια στο τέλος της χιλιετίας, αναφέρεται εκτροπή εκ νέου. Από ποιούς θα γίνει; από τους Αγίους; όχι βέβαια, αλλά από τους θνητούς υπό αναστολή φθοράς.
Τα όσα αναφέρονται στον Ησαία περί ενός Λαού χωρίς γέρους, αλλά με θάνατο των επικατάρατων στα 100 τους χρόνια.
Από τους ψαλμούς του Δαυίδ & ιδίως τον πρώτο ψαλμό, & όχι μόνον, όπου αναφέρεται ότι ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εν Βουλή Δικαίων. Αλλά & πολλά άλλα.
Γνωρίζω, ότι η πεπερασμένη διάνοια των ανθρώπων, είναι απειροελάχιστη μπροστά στην άπειρη διάνοια του Θεού. Ομως αυτά που γράφτηκαν, δεν γράφτηκαν, ούτε τυχαία, ούτε για πλάκα. Απευθύνεται ο Θεός στην ανθρώπινη πεπερασμένη διάνοια, & μάλιστα προτρέπει στην έρευνα των Γραφών, λέγοντας ότι εκεί εμπεριέχεται η Αλήθεια & η Αλήθεια θα σας ελευθερώσει.
Επομένως, εκφράζω αυτά που εγώ κατάλαβα, χρησιμοποιώντας την πεπερασμένη μου διάνοια & τα οποία δεν θίγουν το Δόγμα ως Θεολογούμενα, πολύ δε περισσότερο τον Λόγο, τον οποίο δέχομαι χωρίς καμία αντιλογία, ακόμη & ό, τι δεν κατανοώ, & επομένως δεν στοιχειοθετείται αίρεση από το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα το οποίο αποδέχομαι εξ΄ολοκλήρου από την Βάπτισή μου μέχρι σήμερα.
Θίγω όμως κάτι άλλο. Την βαλσαμωμένη εκφορά του Λόγου, από την καθεστηκυία τάξη, η οποία έτσι μυθοποιεί το συνταρακτικότερο επικείμενο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, γιατί ξέρουν ότι οι περισσότεροι, θα χάσουν τους θρόνους τους & τα προνόμιά τους.
Τέλος δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου, σχετικός λόγος από κανέναν από τους Αγίους Πατέρες ο οποίος να ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα, για να το φιλτράρω, εάν όσα εκφράζω, είναι συμβατά ή όχι.
Οι αυθαίρετες ερμηνείες & αφορισμοί, είναι ξένοι προς το Πνεύμα του Λόγου, αλλά & προς το δικό μου πνεύμα.
Γνωρίζω ότι τα περιγραφόμενα είναι αδιανόητα για την σημερινή πραγματικότητα, όπως γνωρίζω ότι επίσης & η σημερινή πραγματικότητα θα ήταν αδιανόητη, στους ανθρώπους του 100 μ.Χ. ή ακόμη & του 1600 μ.Χ.
Εάν έχω ερμηνεύσει λάθος, & αποδειχθεί αυτό, με εμπεριστατωμένο αντίλογο, θα τα ανακαλέσω όλα. Μέχρι στιγμής όμως, ουδείς έχει αποδείξει πέραν των αυθαίρετων ερμηνειών, το λάθος, & ουδείς προσφέρθηκε από τους ειδικούς σε συζήτηση.
Χωρίς διάθεση αντιδικίας με κανέναν, είμαι στην διάθεση κάθε καλοπροαίρετου συζητητή, με γνώμονα την έρευνα της Αλήθειας & μόνον αυτής, χωρίς καμιά ιδιοτέλεια & έπαρση.

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019

Η Βασιλεία του Χριστού του Θεού επί της γης, δεν θα είναι μια απλή παγκόσμια Κυβέρνηση.

Εν΄ αναμονή του Λυτρωτή Βασιλιά των Εθνών.
Αφού αποδείχθηκε έμπρακτα, ότι η Δικαιοσύνη των ανθρώπων στο διάβα των αιώνων, όχι μόνον δεν λειτουργεί, αλλά χρησιμοποιείται ως μοχλός υποταγής της ελευθερίας & της αθωότητας, με αποκορύφωμα στις μέρες μας, την αχαλίνωτη ανομία, επαληθεύεται το ρηθέν από τον ίδιο τον Κύριο, ότι χωρίς αυτόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε.
Η επιβολή της Αγαθής Δικαιοσύνης, δεν είναι δικτατορία, αλλά ικανοποίηση του ζωτικού αγαθού της Δικαιοσύνης, για την επιβίωση της ανθρωπότητας. 
Η Βασιλεία του Χριστού του Θεού επί της γης, δεν θα είναι μια απλή Παγκόσμια Κυβέρνηση, αλλά μια συμβασιλεία όσων αξιωθούν να μετέχουν σε αυτήν.
Τα χαρακτηριστικά σημεία των καιρών, που περιγράφονται στην Αγία Γραφή, & σηματοδοτούν την εποχή μας ως προάγγελο της έλευσής του, όχι μόνον δεν προϋποθέτουν αποδοχή & μετάνοια από όλους, όπως εσκεμμένα & με δόλο διαδίδουν πολλοί, μεταξύ αυτών & η ύποπτη αν μη τι άλλο αυτοαποκαλούμενη ΟΟΔΕ (Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας), αλλά αντίθετα, σκιαγραφούν την μεγάλη αποστασία & εκτροπή της ανθρωπότητας με την επιβεβαίωση του Λόγου του ιδίου του Κυρίου: "άρα γε, θα βρω την πίστη μου επί της γης, όταν έρθω;"

Τι θα γίνει.
Οσα παράδοξα θα αναφερθούν παρακάτω, προκύπτουν από τα κείμενα της Αγίας Γραφής, κατά την άποψή μου, & εξηγούνται πολλά.

Θα εμφανιστεί ξαφνικά στον ουρανό, ο Κύριος με δύναμη & δόξα πολλή, σε ώρα που οι άνθρωποι δεν τον περιμένουν, με όλους τους Αγγέλους του να τον συνοδεύουν. Αναφέρεται ότι θα τον δουν όλοι σε όλη την γη επάνω σε νεφέλες & θα φοβηθούν σφόδρα. 
Τι θα υπάρχει κρυμμένο στην νέφωση δεν αναφέρεται, & δεν γνωρίζουμε.
Κάποιοι, ίσως οι περισσότεροι, θα κάνουν λόγο για εισβολή εξωγήινων.
Πρώτα θα επιστρέψουν οι ψυχές όσων κρίθηκαν ότι είναι Άγιοι, ανεξάρτητα με ποιους & πόσους έχει Αγιοποιήσει η Εκκλησία, & θα αναστηθούν με τα σώματά τους, στους τόπους όπου πέθαναν. Θα παραληφθούν από τους Αγγέλους επί νεφελών & αυτοί με τα σώματά τους κατευθυνόμενοι προς τον Χριστό, χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, ως προς το που & πως, & θα τους δουν όλοι, όσοι θα ζουν. "ούς θέλω εγώ αναστήσω τη εσχάτη ημέρα". Δεν θα αναστηθούν σε αυτήν την φάση όλοι. 
Στην συνέχεια, θα παραληφθούν από Αγγέλους, από τους ζωντανούς, όσοι κριθούν, ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στον νέο κόσμο που ανατέλλει, την Βουλή των Δικαίων, με τα σώματά τους, κατευθυνόμενοι & αυτοί προς τον Χριστό, χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, & θα τους δουν όλοι. Ανεξάρτητα από το δόγμα & την θρησκευτική τους πίστη. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι δύο θα κοιμούνται σε ένα κρεβάτι, ο ένας παραλαμβάνεται, & ο άλλος αφήνεται. Δύο θα αλέθουν στο μύλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Δύο θα εργάζονται στο χωράφι, ο ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. 
Ολοι αυτοί, στην νεφέλη που θα πάνε, θα γίνουν νέοι με πιθανή ηλικία των 30-33 χρονών. Οι μεν αναστημένοι άφθαρτοι & έχοντας περάσει στην αιωνιότητα, οι δε ζωντανοί, υπό αναστολή φθοράς & θανάτου, σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Αυτά προκύπτουν τόσο από το κεφάλαιο 20 της Αποκάλυψης, όσο & από αυτά που αναφέρει ο Ησαίας εδώ http://iaktigas.blogspot.com/2017/09/blog-post_22.html 
Όλοι οι άλλοι που θα αφεθούν, μετά το πρώτο σοκ, όπως αναφέρθηκε ήδη, θα μιλήσουν για εισβολή εξωγήινων.
Θα τους ανακοινωθεί, ότι πρόκειται για την επιστροφή του Λυτρωτή Βασιλιά των Εθνών, του Χριστού του Θεού, ο οποίος επέστρεψε στο Βασίλειό του ένδοξος, όπως μας είχε υποσχεθεί, & έρχεται να επιβάλει την Αγαθή Δικαιοσύνη & να χαρίσει την Αθανασία στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι θα τους ζητηθεί να δεχθούν & να συμμετέχουν.
Το πιθανότερο είναι ότι αυτοί θα φρικάρουν, & θα σηκώσουν όπλα, για την εκδίωξη του νόμιμου Κληρονόμου του Βασιλείου, αφού δεν θα μπορούν ούτε να υποκριθούν, ούτε να κρυφτούν, αφού θα πέσουν οι μάσκες & θα αποκαλυφθεί ότι η Δικαιοσύνη τους είναι προσχηματική, βρώμικη & υποκριτική. Κάποιοι θα μιλήσουν & για βίαιη κατάλυση των θεσμών(!!!).
Η συνέχεια όπως αναφέρεται, είναι πόλεμος, κατά τον οποίο οι επί κεφαλής τους, το θηρίο & ο ψευδοπροφήτης, θα πιαστούν & θα ριχθούν ζώντες στην λίμνη του πυρός.
Κατόπιν ο Κύριος Ιησούς μαζί με όσους παρέλαβε, θα επιστρέψουν στην γη, θα πάρουν την εξουσία, & θα γίνουν δίκες, αληθινές όμως όχι ψεύτικες, χωρίς πρόζες δικηγόρων, χωρίς νομικά τερτίπια, με κατεβασμένες τις μάσκες.
Η κρίση θα ανήκει στον Πανάγαθο Λυτρωτή, & αναφέρεται ότι θα είναι θανατική ποινή.
Στην συνέχεια αναφέρεται η σύσταση της Παγκόσμιας Κυβέρνησης, αν μπορεί να ειπωθεί έτσι, με Θρόνους & Δικαστική εξουσία, που δίδονται στους Αγίους αναστημένους, & σε όσους ζωνανούς δεν προσκύνησαν το θηρίο & δεν πήραν το χάραγμά του, όπως χαρακτηριστικά λέγεται.
Κάπως έτσι, κατά την ερμηνεία μου, αρχίζει η χιλιετία με το δέσιμο του Διαβόλου & συνύπαρξη Αγίων αθανάτων, οι οποίοι πρωτίστως θα κατέχουν τα Αξιώματα, & των θνητών με αναστολή φθοράς & θανάτου, ώστε κάτω από την καθοδήγηση, την διδαχή & την φροντίδα των Αθανάτων, να κατακτήσουν & αυτοί την αιωνιότητα.
Στο διάβα της χιλιετίας  από τους θνητούς υπό αναστολή φθοράς, κάποιοι θα εκτραπούν, παράγοντας πρωτογενές κακό, αφού ο Διαβολέας θα είναι δεμένος, & όπως μας αναφέρει ο Ησαίας, αφού θα αποδεικνύονται ανεπίδεκτοι μαθήσεως, θα πεθαίνουν 100 χρονών, σε ηλικία νεότητας όπως ορίζεται.
Αυτή θα είναι η δεύτερη περίοδος της Βασιλείας του Θεού επί της γης, ενώ στο τέλος της χιλιετίας, αναφέρεται γενικευμένη εκτροπή, που όμως δεν μπορεί να σαλεύσει τα θεμέλια της κοινωνίας, & η Τελική Κρίση, με Γενική Ανάσταση των πάντων, Νέα Γη & Νέο Ουρανό.
Εάν δεν είναι έτσι τα πράγματα, ας με συγχωρήσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος γνωρίζει, ότι η προαίρεσή μου, με την οποία τα έγραψα, είναι αγαθή.
Ιάκωβος Τίγκας. 


Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Ένα μόρφωμα που μοιάζει με πορνείο, παριστάνει το Κράτος

Η εξουσία των κακοποιών.

Ενα μόρφωμα που μοιάζει με πορνείο, παριστάνει το Κράτος. Κακοποιοί  κατ΄έξιν, ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται σε υπόγεια κελιά, όχι σε ισόγεια, σε υπόγεια, βρίσκονται στην Βουλή, στα Υπουργεία, στην αυτοδιοίκηση, έχοντας διαβρώσει όλες τις δομές της Κρατικής εξουσίας & παραμένουν ατιμώρητοι, την ίδια ώρα, που Εισαγγελείς, αλληλοεκτοξεύουν κατά συναδέλφων τους Εισαγγελέων, μύδρους για τέλεση κακουργημάτων, & παραμένουν αμφότεροι στο ίδιο σώμα.
Εμφορούμενοι από το πνεύμα του κακού, διεφθαρμένοι, διαφθείρουν την γη & τους ανθρώπους που τους ανέχονται, & τους στηρίζουν, γινόμενοι συνένοχοί τους.
Μοιάζει όλο αυτό, με κακογραμμένη ιστορία των κόμικς Μπίλυ ο τρομερός, & Ντάλτον Σίτυ, όπου κακοποιοί, είχαν πάρει τον νόμο στα χέρια τους.
Από την άλλη όχθη τάχα, πράκτορες αναχώματα, απατεώνες, προερχόμενοι από τα διπλανά δωμάτια, παριστάνουν τους αντιστασιακούς, που άγουν & φέρουν τους ανθρώπους, σε συλλαλητήρια, εκδηλώσεις αντίστασης, & οργανώσεις ελεγχόμενες ορτινάτζες των κακοποιών της εξουσίας.
Σε λίγες μέρες όλο αυτό το μόρφωμα, θα πάει να αισθανθεί εθνικά υπερήφανο στην Εθνική Γιορτή, βάζοντας πάλι έναν καραγκιόζη πιλότο, να φωνάζει "Ελληνες, ψηλά το κεφάλι", ενώ οι Ντάλτον διαχειριστές της εξουσίας, με το Μπίλυ τον τρομερό & τους άλλους εκλεκτούς του καλού κόσμου, θα μιλάνε για την Εθνική κυριαρχία που έχουν παραχωρήσει εξ΄ολοκλήρου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχουν καταπατήσει εξ΄ολοκλήρου, το Διεθνές ανίκανο δίκαιο & άλλες σαχλαμάρες, έτοιμοι να υλοποιήσουν την βασιλεία της πάρδαλης, με στόμα λέοντος & πόδια αρκούδας.
Τα χειρότερα έρχονται, αλλά & τα καλύτερα.
Σχετικά άρθρα:
1. Αυτοί είναι οι λόγοι που καθιστούν την ΑΑΔΕ εγκληματική οργάνωση, δρούσα σε βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας 
2. Πως συνυπάρχουν Δικαιοσύνη με εγκληματικές οργανώσεις;(άρθρο 120Σ) 
Ιάκωβος Τίγκας

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019

Τα δώρα του Θεού & η διαστροφή των ανθρώπων

Ανάγκη αναθεώρησης του κόσμου.
Οίνος άκρατος. Ο άνθρωπος τον μεταποίησε σε απόσταγμα, μπράντι & τσίπουρο, επικίνδυνα προϊόντα..
φυτό Κάνναβης. Δεν μεταποιείται γι αυτό & απαγορεύτηκε ως φυτό. Η προπαγάνδα & η ποινικοποίηση, κατάφερε να την ονομάσει ναρκωτικό, ενώ δεν είναι.
φυτό Κόκας. Ο άνθρωπος την μεταποίησε σε κοκαίνη, επικίνδυνο προϊόν. Επιτρέπεται ως φυτό σε ορισμένες Χώρες που φύεται.
φυτό Καπνού με φαρμακευτικές ιδιότητες. Ο άνθρωπος τον μεταποίησε σε επικίνδυνα προϊόντα καπνίσματος.

Παπαρούνα Μύκων η υπνοφόρος. Ο άνθρωπος την μεταποίησε σε οπιοειδή ναρκωτικά, επικίνδυνα προϊόντα, ενώ την απαγόρευσε ως φυτό.


Τα ίδια έκανε με την ενέργεια, όπου το δώρο του Θεού δωρεάν ενέργεια από το Σύμπαν, που ανακάλυψε ο Νίκολας Τέσλα, το αγνόησε & καίει πετρέλαιο, κάρβουνο, προσβάλλοντας το περιβάλλον, μόνο & μόνο, για το χρήμα, τον πλούτο, την κυριαρχία.
Και πόσα άλλα ακόμη...
Ο θνητός άνθρωπος, επιβεβαίωσε τραγικά, την "ειρωνεία" του Θεού όταν έφαγε από το ξύλο της Γνώσης του καλού & του κακού: "Κοιτάξτε τον Αδάμ, έγινε σαν ένας από εμάς".
Την ίδια ώρα, που η δικαιοσύνη μας κατάντησε ως ράκος αποκαθημένης. 
Ο κόσμος αναθεωρείται, στην Βουλή των Δικαίων θα αποκατασταθούν τα πάντα.
Ιάκωβος Τίγκας.