Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018

Σοφία, Αγάπη, Πίστη, Ελπίδα. 17 Σεπτέμβρη 2018

Τέσσερεις γυναίκες, τέσσερεις αρετές.
17 Σεπτέμβρη 2018. Σοφία, Πίστη, Αγάπη, Ελπίδα. Τέσσερα πρόσωπα γυναικών, τέσσερεις αρετές.
Η καλοπροαίρετη έρευνα, & η βιωματική εμπειρία, ανδρώνουν την Πίστη.
Η απονομή της Δικαιοσύνης, ανδρώνει την Αγάπη, & διευκολύνει την άφεση, ακόμη & προς τους εχθρούς.
Η επιμονή στις αξίες, τα ιερά & τα όσια, ανδρώνουν την Ελπίδα.
Η ταπείνωση του φρονήματος, με την ορθή έννοια, συν όλα τα προηγούμενα, ελκύουν την Σοφία.
Χρόνια πολλά, με το βλέμμα στραμμένο ψηλά.
"... εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς· 12 χαρήσεται τὰ πεδία καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· τότε ἀγαλλιάσονται πάντα τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ 13 πρὸ προσώπου τοῦ Κυρίου, ὅτι ἔρχεται, ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν. κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ."


Ιάκωβος Τίγκας

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Υψωση του Τιμίου Σταυρού

Των Δαιμόνων το μέγα τραύμα.
Υψωση του Τιμίου Σταυρού σήμερα 14 Σεπτέμβρη 2018, όπου ένα φονικό εργαλείο εκτέλεσης ανθρώπων, μετατράπηκε σε θρίαμβο σωτηρίας ανθρώπων, από τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, ο οποίος παρέδωσε εκούσια τον εαυτό του αθώο ως λύτρο αντί πολλών.
Είναι το σημείο που θα προηγηθεί  της Δευτέρας Παρουσίας του, όπως μας υποσχέθηκε εμφανιζόμενο στον ουρανό, όταν θα έρθει ο Διαφθείρων τους διαφθείροντες την Γη, εν νεφέλαις, με δόξα πολύ, συνοδευόμενος από τα Στρατεύματά του:

"41 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 42 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 43 τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω." (Ματθαίος 13).


Αίσθηση δε προκαλεί το γεγονός ότι οι Αρχιερείς, ενώ παλαιότερα σπάνια έκαναν αναφορά στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, τώρα τελευταία όλο & πιο συχνά πυκνά αναφέρονται σε αυτήν, βλέποντας & αυτοί, τα συνεχή μη αναστρέψιμα αδιέξοδα, που δημιουργούνται με συνυπευθυνότητα αρχόντων & αρχομένων, από τα οποία η ανθρωπότητα πλέον δεν δύναται να ανακάμψει μόνη της, καθώς οι ανθρωποκεντριστές "πραγματιστές", παραμένουν αμετανόητοι, & κομπορυμονούντες.

Φαίνεται λοιπόν πως έχει ωριμάσει ο καιρός, αφού δεν υπάρχει στον ορίζοντα καμία προοπτική, & η ζωή στο μέλλον, εξελίσσεται σε φιάσκο στα μικρά & στα μεγάλα.

Γι αυτό όπως λέει προφητικά & ο Ψαλμωδός στον 95, ψαλμό:


"ΑΣΑΤΕ τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ· 2 ᾄσατε τῷ Κυρίῳ· εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ· 3 ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ. 4 ὅτι μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, φοβερός ἐστιν ὑπὲρ πάντας τοὺς θεούς· 5 ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια, ὁ δὲ Κύριος τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησεν. 6 ἐξομολόγησις καὶ ὡραιότης ἐνώπιον αὐτοῦ. ἁγιωσύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ ἁγιάσματι αὐτοῦ. 7 ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ, αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν· 8 ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, ἄρατε θυσίας καὶ εἰσπορεύεσθε εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ· 9 προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ, σαλευθήτω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ. 10 εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν· ὁ Κύριος ἐβασίλευσε, καὶ γὰρ κατώρθωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται, κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι. 11 εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς· 12 χαρήσεται τὰ πεδία καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· τότε ἀγαλλιάσονται πάντα τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ 13 πρὸ προσώπου τοῦ Κυρίου, ὅτι ἔρχεται, ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν. κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ."

Οπως μας υποσχέθηκες λοιπόν, "Σώσον Κύριε τον λαόν σου, & ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας τοις Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος. Και το σον φυλάττων, διά του Σταυρού σου πολίτευμα"

Ιάκωβος Τίγκας


Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018

Ακουσε λοιπόν λαέ

Ηρθε η ώρα να σου τα ψάλω.
Ακουσε λαέ.
Το πρόβλημα δεν είναι οι δυνάστες σου. Το πρόβλημα είσαι εσύ, που δεν καταλαβαίνεις ότι άγεσαι & φέρεσαι σε κατευθυνόμενη αντίσταση, αναχώματα που αποροφούν τους κραδασμούς, αφήνοντάς τους να σε δυναστεύουν.
Μέσα από τις συλλογικότητες που σε δραστηριοποιούν, σε κατευθύνουν όπου θέλουν αυτοί, οι ηγεσίες των οποίων, διαπλέκονται με τους πνευματικούς πατέρες αυτών που σε καταδυναστεύουν.
Το πρόβλημα είσαι εσύ, που δεν αντιδράς κατά συνείδηση, αλλά παίρνεις γραμή, γιατί δεν έχεις συνείδηση, ούτε αυτοπεποίθηση.
Ενώ τα πράγματα είναι απλά, & θα μπορούσες να λευτερωθείς, κάνοντας εκείνο που πρέπει κατά συνείδηση, τρέχεις δεξιά & αριστερά, χωρίς να γνωρίζεις τι είναι εκείνο που πρέπει, & χωρίς να αναγνωρίζεις ποιος είναι ο εχθρός.
Και αυτό γιατί δεν έχεις καταλάβει ότι έχεις γίνει φίλαυτος, φιλάργυρος, αλαζόνας, βλάσφημος, αχάριστος, ανόσιος, άστοργος,  άσπονδος, ακρατής, ανήμερος, αφιλάγαθος, προπέτης, ξερόλας, φιλήδονος,  & αρνείσαι την δύναμη της μόρφωσής σου, ενώ κατατρέχεις την αλήθεια & το δίκαιο το οποίο αναγνωρίζεις, όταν αυτά ανακαλύψεις ότι προσκρούουν στους πνευματικούς σου καθοδηγητές & ανήκουν σε κάποιον ανεξάρτητο κατά συνείδηση δρώντα, εκτός συλλογικοτήτων, που δεν είναι του χεριού τους.
Χάνεις τον κόσμο κάτω από τα πόδια σου, όταν ανακαλύπτεις ότι τα ινδάλματά σου, είναι σάπια & βρώμικα & προτιμάς να μην το συζητήσεις στρέφοντας την προσοχή σου αλλού, αλλάζοντας κουβέντα.
Είσαι ώριμος τώρα πλέον να ακολουθήσεις τον πρώτο ηγέτη που θα σου φανεί αγαθός, & τότε θα έχεις τα αποτελέσματα που είχε ο λαός των Ινδών όταν ακολουθώντας τον Γκάντι, έδιωξε τους Αγγλους. Αλλά επειδή δεν θα είναι αγαθός, όπως & εσύ δεν είσαι αγαθός, θα σε οδηγήσει σε μια «λευτεριά», ανάλογη των άνω χαρακτηριστικών σου.
Θα μπορούσα να σου μιλάω ώρες, μέρες αλλά δεν θα σου πω τίποτε άλλο. Σου έχω πει πολλά.

Α,... & μην ξεχάσεις. Σε λίγο, είναι η εποχή που βγαίνουν οι αγρότες με τα τρακτέρ στους δρόμους. Δεν έχει δουλειές βλέπεις αυτήν την εποχή. Επετειακό είναι πλέον το ζήτημα, έτσι για να μην ξεχνιώμαστε.
Ιάκωβος Τίγκας