Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος

Η προστασία των εργαζομένων απαό εκδικητικές πειθαρχικές διώξεις, τώρα & με Νόμο.
Το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην εργασία είναι αναφαίρετο για κάθε εργαζόμενο.                                                                                                                                                Ουδείς έχει το προνόμιο ή το δικαίωμα να παραβιάζει τις διατάξεις του Συντάγματος, την Ελληνική εργατική νομοθεσία  και τις κοινοτικές οδηγίες.                                                                                      Ο μισθός είναι συνυφασμένος με το βιοποριστικό εκείνο μέσο του εκάστοτε εργαζομένου.                                                                                                                                           Αν του στερήσεις το μισθό θέτεις τον εργαζόμενο σε οικονομικό αποκλεισμό με αποτέλεσμα να τίθεται πασιφανές θέμα επιβίωσης.                                                                         Η εναρμονισμένη πρακτική που εφαρμόζεται κατά εργαζομένων είναι η πειθαρχική δίωξη έτσι ώστε να υπάρχει προσχηματικός λόγος για παραγκωνισμό και υποβάθμιση του εργαζόμενου με αποτέλεσμα αρχικά την στέρηση αποδοχών του και εν συνεχεία την απόλυση του.                                                                                                                        Τα ορθολογικά κριτήρια είναι εκείνα που λείπουν σε δεκάδες περιπτώσεις και έτσι εργαζόμενοι οι οποίοι εκτελούν ορθώς τα καθήκοντα τους να απειλούνται με απόλυση - αργία κτλ.                                                                                                                      Αυτό γίνεται κυρίως για να σταματήσουν τους εργαζόμενους να αντιδρούν εντός χρηστών ορίων και πλαισίων   σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης, σε άρνηση εκτέλεσης παράτυπης ή καταχρηστικής εντολής εκ μέρους του εργοδότη τους, σε εκτέλεση καθηκόντων εκτός γνωστικού τους αντικειμένου και δευτερευόντως για να μη φανούν τα αίτια των αλόγιστων προσλήψεων στο Δημόσιο ατόμων χωρίς βασική εκπαίδευση τα οποία έχουν καταλάβει νευραλγικές θέσεις στην Δημόσια Διοίκηση.                Πέραν των ανωτέρω όμως οι πειθαρχικές διώξεις χρησιμοποιούνται και ως μέτρο αντιποίνων κατά εργαζομένων που αποκαλύπτουν πράξεις διαφθοράς ή συνεισφέρουν στην αποκάλυψη τέτοιων πράξεων που τείνουν στην επιβολή της σιωπής.                                                                                                                                                                                            Υπάρχει μια ιδιαίτερη κατηγορία εργαζομένων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι ονομάζονται Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος.                                         Ο ρόλος του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος  και κατά την αγγλική whistleblower  συνιστά  συνταγματικά κατοχυρωμένο  δικαίωμα  και χαίρει του δικαιώματος προστασίας, όπως ορίζουν οι διεθνείς επιταγές. Ο  μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος  από Συνταγματικής απόψεως λειτουργεί μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 «. περί επιδίωξης και εμπέδωσης της δικαιοσύνης..» και του άρθρου 5 «περί συμμετοχής του στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωής της Χώρας χωρίς να προσβάλει τα χρηστά ήθη».                                                                                Για να προσλάβει ένας εργαζόμενος υπάλληλος την ιδιότητα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος   (whistleblower) πρέπει οι αναφορές του ενώπιον των Δικαστικών και άλλων αρμοδίων Αρχών του Κράτους να γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2957/2001,  εις το οποίο γίνεται αναφορά στη λήψη αποδείξεων, για συγκεκριμένες  παραβάσεις Κανονισμών, Συμβατικών Διατάξεων, Νόμων και Ευρωπαϊκών Οδηγιών στον χώρο εργασίας,   οι οποίες αφού συγκεντρώνονται και βεβαιώνονται για το ενυπόστατό τους, τίθενται προφορικώς και εγγράφως, αρχικά στους αρμόδιους προϊσταμένους,  όπως επιβάλλει η υπηρεσιακή ιδιότητα,  πάντα  με καλή πίστη και με βάσιμους λόγους σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα  ή  με τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού ή με τον Κώδικα Ηθικής και  Δεοντολογίας   του Δημοσίου Οργανισμού  στον οποίο εργάζεται ο υπάλληλος  και  το ισχύον  νομοθετικό πλαίσιο, με αποκλειστικό κίνητρο την προστασία των συμφερόντων του Οργανισμού , αλλά κυρίως της προάσπισης του Δημοσίου Συμφέροντος.  Εν συνεχεία,  ο εργαζόμενος υπάλληλος προβαίνει στην ενημέρωση της Ελληνικής Δικαιοσύνης και κάθε Δημοσίας Αρχής αρμόδιας δια την γνωστοποίηση των ευρημάτων του - αναφορών του. Η προστασία των εργαζομένων της  κατηγορίας αυτής πηγάζει από το Σύνταγμα και συγκεκριμένα  από τις διατάξεις :                          α) του άρθρου 10 όπου γίνεται ρητή αναφορά για το δικαίωμα που έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης να αναφέρεται εγγράφως στις Αρχές αλλά και  στην υποχρέωση των Αρχών να κινούνται και να ενεργούν σύντομα απαντώντας σε αυτόν αιτιολογημένα για τα ευρήματα του,                                                                                                                        β) του  άρθρου 20 όπου γίνεται ρητή αναφορά στην έννομη προστασία ενώπιον των Δικαστηρίων και                                                                                                                                  γ) του άρθρου  25 όπου γίνεται ρητή αναφορά ότι, τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου αλλά και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους.                                                                                                                                                Το θεσμικό πλαίσιο των whistleblowers  κατοχυρώνεται επίσης από την οδηγία EUR-Lex 52011DC0308 κεφάλαιο 4 παράγραφος 1 περίπτωση 3 και από την οδηγία EUR-Lex 52011DC0376.                                                                                                             Συνεπώς, ο  Μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος και η εν γένει σταδιοδρομία του  προστατεύονται  από το  Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο,  καθώς και αυτό των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συμβάσεων που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο.                                                                                                                                           Το ανωτέρω πλαίσιο συνάδει με τον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ,   το Νομοθετικό  Πλαίσιο  κατά της διαφθοράς  του ΟΗΕ και της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς της GRECO, όπου κατοχυρώνεται νομοθετικά  ο ρόλος του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος .                Το πόρισμα όλων είναι πως ο Νόμος δίνει την δυνατότητα σε κάθε πολίτη να διεκδικήσει τα δικαιώματα του. Ειδικά όταν είσαι στην «πρώτη γραμμή» και αγωνίζεσαι για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και διεθνώς χαρακτηρίζεσαι ως αρωγός της Δικαιοσύνης, όπως ακριβώς είναι οι Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος, από την θέση του εργαζόμενου ο νόμος είναι το μόνο εκείνο εργαλείο να τελματώσει μια άδικη κατάσταση αρχικώς σε βάρος του και εν συνεχεία να ανοίξει διάπλατα τις πόρτες και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. 
Ιάκωβος Τίγκας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου