Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

Αποκαλύφθηκε το επτακέφαλο θηρίο της Αποκάλυψης: Ουίλλιαμ Χενρυ (κατά κόσμον Μπιλ) Γκέιτς.

 Τα Βιβλικά Χαρακτηριστικά του βδελύγματος της ερήμωσης.

Αυτός είναι ο υπεύθυνος της ερήμωσης, της θλίψης & της καταστροφής της πόρνης.

Αγρίεψε το βδέλυγμα της ερημώσεως. 

Διαβάζουμε στην "Γάτα" εδώ: Ο Gates ζητάει μέτρα από τις κυβερνήσεις για να καμφθεί η αντίδραση έναντι των εμβολίων

Ο Bill Gates, με την προεδρία της Βρετανίας, στους G7 και 10 φαρμακοβιομηχανίες, προωθούν τα σχέδια για το παγκόσμιο εμβόλιο – Ζητούν μέτρα από τις Κυβερνήσεις των Χωρών για να καμφθούν οι αντιδράσεις, για το "εμβόλιο" mRNA που δεν είναι εμβόλιο, αλλά σκεύασμα γενετικης τροποποίησης των ανθρώπων, προς επιδιόρθωση του ανθρωπίνου είδους, όπως αποκάλυψε ο κ. Κλεάνθης Γρίβας ψυχίατρος, & άλλοι έγκριτοι επιστήμονες εδώ: Από τα εμβόλια με ιούς στα "εμβόλια" Φρανκενστάϊν. Ο κ. Δημήτρης Γάκης, χειρουργός, λέει ότι & το Ρωσικό "εμβόλιο" είναι γενετικό RNA. επισημαίνοντας & αυτός τους κινδύνους.

G7 Χωρες 

Καναδάς
Γαλλία
Γερμανία
Ιταλία
Ιαπωνία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

10 φαρμακοβιομηχανίες.

"...ΚΑΙ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας..." (Αποκάλυψη 13).

Εφτιαξε όπως έχει αποδειχθεί την ψεύτικη πανδημία Covid 19, που είναι μια απλή ίωση, παρουσιάζοντας με την πλύση εγκεφάλου, που προκάλεσαν, ότι δήθεν σέρνεται ο θάνατος παντού.

"..καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. (σαν εσφαγμένη εις θάνατον, ΣΑΝ, με σαφή δήλωση στην ψεύτικη πανδημία), καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου. 4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾿ αὐτοῦ;.." (Αποκάλυψη 13)

Η καταστροφή της παγκόσμιας οικονομίας, παγκόσμιου τρόπου ζωής των αποστατημένων ανθρώπων.

"...Καὶ λέγει μοι· τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶ καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 16 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσι τὴν πόρνην καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί. 17 ὁ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθῶσιν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ. 18 καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς..." (Αποκάλυψη 17).

Μια ψυχοπαθητική προσωπικότητα με την έμμονη ιδέα της επιδιόρθωσης του ανθρωπίνου είδους, του γένους των ανθρώπων.

"...καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. 10 "..εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτέννει, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων..." (Αποκάλυψη 13).

Με την πατέντα WO2020060606  ο άνω αναφερόμενος, καθιέρωσε ευρεσιτεχνία αμοιβής εργαζομένων, με κρυπτονομίσματα, με συσκευή παρακολούθησης της δραστηριότητας του ανθρωπίνου σώματος, όπως διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα ευρεσιτεχνιών & επιβεβαιώνουν διαψεύδοντας τα Ελληνικά Χοκς εδώ: Αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με πατέντα της Microsoft

"...καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς´...."=666=060606. (Αποκάλυψη 13).

Αυτά για την ώρα, αναμένοντας την αποκάλυψη του ετέρου θηρίου που μοιάζει με αρνί & μιλάει σαν δράκος, που θα αναλάβει την διακυβέρνηση του κόσμου.

Ιάκωβος Τίγκας.