Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2019

Χρστούγεννα 2019. Ημέρα χαράς & ελπίδας.

Ωσαννά εν τοις Υψίστοις
Χριστούγεννα 2019, ημέρα χαράς & ελπίδας.
Άλλη μια επέτειος των Γεννεθλίων του Θεανθρώπου, χωρίς την φυσική παρουσία του εορταζόμενου, όπου η γη βγάζει ακόμη αγκάθια & τριβόλια, μας φέρνει ακόμη πιο κοντά χρονικά, στην εκπλήρωση της υπόσχεσης της λύτρωσης.
2000 χρόνια εκατομμύρια ανθρώπων, προσεύχονται καθημερινά στους Ναούς, στα σπίτια, ζητώντας την έλευση της Βασιλείας & της Δικαιοσύνης του Θεού στην γη: «ελθέτω η Βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ & επί της γης».
Πόσοι όμως συνειδητοποιούν τι ζητάνε; λίγοι. Οι πολλοί, αρκούνται στην φορκλορική διάσταση της στείρας αγαπολογίας, χωρίς να ταξιδεύουν την χαρά & την ελπίδα τους, στις φυλακές, στα νοσοκομεία, στα κοιμητήρια, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα πεδία των μαχών, στους άδικα νεκρούς, στις πιάτσες των πορνών, στις γιάφκες των εγκληματιών, στα κέντρα του σοδομισμού, της παιδικής κακοποίησης, τις οικογενειακές τραγωδίες, τις φυσικές & τεχνικές καταστροφές, τους αστέγους, την πόρνη δικαιοσύνη, την προσωπική τους δυστυχία, & όλα όσα συνθέτουν την τραγικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Μια τραγικότητα που δεν διορθώνεται χωρίς την εγκαθίδρυση της Βουλής των Δικαίων, υπό την αδιαμφισβήτητη καθοδήγηση του Κληρονόμου Βασιλιά της Δόξας.
Αυτού που επέλεξε, ενώ του ανήκουν οι πάντες & τα πάντα, να γεννηθεί μέσα σε έναν σταύλο ζώων, άστεγος ο ίδιος, & η Γυναίκα που επέλεξε για Μητέρα του.
Αυτού που επέλεξε, άλλους να σώσει, αλλά δεν έσωσε τον εαυτό του, κατά την αντίληψη των σταυρωτών του, & δεν κατέβηκε από τον Σταυρό.
Αυτού που επέλεξε να χύσει το Αίμα του & να κλωνίσει την Σάρκα του, καλώντας τους ανθρώπους να τρώνε την σάρκα του & να πίνουν το αίμα του, για να έχουν ζωή αιώνιο, & να αφεθούν τα παραπτώματά μας, νικώντας τον θάνατο με την Ανάστασή του, δείχνοντάς μας, τι πρόκειται να συμβεί & με εμάς, εάν θελήσουμε. «Στον κόσμο θλίψη θα έχετε αλλά θαρσείτε, εγώ νίκησα τον κόσμο».
Αυτού που επέλεξε να πλύνει τα πόδια των μαθητών του, λέγοντάς τους, ότι δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να τους υπηρετήσει.
Αυτού που επέλεξε Παντοδύναμος ών, να υπηρετήσει τα πλάσματα των χειρών του.
Οσοι καταλάβαμε, αυτόν ζητάμε, αυτόν θέλουμε για Βασιλιά μας, & τους εκλεκτούς του, να εκτελούμε τις εντολές του χωρίς αντιλογία, έσχατοι εξ΄όλων.
Στην εποχή μας, όπου κάθε προοπτική ζωής, έχει χαθεί, όπου οι καταστάσεις ανωμαλίας, παραλογισμού, σοδομισμού & ανομίας βασιλεύουν, το μέλλον των παιδιών, έχει υποθηκευτεί, σε μια κατάσταση απόλυτου σκότους, που οι σκιές βασιλεύουν, όπως ακριβώς μας τα είπε, ότι θα συμβούν λίγο πριν το τέλος, η ελπίδα της λύτρωσης, είναι πιο ζωηρή από κάθε άλλη εποχή, & αντηχούν τα λόγια του: «Όταν θα τα βλέπετε, όλα αυτά να γίνονται, επάρατε τας κεφαλάς υμών, η απολύτρωσή σας είναι εγγύς, επί θύραις».
Αντηχούν τα λόγια του ψαλμωδού:
«10 εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν· ὁ Κύριος ἐβασίλευσε, καὶ γὰρ κατώρθωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται, κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι. 11 εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς· 12 χαρήσεται τὰ πεδία καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· τότε ἀγαλλιάσονται πάντα τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ 13 πρὸ προσώπου τοῦ Κυρίου, ὅτι ἔρχεται, ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν. κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ.» 95.
«ΠΑΝΤΑ τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως. 3 ὅτι Κύριος ὕψιστος, φοβερός, βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 4 ὑπέταξε λαοὺς ἡμῖν καὶ ἔθνη ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν· 5 ἐξελέξατο ἡμῖν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, τὴν καλλονὴν ᾿Ιακώβ, ἣν ἠγάπησεν. 6 ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος. 7 ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε, ψάλατε τῷ βασιλεῖ ἡμῶν, ψάλατε, 8 ὅτι βασιλεὺς πάσης τῆς γῆς ὁ Θεός, ψάλατε συνετῶς. 9 ἐβασίλευσεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τὰ ἔθνη, ὁ Θεὸς κάθηται ἐπὶ θρόνου ἁγίου αὐτοῦ. 10 ἄρχοντες λαῶν συνήχθησαν μετὰ τοῦ Θεοῦ ῾Αβραάμ, ὅτι τοῦ Θεοῦ οἱ κραταιοὶ τῆς γῆς σφόδρα ἐπήρθησαν.» 46
Καλά Χριστούγεννα. Ωσαννά εν τοις Υψίστοις.
Ιάκωβος Τίγκας

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ευλογημένος ο Ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου

Ωσαννά εν τοις Υψίστοις
Δυσχιλιοστή, δέκατη ένατη επέτειος, του συνταρακτικότερου μέχρι στιγμής γεγονότος, της ανθρώπινης ιστορίας. Της ενανθρώπισης του Υιού του Θεού, & την φανέρωσή του στους ανθρώπους, για την σωτηρία & την αλλαγή του κόσμου στην Γη.
Ο κόσμος άλλαξε, σε πρώτη φάση, μετά την Ανάσταση: "καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 19 πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, 20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος." (Ματθαίος 28).
Ωσαννά εν τοις Υψίστοις, Ευλογημένος ο Ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
Ιάκωβος Τίγκας

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019

Αγάπη προς τους εχθρούς. Ουτοπία; ή εφικτό;

Το πλέον δυσκολοκατανόητο, παρεξηγημένο & μεγαλόπρεπο δίδαγμα.
Η αγάπη προς τους εχθρούς, είναι βασικό δίδαγμα, του Θεανθρώπου Χριστού, προς τους ανθρώπους.
Και όχι μόνον δίδαγμα, αλλά απαίτηση, προαπαιτούμενο θα λέγαμε με την γλώσσα του σήμερα, για την μετοχή στην Βασιλεία του Θεού.
Είναι όμως εφικτό; & πως μπορούμε να το επιτύχουμε & να το νοιώσουμε; 
Εδώ είναι το κλειδί. Τι είναι εκείνο που θα πρέπει να νοιώσουμε; Και η Δικαιοσύνη; η τιμωρία; επίσης προαπαιτούμενα για την Βασιλεία του Θεού. Πως συνυπάρχουν αυτά τα εν πρώτοις αντιφατικά, προαπαιτούμενα;
Η απάντηση εμπεριέχεται στα κείμενα της Αγίας Γραφής, & ειδικά στην Καινή Διαθήκη, όπου περιγράφονται συμβάντα, που αποδεικνύουν ότι η αγάπη προς τους εχθρούς, είναι εφικτή, συνυπάρχει με την Δικαιοσύνη & την τιμωρία, & εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο.
Θα αναφερθώ στην αδιανόητη συγχώρηση του Χριστού προς τους Σταυρωτές του, την ώρα που πέθαινε επάνω στον Σταυρό & τα αποτελέσματα που παράχθηκαν από αυτό, & στην επίσης αδιανόητη συγχώρηση του Στεφάνου, την ώρα που πέθαινε με λιθοβολισμό προς εκείνους που τον λιθοβολούσαν, & την μεταστροφή του Σαούλ, που μετονομάστηκε σε Παύλο, & αναδείχθηκε ο Απόστολος των Εθνών. 
Η παρεξήγηση & η παρερμήνευση, προκύπτει από το λάθος που κάνουν οι άνθρωποι, περιμένοντας να νοιώσουν για τους εχθρούς τους, το συναίσθημα της αγάπης, όπως το νοιώθουν με τα προσφιλή τους πρόσωπα. Ετσι διαπιστώνουν ότι είναι αδύνατον, καταλήγουν ότι είναι πολύ δύσκολο, & στο τέλος το διαστρεβλώνουν με την στείρα αγαπολογία, που βολεύει, παραιτούνται από την διεκδίκηση της Δικαιοσύνης, & καταλήγουν στο αρρωστημένο ψυχιατρικό σύνδρομο της Στοκχόλμης, όπου το θύμα, αρχίζει & τρέφει συμπάθεια προς τον θύτη του.
Ας δούμε όμως πως πραγματικά είναι τα πράγματα, απλά, κατανοητά & εφικτά.
Οταν ο Χριστός είπε επάνω στον Σταυρό εκείνο το αδιανόητο: "Πάτερ, άφες αυτοίς, ού γαρ οίδασι τι ποιούσι", γνώριζε τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον.
Ετσι λοιπόν, μετά την Ανάσταση & την Ανάληψη, όταν συνέβη η Πεντηκοστή, & έλαβαν οι παρευρισκόμενοι το Αγιο Πνεύμα με μορφή πύρινων γλωσσών στα κεφάλια τους, ο Πέτρος, εμπνευσμένος, άρχισε να απευθύνεται στο πλήθος που ήταν μαζεμένο & έλεγαν ότι είναι μεθυσμένοι, επειδή μιλούσαν ξένες γλώσσες, & να τους εξηγεί πως έχουν τα πράγματα. Τους είπε με δυο λόγια, ότι "αυτός που εσείς Σταυρώσατε, είναι αυτός που Αναστήθηκε & ευθύνεται για την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, & πως αυτός είναι ο Σωτήρας του κόσμου".
Το αποτέλεσμα που παράχθηκε ήταν ότι από αυτούς, που φώναζαν "άρον άρον, σταύρωσον αυτόν", πολλοί ήρθαν σε επίγνωση, μετανόησαν, (νόησαν εκ των υστέρων), & έφτιαξαν τον πρώτο πυρήνα της Εκκλησίας.
Δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό, εάν τους είχε κλείσει τον δρόμο ο Χριστός, & δεν τους άφηνε, επάνω στον Σταυρό.
Το δεύτερο συμβάν, αφορά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, ο οποίος, την ώρα που πέθαινε, είπα το αδιανόητο "Κύριε άφες αυτοίς, & μη στήσεις την αμαρτία την οποία κάνουν".
Ας δούμε το αποτέλεσμα που παράχθηκε από αυτό.
Ανάμεσα στο πλήθος που τον λιθοβολούσαν, ήταν & ο ανήλικος Σαούλ, Φαρισαίος στο Αξίωμα, ο οποίος επειδή ήταν ανήλικος, δεν μπορούσε να λάβει μέρος στον λιθοβολισμό, & φύλασσε τα ρούχα εκείνων που λιθοβολούσαν. 
Οταν ενηλικιώθηκε, εξελίχθηκε σε μεγάλο διώκτη & φονιά των Χριστιανών, & είχε επιδοθεί με ζήλο στην εξολόθρευση της αίρεσης του Χριστού, υπηρετώντας τα συμφέροντα των Ιουδαίων, ταξιδεύοντας, ανακαλύπτοντας  & εξολοθρεύοντας τους πυρήνες της Χριστιανικής πίστης, όπου υπήρχαν στον τότε γνωστό κόσμο.
Μέχρι το θαυμαστό συμβάν, στο δρόμο για την Δαμασκό, όπου πήγαινε να εξολοθρεύσει τους εκεί Χριστιανούς. Τότε που τον τύφλωσε ο ίδιος ο Χριστός με εκτυφλωτική λάμψη, & άκουσε την φωνή του να του λέει: " Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις;" 
Το αποτέλεσμα που παράχθηκε, ήταν η μεταστροφή του διώκτη Σαούλ, σε Απόστολο των Εθνών Παύλο, αφού έκατσε τρεις μέρες χωρίς να φάει & να πιει τίποτε, & τις οδηγίες που του δόθηκαν, αντί να εξολοθρεύσει τον Χριστιανικό πυρήνα της Δαμασκού, πήγε & τους κήρυξε τα συμβάντα & τον λόγο του Θεού.
Δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό, εάν ο Στέφανος τους είχε κλείσει τον δρόμο, όταν τον λιθοβολούσαν.
Η αγάπη προς τους εχθρούς λοιπόν συνυπάρχει με την διεκδίκηση της Δικαιοσύνης, & η μεγαλύτερη & γλυκύτερη εκδίκηση του αδικούμενου, είναι να δει αυτούς που τον αδίκησαν, κοντά στον Θεό, ερχόμενους στα συγκαλά τους. Εάν αυτό συμβεί, για όσους συμβεί, τότε δεν θα είναι εχθροί του. Για όσους δεν θα συμβεί, & δεν θα έρθουν στα συγκαλά τους, όπως λέει & η Γραφή, "καλύτερα να είχαν δέσει μια πέτρα στον λαιμό τους, & να είχαν πέσει στην θάλασσα".
Το ποιοι θα έρθουν στα συγκαλά τους & ποιοι  όχι, αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς.
Ας τους αφήσουμε ανοιχτό τον δρόμο.
Ιάκωβος Τίγκας       
  

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019

Μέθεξη με τον Θεό

22 Δαυίδ
 ΚΥΡΙΟΣ ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει. 2 εἰς τόπον χλόης, ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με, 3 τὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν. ὡδήγησέ με ἐπὶ τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 4 ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ· ἡ ράβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου, αὗταί με παρεκάλεσαν. 5 ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν, ἐξεναντίας τῶν θλιβόντων με· ἐλίπανας ἐν ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου, καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον με ὡσεὶ κράτιστον. 6 καὶ τὸ ἔλεός σου καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ τὸ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου εἰς μακρότητα ἡμερῶν.
Δαυίδ 22

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019

Ιωάννη Χρυσοστόμου: περιγραφή της Δευτέρας Παρουσίας

Η Βασιλική είσοδος, ο σκοτισμός του ήλιου & της σελήνης, η μεγάλη Δίκη, η σάλευση των ουράνιων δυνάμεων, ο φόβος & το ρίγος των Αγγέλων, ο φόβος & ο τρόμος των ανθρώπων.
Το κείμενο που ακολουθεί, είναι αυτούσια αναδημοσίευση σε κατά λέξη μετάφραση, από το απόσπασμα της Α ομιλίας του Ιωάννη Χρυσοστόμου "εις τον Σταυρόν & εις τον ληστήν" Τόμος 36 της σειράς Ε.Π.Ε.(Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας).
Αν κανείς αναλογιστεί τον ληστή, υπάρχει καιρός ακόμη για μετάνοια.
Ακολουθεί η εύφρανση & αγαλλίαση, όσων αξιωθούν. 
Ιάκωβος Τίγκας

Το κείμενο:

Είδες πως ο σταυρός είναι σύμβολο και της βασιλείας των ουρανών; Θέλεις να μάθεις αυτό και από αλλού; Δεν τον άφησε στη γη ο Χριστός, αλλά τον πήρε μαζί του και τον ανέβασε στον ουρανό. Από που φαίνεται αυτό; Επειδή πρόκειται να έρθει με το σταυρό στη δεύτερη και ένδοξη παρουσία του, για να μάθεις πόσο σεβαστό πράγμα είναι ο σταυρός, γι' αυτό και τον ονόμασε δόξα. Άλλ' ας δούμε πως θα έρθει με το σταυρό, γιατί είναι ανάγκη να σάς φέρω την απόδειξη. «Εάν σας πουν», λέγει ο Χριστός, «να, ο Χριστός είναι στα ιδιαίτερα δω­μάτια, να είναι στην έρημο, μη βγείτε να τον συναντήσετε»19, και εννοεί τη δεύτερη παρουσία του την ένδοξη και αναφέρεται στους ψευδόχριστους, στους ψευδοπροφήτες και στον αντίχρι­στο, για να μη πλανηθεί κανείς και πέσει στην παγίδα του. Ε­πειδή δηλαδή ο αντίχριστος θα έρθει πριν από το Χριστό, για να μη πέσει κανείς στο στόμα τού λύκου, αναζητώντας τον ποιμένα, γι' αυτό σου αναφέρω ένα σημάδι της παρουσίας τού ποιμένα. Επειδή λοιπόν η πρώτη του παρουσία στον κόσμο έ­μεινε απαρατήρητη, για να μη νομίσεις ότι και η δεύτερη θα γί­νει με τον ίδιο τρόπο, έδωσε αυτό το σημάδι. Γιατί η πρώτη του παρουσία δικαιολογημένα έμεινε απαρατήρητη, επειδή ήρθε να βρει το χαμένο πρόβατο. Η δεύτερη όμως δε θα γίνει έτσι. Αλλά πως; πες μου. «Όπως η αστραπή βγαίνει από την ανατολή και φαίνεται μέχρι τη δύση, έτσι θα γίνει και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου»20. Θα φανεί σ' όλους μαζί και δε θα χρεια­σθεί να ερωτήσει κανείς, αν ο Χριστός είναι εδώ ή εκεί.Όπως λοιπόν όταν φαίνεται μία αστραπή δε χρειάζεται να εξετάσου­με αν φάνηκε, έτσι όταν συμβεί η δεύτερη παρουσία τού Χρι­στού, δε χρειάζεται να εξετάζουμε αν ήρθε ο Χριστός.

Άλλ' εκείνο που θέλουμε ν' αποδείξουμε είναι, αν θα έρθει με το σταυρό. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχάσουμε την υπόσχεσή μας. Άκουσε λοιπόν τα εξής. «Τότε», λέγει· τότε, πότε; «Όταν θα έρθει ο Υιός του άνθρωπου, ο ήλιος θα σκοτισθεί και η σελήνη δε θα δώσει το φως της»21. Γιατί τόσο υπερβολικό θα εί­ναι τότε το φως, ώστε και τα πιο λαμπρά άστρα θα κρυφθούν. «Τότε και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό, τότε θα φανεί στον ουρανό και το σημάδι τού Υιού τού άνθρωπου»22. Είδες πόση είναι η δύναμη τού σταυρού; Οήλιος θα σκοτισθεί και η σελήνη δε θα φανεί, ο σταυρός όμως λάμπει και φαίνεται, για να μάθεις ότι είναι πιο λαμπρός και από τον ήλιο και από τη σελήνη.Και όπως όταν ένας βασιλιάς μπαίνει σε κάποια πόλη, οι στρατιώτες παίρνουν τα λάβαρα, τα σηκώνουν στους ώμους τους και προαγγέλλουν την είσοδο του, έτσι και όταν ο Κύριος θα κατεβαίνει από τους ουρανούς θα προηγούνται οι στρατιές των αγγέλων και των αρχαγγέλων και θα φέρουν στους ώμους τους το σταυρόκαι θα μας προαγγέλλουν τη βασιλική είσοδο του. «Τότε θα σαλευθούν οι δυνάμεις των ουρανών», λέγει, και εννοεί τους αγγέλους· θα τους πιάσει τότε πολύς τρόμος και φόβος.

Και για ποιο λόγο; πες μου. Θα είναι φοβερό το δικαστήριο εκείνο, γιατί πρόκειται όλο το ανθρώπινο γένος να δικασθεί και να παρουσιασθεί μπροστά στο φοβερό κριτή. Για ποιο λοι­πόν λόγο οι άγγελοι φοβούνται και τρέμουν; αφού δεν πρόκει­ται αυτοί να δικασθούν. Γιατί, όπως όταν δικάζει ένας άρχον­τας δε φοβούνται και τρέμουν οι ένοχοι μόνο, αλλά και οι φρουροί, που δεν αισθάνονται καμιά ένοχη, επειδή φοβούνται το δικαστή, έτσι και τότε, όταν θα δικάζεται το ανθρώπινο γέ­νος, θα φοβούνται και οι άγγελοι, που δεν αισθάνονται καμιά ε­νοχή, επειδή θα φοβούνται πάρα πολύ το δικαστή. Γιατί όμως φαίνεται τότε ο σταυρός και γιατί έρχεται έχοντας το σταυρό ο Κύριος;Για να μάθουν την αχαριστία τους εκείνοι που τον σταύρωσαν, γι' αυτό τους δείχνει αυτό το σύμβολο της ντρο­πής τους. Και ότι πραγματικά γι' αυτό φέρει μαζί του το σταυ­ρό, άκουσε τον προφήτη που λέγει˙«Τότε θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης»23, γιατί θα δουν τον κατήγορό τους και θ' ανα­γνωρίσουν το σφάλμα τους. Και γιατί απορείς, εάν θα έρθει μα­ζί με το σταυρό, αφού τότε θα δείχνει και τις ίδιες τις πληγές του;«Γιατί θα δουν», λέγει ο προφήτης, «εκείνον που τον τρύ­πησαν με τη λόγχη»24. Όπως δηλαδή έκαμε στην περίπτωση του Θωμά, επειδή ήθελε να διορθώσει την απιστία τού μαθητή του, και αφού αναστήθηκε του έδειξε τα σημάδια των καρφιών και τις πληγές, και τού είπε, «Βάλε το χέρι σου και δες, γιατί το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά»25, έτσι και τότε θα δείξει τις πληγές και το σταυρό, για ν' αποδείξει ότι αυτός ήταν εκεί­νος που σταυρώθηκε.

5. Και όχι μόνο από το σταυρό, αλλά και από τα ίδια τα λό­για που είπε πάνω στο σταυρό είναι δυνατό να δούμε την ανέκ­φραστη φιλανθρωπία του. Γιατί ακόμη και τότε που τον σταύ­ρωναν και τον ειρωνεύονταν και τον περιγελούσαν και τον έ­φτυναν, έλεγε· «Πατέρα, συγχώρησε τους την αμαρτία, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν»26. Και όταν σταυρώνεται, προσεύχεται γι' αυτούς που τον σταύρωναν, αν και έλεγαν τα αντίθετα· «Εάν είσαι Υιός τού Θεού, κατέβα από το σταυρό και θα πιστέ­ψουμε σε σένα»27. Άλλ' όμως γι' αυτό δεν κατεβαίνει από το σταυρό, επειδή είναι Υιός τού Θεού, και γι' αυτό ήρθε, για να σταυρωθεί για τη σωτηρία μας. «Κατέβα από το σταυρό», λέ­γει, «και θα πιστέψουμε σε σένα». Αυτά είναι λόγια και πρόφα­ση για την απιστία τους. Γιατί το ότι αναστήθηκε, αν και υπήρ­χε ο λίθος στον τάφο του, ήταν πολύ μεγαλύτερο από το να κα­τεβεί από το σταυρό. Το να βγάλει από το μνήμα το Λάζαρο, που ήταν νεκρός τέσσερις ημέρες και δεμένος με τα νεκρικά σάβανα, ήταν πολύ μεγαλύτερο από το να κατεβεί από το σταυρό.Εκείνοι λοιπόν έλεγαν «Εάν είσαι Υιός τού Θεού, σώσε τον εαυτό σου». Αυτός όμως έκανε τα πάντα, για να σώ­σει εκείνους που τον έβριζαν, και έλεγε· «Συγχώρησε τους την αμαρτία, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Τι λοιπόν έγινε; Τους συγχώρησε την αμαρτία τους; Τους συγχώρησε, αν ήθελαν να μετανοήσουν. Γιατί αν δεν τους συγχωρούσε την αμαρτία, δε θα γινόταν ο Παύλος απόστολος. Αν δεν τους συγχωρούσε την αμαρτία, δε θα πίστευαν αμέσως τρεις χιλιάδες και πέντε χιλιάδες και πολλές μυριάδες. Ότι πραγματικά πίστεψαν πολλές μυριάδες Ιουδαίων, άκουσε τι λέγουν οι απόστολοι στον Παύλο· «Βλέπεις, αδελφέ, πόσες είναι οι μυριάδες των Ιουδαίων που πίστεψαν στο Χριστό;»28.

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Ο Τράγος των Αιγών, η προφητεία του Δανιήλ, η Βασιλεία της πάρδαλης των Ελλήνων & η προσκύνηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Ναό του Σολομώντα.

Ο ήν, που ουκ έστι & το κακέκτυπο παρέσται.
Η ανάρτηση για τους ψεύτες απατεώνες νεοέλληνες, αρχαιοελληνιστές τάχα, το θλιβερό κακέκτυπο της πάρδαλης, που διαστρέφουν την ιστορία, μοστράρουν μαίανδρους, είναι λέει απόγονοι κάποιων Ελλανίων εξωγήινων, έσωσαν την Ελλάδα από χρεοκοπία, & έχουν αναστατώσει το σύμπαν, χωρίς δόγμα & κόμμα, & βλασφημούν το εβραιοχριστιανικό αφήγημα, όπως το λένε. Τώρα τελευταία μοστράρουν & μια τάχα "μητέρα θεά" που παίρνει κόσμο αφελείς στον λαιμό της.
Φαίνεται ότι αυτοί, είναι ανώτεροι από τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος όταν έφτασε ως κατακτητής στην Ιερουσαλήμ, & έμαθε ότι ο Δανιήλ είχε προφητέψει γι αυτόν & την τότε Ελληνική κυριαρχία, όταν διάβασε την προφητεία, πήγε στον Ναό του Σολομώντα & προσκύνησε τον Θεό του Ισραήλ. Τον ίδιο Θεό που αργότερα Σταύρωσαν οι ίδιοι οι Εβραίοι.

Αιγές ήταν η πρωτεύουσα της Αρχαίας Μακεδονίας.
Να τι λέει η προφητεία επί λέξη: "καὶ ἐγὼ ἤμην συνίων καὶ ἰδοὺ τράγος αἰγῶν ἤρχετο ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς καὶ οὐκ ἦν ἁπτόμενος τῆς γῆς, καὶ τῷ τράγῳ κέρας θεωρητὸν ἀναμέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ." (Δανιήλ 8, 5)
Και παρακάτω εξηγεί: "ὁ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς ῾Ελλήνων· καὶ τὸ κέρας τὸ μέγα, ὃ ἦν ἀναμέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς ὁ πρῶτος." (Δανιήλ 8, 21)

πηγή: Flav.Jos., Ant. Jud.11.336-337, Ιππόλυτο Ρώμης (2ος-3ος αι.μ.Χ.) & Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος https://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/198396.html 
Η συνάντηση είχε γίνει. Η Πρόνοια του Θεού, είχε φέρει τον Μέγα Αλέξανδρο στον Ναό του τότε, εξαπλώθηκε η Ελληνική γλώσσα, η γλώσσα στην οποία γράφτηκαν τα Ευαγγέλια & η Αποκάλυψη, οι πράξεις των Αποστόλων & μεταφράστηκε όλη η Αγία Γραφή από τους 72 μεταφραστές, η περίφημη μετάφραση των 70. Ο Χριστιανισμός διαδώθηκε σε όλον τον κόσμο, από τους Ελληνες.
Σύμφωνα με όλους τους ερμηνευτές, η Ελληνική κοσμοκρατορία, αναφέρεται στον Δανιήλ ως πάρδαλη
"καὶ τέσσαρα θηρία μεγάλα ἀνέβαινον ἐκ τῆς θαλάσσης διαφέροντα ἀλλήλων. 4 τὸ πρῶτον ὡσεὶ λέαινα, καὶ πτερὰ αὐτῇ ὡσεὶ ἀετοῦ· ἐθεώρουν ἕως οὗ ἐξετίλη τὰ πτερὰ αὐτῆς, καὶ ἐξῄρθη ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ ποδῶν ἀνθρώπου ἐστάθη, καὶ καρδία ἀνθρώπου ἐδόθη αὐτῇ. 5 καὶ ἰδοὺ θηρίον δεύτερον ὅμοιον ἄρκῳ, καὶ εἰς μέρος ἓν ἐστάθη, καὶ τρεῖς πλευραὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῆς ἀναμέσον τῶν ὀδόντων αὐτῆς, καὶ οὕτως ἔλεγον αὐτῇ· ἀνάστηθι, φάγε σάρκας πολλάς. 6 ὀπίσω τούτου ἐθεώρουν καὶ ἰδοὺ θηρίον ἕτερον ὡσεὶ πάρδαλις,..." (Δανιήλ 7) ενώ το Λεοντάρι = Βαβυλώνα, Αρκούδα = Μηδοπερσία & Λεοπάρδαλη = Ελλάδα.
Και τώρα το κακέκτυπο που ομοιάζει με πάρδαλη, έχει στόμα σαν λιονταριού, & πόδια σαν αρκούδα.
Το κακέκτυπο με τα σιδερένια δόντια, που κατατρώγει τα πάντα & ότι περισσεύει το ποδοπατάει.
"7 ὀπίσω τούτου ἐθεώρουν καὶ ἰδοὺ θηρίον τέταρτον φοβερὸν καὶ ἔκθαμβον καὶ ἰσχυρὸν περισσῶς, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ σιδηροῖ μεγάλοι, ἐσθίον καὶ λεπτῦνον καὶ τὰ ἐπίλοιπα τοῖς ποσὶν αὐτοῦ συνεπάτει, καὶ αὐτὸ διάφορον περισσῶς παρὰ πάντα τὰ θηρία τὰ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ κέρατα δέκα αὐτῷ. 8 προσενόουν τοῖς κέρασιν αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ κέρας ἕτερον μικρὸν ἀνέβη ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ τρία κέρατα τῶν ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐξερριζώθη ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ὀφθαλμοὶ ὡσεὶ ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπου ἐν τῷ κέρατι τούτῳ καὶ στόμα λαλοῦν μεγάλα." (Δανιήλ 7)
Συνεχίζοντας λέει ότι το τελευταίο αυτό θεριό, το έβλεπε μέχρι που ο Παλαιός των ημερών, βασίλευσε.
"9 ἐθεώρουν ἕως ὅτου οἱ θρόνοι ἐτέθησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο, καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών, καὶ ἡ θρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον καθαρόν, ὁ θρόνος αὐτοῦ φλὸξ πυρός, οἱ τροχοὶ αὐτοῦ πῦρ φλέγον· 10 ποταμὸς πυρὸς εἷλκεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν αὐτῷ, καὶ μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν αὐτῷ· κριτήριον ἐκάθισε, καὶ βίβλοι ἠνεῴχθησαν."
Προχωράμε καλά.
Ιάκωβος Τίγκας

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Η απολογία μου, σχετικά με την συνύπαρξη αναστηθέντων & θνητών υπό αναστολή φθοράς, στην Βουλή των Δικαίων.

Οι αυθαίρετες ερμηνείες & αφορισμοί, είναι ξένοι προς το Πνεύμα του Λόγου, αλλά & προς το δικό μου πνεύμα.
Επειδή δέχθηκα αρνητική κρίση, από φίλους σχετικά με όσα έγραψα για την συνύπαρξη θνητών υπό αναστολή φθοράς & θανάτου, με αναστηθέντες Αγίους στην Βουλή των Δικαίων, οφείλω κάποιες εξηγήσεις.
Ο ισχυρισμός αυτός, προκύπτει ως λογικό συμπέρασμα, από τον συνδυασμό πολλών χωρίων της Αγίας Γραφής, τα οποία από μόνα τους, είναι ακατανόητα, ενώ με το συμπέρασμα αυτό εξηγούνται όλα & δένουν σαν κομμάτια του ιδίου παζλ.
Ενδεικτικά αναφέρω τα λόγια του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού, όπου σε άλλα σημεία λέει ότι όποιους θέλει ζωοποιεί, & αλλού, ότι οι πάντες θα αναστηθούν, & ως υιοί της αναστάσεως & να θέλουν δεν θα μπορούν να πεθάνουν, αναφερόμενος προφανώς σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές.
Τα αναφερόμενα στα κεφάλαια 20 & 21 της Αποκάλυψης, όπου γίνεται αρκετά καθαρό εκεί. “Και οι λοιποί από τους νεκρούς δεν θα αναστηθούν”. Αλλά & στην συνέχεια στο τέλος της χιλιετίας, αναφέρεται εκτροπή εκ νέου. Από ποιούς θα γίνει; από τους Αγίους; όχι βέβαια, αλλά από τους θνητούς υπό αναστολή φθοράς.
Τα όσα αναφέρονται στον Ησαία περί ενός Λαού χωρίς γέρους, αλλά με θάνατο των επικατάρατων στα 100 τους χρόνια.
Από τους ψαλμούς του Δαυίδ & ιδίως τον πρώτο ψαλμό, & όχι μόνον, όπου αναφέρεται ότι ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εν Βουλή Δικαίων. Αλλά & πολλά άλλα.
Γνωρίζω, ότι η πεπερασμένη διάνοια των ανθρώπων, είναι απειροελάχιστη μπροστά στην άπειρη διάνοια του Θεού. Ομως αυτά που γράφτηκαν, δεν γράφτηκαν, ούτε τυχαία, ούτε για πλάκα. Απευθύνεται ο Θεός στην ανθρώπινη πεπερασμένη διάνοια, & μάλιστα προτρέπει στην έρευνα των Γραφών, λέγοντας ότι εκεί εμπεριέχεται η Αλήθεια & η Αλήθεια θα σας ελευθερώσει.
Επομένως, εκφράζω αυτά που εγώ κατάλαβα, χρησιμοποιώντας την πεπερασμένη μου διάνοια & τα οποία δεν θίγουν το Δόγμα ως Θεολογούμενα, πολύ δε περισσότερο τον Λόγο, τον οποίο δέχομαι χωρίς καμία αντιλογία, ακόμη & ό, τι δεν κατανοώ, & επομένως δεν στοιχειοθετείται αίρεση από το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα το οποίο αποδέχομαι εξ΄ολοκλήρου από την Βάπτισή μου μέχρι σήμερα.
Θίγω όμως κάτι άλλο. Την βαλσαμωμένη εκφορά του Λόγου, από την καθεστηκυία τάξη, η οποία έτσι μυθοποιεί το συνταρακτικότερο επικείμενο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, γιατί ξέρουν ότι οι περισσότεροι, θα χάσουν τους θρόνους τους & τα προνόμιά τους.
Τέλος δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου, σχετικός λόγος από κανέναν από τους Αγίους Πατέρες ο οποίος να ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα, για να το φιλτράρω, εάν όσα εκφράζω, είναι συμβατά ή όχι.
Οι αυθαίρετες ερμηνείες & αφορισμοί, είναι ξένοι προς το Πνεύμα του Λόγου, αλλά & προς το δικό μου πνεύμα.
Γνωρίζω ότι τα περιγραφόμενα είναι αδιανόητα για την σημερινή πραγματικότητα, όπως γνωρίζω ότι επίσης & η σημερινή πραγματικότητα θα ήταν αδιανόητη, στους ανθρώπους του 100 μ.Χ. ή ακόμη & του 1600 μ.Χ.
Εάν έχω ερμηνεύσει λάθος, & αποδειχθεί αυτό, με εμπεριστατωμένο αντίλογο, θα τα ανακαλέσω όλα. Μέχρι στιγμής όμως, ουδείς έχει αποδείξει πέραν των αυθαίρετων ερμηνειών, το λάθος, & ουδείς προσφέρθηκε από τους ειδικούς σε συζήτηση.
Χωρίς διάθεση αντιδικίας με κανέναν, είμαι στην διάθεση κάθε καλοπροαίρετου συζητητή, με γνώμονα την έρευνα της Αλήθειας & μόνον αυτής, χωρίς καμιά ιδιοτέλεια & έπαρση.

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Η Βασιλεία του Χριστού του Θεού επί της γης, δεν θα είναι μια απλή παγκόσμια Κυβέρνηση.

Εν΄ αναμονή του Λυτρωτή Βασιλιά των Εθνών.
Αφού αποδείχθηκε έμπρακτα, ότι η Δικαιοσύνη των ανθρώπων στο διάβα των αιώνων, όχι μόνον δεν λειτουργεί, αλλά χρησιμοποιείται ως μοχλός υποταγής της ελευθερίας & της αθωότητας, με αποκορύφωμα στις μέρες μας, την αχαλίνωτη ανομία, επαληθεύεται το ρηθέν από τον ίδιο τον Κύριο, ότι χωρίς αυτόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε.
Η επιβολή της Αγαθής Δικαιοσύνης, δεν είναι δικτατορία, αλλά ικανοποίηση του ζωτικού αγαθού της Δικαιοσύνης, για την επιβίωση της ανθρωπότητας. 
Η Βασιλεία του Χριστού του Θεού επί της γης, δεν θα είναι μια απλή Παγκόσμια Κυβέρνηση, αλλά μια συμβασιλεία όσων αξιωθούν να μετέχουν σε αυτήν.
Τα χαρακτηριστικά σημεία των καιρών, που περιγράφονται στην Αγία Γραφή, & σηματοδοτούν την εποχή μας ως προάγγελο της έλευσής του, όχι μόνον δεν προϋποθέτουν αποδοχή & μετάνοια από όλους, όπως εσκεμμένα & με δόλο διαδίδουν πολλοί, μεταξύ αυτών & η ύποπτη αν μη τι άλλο αυτοαποκαλούμενη ΟΟΔΕ (Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας), αλλά αντίθετα, σκιαγραφούν την μεγάλη αποστασία & εκτροπή της ανθρωπότητας με την επιβεβαίωση του Λόγου του ιδίου του Κυρίου: "άρα γε, θα βρω την πίστη μου επί της γης, όταν έρθω;"

Τι θα γίνει.
Οσα παράδοξα θα αναφερθούν παρακάτω, προκύπτουν από τα κείμενα της Αγίας Γραφής, κατά την άποψή μου, & εξηγούνται πολλά.

Θα εμφανιστεί ξαφνικά στον ουρανό, ο Κύριος με δύναμη & δόξα πολλή, σε ώρα που οι άνθρωποι δεν τον περιμένουν, με όλους τους Αγγέλους του να τον συνοδεύουν. Αναφέρεται ότι θα τον δουν όλοι σε όλη την γη επάνω σε νεφέλες & θα φοβηθούν σφόδρα. 
Τι θα υπάρχει κρυμμένο στην νέφωση δεν αναφέρεται, & δεν γνωρίζουμε.
Κάποιοι, ίσως οι περισσότεροι, θα κάνουν λόγο για εισβολή εξωγήινων.
Πρώτα θα επιστρέψουν οι ψυχές όσων κρίθηκαν ότι είναι Άγιοι, ανεξάρτητα με ποιους & πόσους έχει Αγιοποιήσει η Εκκλησία, & θα αναστηθούν με τα σώματά τους, στους τόπους όπου πέθαναν. Θα παραληφθούν από τους Αγγέλους επί νεφελών & αυτοί με τα σώματά τους κατευθυνόμενοι προς τον Χριστό, χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, ως προς το που & πως, & θα τους δουν όλοι, όσοι θα ζουν. "ούς θέλω εγώ αναστήσω τη εσχάτη ημέρα". Δεν θα αναστηθούν σε αυτήν την φάση όλοι. 
Στην συνέχεια, θα παραληφθούν από Αγγέλους, από τους ζωντανούς, όσοι κριθούν, ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στον νέο κόσμο που ανατέλλει, την Βουλή των Δικαίων, με τα σώματά τους, κατευθυνόμενοι & αυτοί προς τον Χριστό, χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, & θα τους δουν όλοι. Ανεξάρτητα από το δόγμα & την θρησκευτική τους πίστη. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι δύο θα κοιμούνται σε ένα κρεβάτι, ο ένας παραλαμβάνεται, & ο άλλος αφήνεται. Δύο θα αλέθουν στο μύλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Δύο θα εργάζονται στο χωράφι, ο ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. 
Ολοι αυτοί, στην νεφέλη που θα πάνε, θα γίνουν νέοι με πιθανή ηλικία των 30-33 χρονών. Οι μεν αναστημένοι άφθαρτοι & έχοντας περάσει στην αιωνιότητα, οι δε ζωντανοί, υπό αναστολή φθοράς & θανάτου, σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Αυτά προκύπτουν τόσο από το κεφάλαιο 20 της Αποκάλυψης, όσο & από αυτά που αναφέρει ο Ησαίας εδώ http://iaktigas.blogspot.com/2017/09/blog-post_22.html 
Όλοι οι άλλοι που θα αφεθούν, μετά το πρώτο σοκ, όπως αναφέρθηκε ήδη, θα μιλήσουν για εισβολή εξωγήινων.
Θα τους ανακοινωθεί, ότι πρόκειται για την επιστροφή του Λυτρωτή Βασιλιά των Εθνών, του Χριστού του Θεού, ο οποίος επέστρεψε στο Βασίλειό του ένδοξος, όπως μας είχε υποσχεθεί, & έρχεται να επιβάλει την Αγαθή Δικαιοσύνη & να χαρίσει την Αθανασία στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι θα τους ζητηθεί να δεχθούν & να συμμετέχουν.
Το πιθανότερο είναι ότι αυτοί θα φρικάρουν, & θα σηκώσουν όπλα, για την εκδίωξη του νόμιμου Κληρονόμου του Βασιλείου, αφού δεν θα μπορούν ούτε να υποκριθούν, ούτε να κρυφτούν, αφού θα πέσουν οι μάσκες & θα αποκαλυφθεί ότι η Δικαιοσύνη τους είναι προσχηματική, βρώμικη & υποκριτική. Κάποιοι θα μιλήσουν & για βίαιη κατάλυση των θεσμών(!!!).
Η συνέχεια όπως αναφέρεται, είναι πόλεμος, κατά τον οποίο οι επί κεφαλής τους, το θηρίο & ο ψευδοπροφήτης, θα πιαστούν & θα ριχθούν ζώντες στην λίμνη του πυρός.
Κατόπιν ο Κύριος Ιησούς μαζί με όσους παρέλαβε, θα επιστρέψουν στην γη, θα πάρουν την εξουσία, & θα γίνουν δίκες, αληθινές όμως όχι ψεύτικες, χωρίς πρόζες δικηγόρων, χωρίς νομικά τερτίπια, με κατεβασμένες τις μάσκες.
Η κρίση θα ανήκει στον Πανάγαθο Λυτρωτή, & αναφέρεται ότι θα είναι θανατική ποινή.
Στην συνέχεια αναφέρεται η σύσταση της Παγκόσμιας Κυβέρνησης, αν μπορεί να ειπωθεί έτσι, με Θρόνους & Δικαστική εξουσία, που δίδονται στους Αγίους αναστημένους, & σε όσους ζωνανούς δεν προσκύνησαν το θηρίο & δεν πήραν το χάραγμά του, όπως χαρακτηριστικά λέγεται.
Κάπως έτσι, κατά την ερμηνεία μου, αρχίζει η χιλιετία με το δέσιμο του Διαβόλου & συνύπαρξη Αγίων αθανάτων, οι οποίοι πρωτίστως θα κατέχουν τα Αξιώματα, & των θνητών με αναστολή φθοράς & θανάτου, ώστε κάτω από την καθοδήγηση, την διδαχή & την φροντίδα των Αθανάτων, να κατακτήσουν & αυτοί την αιωνιότητα.
Στο διάβα της χιλιετίας  από τους θνητούς υπό αναστολή φθοράς, κάποιοι θα εκτραπούν, παράγοντας πρωτογενές κακό, αφού ο Διαβολέας θα είναι δεμένος, & όπως μας αναφέρει ο Ησαίας, αφού θα αποδεικνύονται ανεπίδεκτοι μαθήσεως, θα πεθαίνουν 100 χρονών, σε ηλικία νεότητας όπως ορίζεται.
Αυτή θα είναι η δεύτερη περίοδος της Βασιλείας του Θεού επί της γης, ενώ στο τέλος της χιλιετίας, αναφέρεται γενικευμένη εκτροπή, που όμως δεν μπορεί να σαλεύσει τα θεμέλια της κοινωνίας, & η Τελική Κρίση, με Γενική Ανάσταση των πάντων, Νέα Γη & Νέο Ουρανό.
Εάν δεν είναι έτσι τα πράγματα, ας με συγχωρήσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος γνωρίζει, ότι η προαίρεσή μου, με την οποία τα έγραψα, είναι αγαθή.
Ιάκωβος Τίγκας. 


Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Ένα μόρφωμα που μοιάζει με πορνείο, παριστάνει το Κράτος

Η εξουσία των κακοποιών.

Ενα μόρφωμα που μοιάζει με πορνείο, παριστάνει το Κράτος. Κακοποιοί  κατ΄έξιν, ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται σε υπόγεια κελιά, όχι σε ισόγεια, σε υπόγεια, βρίσκονται στην Βουλή, στα Υπουργεία, στην αυτοδιοίκηση, έχοντας διαβρώσει όλες τις δομές της Κρατικής εξουσίας & παραμένουν ατιμώρητοι, την ίδια ώρα, που Εισαγγελείς, αλληλοεκτοξεύουν κατά συναδέλφων τους Εισαγγελέων, μύδρους για τέλεση κακουργημάτων, & παραμένουν αμφότεροι στο ίδιο σώμα.
Εμφορούμενοι από το πνεύμα του κακού, διεφθαρμένοι, διαφθείρουν την γη & τους ανθρώπους που τους ανέχονται, & τους στηρίζουν, γινόμενοι συνένοχοί τους.
Μοιάζει όλο αυτό, με κακογραμμένη ιστορία των κόμικς Μπίλυ ο τρομερός, & Ντάλτον Σίτυ, όπου κακοποιοί, είχαν πάρει τον νόμο στα χέρια τους.
Από την άλλη όχθη τάχα, πράκτορες αναχώματα, απατεώνες, προερχόμενοι από τα διπλανά δωμάτια, παριστάνουν τους αντιστασιακούς, που άγουν & φέρουν τους ανθρώπους, σε συλλαλητήρια, εκδηλώσεις αντίστασης, & οργανώσεις ελεγχόμενες ορτινάτζες των κακοποιών της εξουσίας.
Σε λίγες μέρες όλο αυτό το μόρφωμα, θα πάει να αισθανθεί εθνικά υπερήφανο στην Εθνική Γιορτή, βάζοντας πάλι έναν καραγκιόζη πιλότο, να φωνάζει "Ελληνες, ψηλά το κεφάλι", ενώ οι Ντάλτον διαχειριστές της εξουσίας, με το Μπίλυ τον τρομερό & τους άλλους εκλεκτούς του καλού κόσμου, θα μιλάνε για την Εθνική κυριαρχία που έχουν παραχωρήσει εξ΄ολοκλήρου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχουν καταπατήσει εξ΄ολοκλήρου, το Διεθνές ανίκανο δίκαιο & άλλες σαχλαμάρες, έτοιμοι να υλοποιήσουν την βασιλεία της πάρδαλης, με στόμα λέοντος & πόδια αρκούδας.
Τα χειρότερα έρχονται, αλλά & τα καλύτερα.
Σχετικά άρθρα:
1. Αυτοί είναι οι λόγοι που καθιστούν την ΑΑΔΕ εγκληματική οργάνωση, δρούσα σε βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας 
2. Πως συνυπάρχουν Δικαιοσύνη με εγκληματικές οργανώσεις;(άρθρο 120Σ) 
Ιάκωβος Τίγκας

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Τα δώρα του Θεού & η διαστροφή των ανθρώπων

Ανάγκη αναθεώρησης του κόσμου.
Οίνος άκρατος. Ο άνθρωπος τον μεταποίησε σε απόσταγμα, μπράντι & τσίπουρο, επικίνδυνα προϊόντα..
φυτό Κάνναβης. Δεν μεταποιείται γι αυτό & απαγορεύτηκε ως φυτό. Η προπαγάνδα & η ποινικοποίηση, κατάφερε να την ονομάσει ναρκωτικό, ενώ δεν είναι.
φυτό Κόκας. Ο άνθρωπος την μεταποίησε σε κοκαίνη, επικίνδυνο προϊόν. Επιτρέπεται ως φυτό σε ορισμένες Χώρες που φύεται.
φυτό Καπνού με φαρμακευτικές ιδιότητες. Ο άνθρωπος τον μεταποίησε σε επικίνδυνα προϊόντα καπνίσματος.

Παπαρούνα Μύκων η υπνοφόρος. Ο άνθρωπος την μεταποίησε σε οπιοειδή ναρκωτικά, επικίνδυνα προϊόντα, ενώ την απαγόρευσε ως φυτό.


Τα ίδια έκανε με την ενέργεια, όπου το δώρο του Θεού δωρεάν ενέργεια από το Σύμπαν, που ανακάλυψε ο Νίκολας Τέσλα, το αγνόησε & καίει πετρέλαιο, κάρβουνο, προσβάλλοντας το περιβάλλον, μόνο & μόνο, για το χρήμα, τον πλούτο, την κυριαρχία.
Και πόσα άλλα ακόμη...
Ο θνητός άνθρωπος, επιβεβαίωσε τραγικά, την "ειρωνεία" του Θεού όταν έφαγε από το ξύλο της Γνώσης του καλού & του κακού: "Κοιτάξτε τον Αδάμ, έγινε σαν ένας από εμάς".
Την ίδια ώρα, που η δικαιοσύνη μας κατάντησε ως ράκος αποκαθημένης. 
Ο κόσμος αναθεωρείται, στην Βουλή των Δικαίων θα αποκατασταθούν τα πάντα.
Ιάκωβος Τίγκας. 

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ιατροδικαστική έκθεση, για τον θάνατο του Χριστού, από τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, κ. Φίλιππο Κουτσάφτη

"όψονται εις ον εξεκέντησαν" 
Ιατροδικαστική έκθεση, για τον θάνατο του Χριστού, από τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, κ. Φίλιππο Κουτσάφτη απόλυτα σύμφωνη με την σύγχρονη Απολογητική, ως προς το Ιατροδικαστικό σκέλος. Επρόκειτο για πολυπαραγοντικό θάνατο, ασφυξία η τελική αιτία θανάτου.
Καλό & επίκαιρο είναι να γνωρίζουν ιδίως οι αρνητές του, που διαδίδουν διάφορα, & που όψονται εις ον εξεκέντησαν, την φρικιαστική συνέντευξη του κ. Ιατροδικαστή.

Επάρατε τας κεφαλάς υμών, διότι εγγίζει η απολύτρωσή μας.
Ο Βασιλεύς των Εθνών, ο Κύριος των Κυρίων, έρχεται.
Ιάκωβος Τίγκας


Σε μια εκπληκτική συνέντευξή του ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών και ίσως ο πιο «διάσημος» ιατροδικαστής των τελευταίων ετών, κ. Φίλιππος Κουτσάφτης αναλύει στον Δημήτρη Ριζούλη το ποιές ήταν οι αιτίες και η επίπτωση κάθε βασανιστηρίου, βάσει των οποίων τελικά ο Χριστός πέθανε.

Ο Χριστός δεν πέθανε πριν από τη Σταύρωση, γιατί υπήρχε λόγος. Υπερέβη τα ανθρώπινα μέτρα και το ότι άντεξε και ανέβηκε στον Σταυρό είναι ακόμα ένα δείγμα της θεότητάς Του» αποκαλύπτει ο καταξιωμένος ιατροδικαστής Φίλιππος Κουτσάφτης χαρακτηρίζοντας τον θάνατο του κυρίου αργό και λίαν βασανιστικό. Αναφέρεται, μάλιστα σε συγκεκριμένα σημεία της πορείας του Χριστού προς τον Γολγοθά και στα βασανιστικά μαρτύρια περιγράφοντας μια κατάσταση που δεν αντέχεται με βάση τα ανθρώπινα μέτρα.


Ο κ. Κουτσάφτης, έχει κάνει μια συστηματική μελέτη εξετάζοντας όλες τις πηγές και αναλύοντας τα Πάθη, αλλά και τον μαρτυρικό θάνατο που είχε ο Χριστός, με επιστημονικό τρόπο.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί επιχειρεί να δώσει –στο μέτρο του εφικτού- μια επιστημονική μελέτη για το πώς προήλθε ο θάνατός Του. Η «ιατροδικαστική» έκθεση του κ. Κουτσάφτη έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Ερώτηση: Κύριε Κουτσάφτη, τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας από τις Γραφές, την παράδοση της Εκκλησίας και τις ιστορικές πηγές μάς δίνουν μια πλήρη εικόνα για τα μαρτύρια Του Χριστού;
Βεβαιότατα. Ξέρουμε πάρα πολλά στοιχεία και θα έλεγε κανείς ότι μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα. Ελπίζω να μην ακούγεται ασεβές αυτό το τόλμημα σε ορισμένους, γιατί τόλμημα είναι. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το θείο πάθος είναι εκούσιο. Ο Κύριος με τη δική Του θέληση δέχτηκε τα πάντα, γι’ αυτό ακόμα και την ώρα που τα καρφιά έσκιζαν τις σάρκες του και τρυπούσαν τα οστά Του Αυτός προσευχόταν για τους σταυρωτές Του, πράγμα πρωτοφανές.

Eρ: Ποια ήταν λοιπόν η επίπτωση των Παθών;
Αυτό που πρέπει όλοι να γνωρίζουν είναι ότι τα Πάθη είναι ψυχοσωματικά. Ο Χριστός, όταν φεύγει από τον Μυστικό Δείπνο και πορεύεται για να προσευχηθεί, αφήνοντας λίγο πιο μακριά τους τρεις μαθητές (Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη), εμφανίζεται με βάση τις Γραφές εκστατικός σαν κάτι δυσάρεστο να περιμένει.

Στο τέλος, ενώ οι μαθητές δεν έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει, ο Ιησούς προσεύχεται για τρίτη φορά και τρέχει από το μέτωπό του ιδρώτας και αίμα. Αυτό το σημείο της διήγησης περί «αιματηρού ιδρώτα» αμφισβητήθηκε πολύ έντονα για αιώνες. Ο Ευαγγελιστής όμως γράφει κάτι που ήταν αδιανόητο και πρωτοφανές, χωρίς να τον νοιάζει αν θα τον αμφισβητήσουν ή αν θα πουν ότι γράφει φανταστικά πράγματα.

Πράγματι, λοιπόν, το Ευαγγέλιο 2000 χρόνια μετά δικαιώθηκε, καθώς η Ιατρική πρόσφατα αποφάνθηκε ότι υπάρχει ένα σπάνιο συνοδό σύμπτωμα του οργανισμού με αυτά τα χαρακτηριστικά όταν κάποιος βρεθεί σε μεγάλη ψυχοσωματική ένταση. Ξέρουμε πλέον από τη σύγχρονη επιστήμη ότι οι ιδρωτοποιοί αδένες είναι διάσπαρτοι στο σώμα, αλλά οι πολυπληθέστεροι βρίσκονται στις παλάμες, στα πέλματα, στον αυχένα, στις παρειές και στο μέτωπο.

Οταν ο άνθρωπος βρεθεί σε μεγάλη ένταση, είναι δυνατόν να γίνει αυτόματη ρήξη μεγάλου αριθμού τριχοειδών αγγείων στο σπείραμα των αδένων. Το αίμα που απελευθερώνεται αναμειγνύεται με τον ιδρώτα, τον βάφει κόκκινο και στη συνέχεια το παραχθέν μείγμα αναβλύζει στο δέρμα.

Δηλαδή, ο Ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε την αλήθεια. Καταλαβαίνει, όμως, κανείς σε πόσο μεγάλο βαθμό έντασης βρισκόταν Ο Ιησούς πριν ακόμα από τη σύλληψή Του. Την άλλη μέρα ήξερε ότι θα αναλάβει την ανθρώπινη αμαρτία ως αντικαταστάτης του πεσόντος ανθρώπου και θα αντιμετωπίσει πάνω στον Σταυρό τη θεία δικαιοσύνη. Δεν ήθελε να χάσει το βλέμμα του πατέρα Του που ήταν στραμμένο πάνω Του. Δεν ήταν η αγωνία Του ούτε για τη μαστίγωση ούτε για τα καρφιά.

Eρ: Τα μαρτύρια πριν από τη Σταύρωση ποια ήταν και ποια επίπτωση είχαν;
Μετά τη σύλληψη ο Ιησούς πέρασε από έξι εξαντλητικές και κακόπιστες ανακρίσεις. Από τον Άννα, τον Καϊάφα, το Συνέδριο, τον Πιλάτο, τον Ηρώδη και ξανά από τον Πιλάτο. Στα μεσοδιαστήματα κακοποιήθηκε με τέσσερις πολύωρους και βάρβαρους βασανισμούς. Μεταξύ των ανακρίσεων και των βασανισμών σύρθηκε αλυσοδεμένος και δερνόμενος έξι φορές. Η απόσταση που διήνυσε με τις αλυσίδες ήταν περίπου έξι χιλιόμετρα. Και όλα αυτά νηστικός, διψασμένος και άυπνος.

Eρ: Οι πιέσεις τι ρόλο έπαιξαν;
Του ασκήθηκε έντονη ψυχοσωματική βία, Τον έγδυσαν τρεις φορές, Τον έντυσαν άλλες τόσες, Τον μαστίγωσαν, Του φόρεσαν το ακάνθινο στεφάνι και Του φόρτωσαν τον βαρύ Σταυρό. Στις ανακρίσεις Τον διέσυραν και Τον εξευτέλισαν. Ήθελαν με κάθε τρόπο να Τον κάνουν να λυγίσει.

Eρ: Μεταξύ άλλων, μαστιγώθηκε.
Ναι. Η μαστίγωση γινόταν με φραγγέλιο, που είχε λουριά με απολήξεις σφαιρίδια και άκρες από κόκαλα. Κάθε φορά που έπεφτε στο σώμα το μαστίγιο αυτά τα αντικείμενα έμπαιναν μέσα στις σάρκες και όταν το τραβούσε ο βασανιστής για να ξαναχτυπήσει έσκιζαν το δέρμα. Οι πληγές που προκάλεσαν ήταν φοβερές σε όλη την οπίσθια επιφάνεια και την πλάγια κοιλιακή και θωρακική χώρα, που πρέπει να ήταν καταματωμένη. Πρέπει να έχασε πολύ μεγάλη ποσότητα αίματος ο Χριστός μόνο από αυτό.

E: Ως προς τον Σταυρό που κουβάλησε;
Όταν ο Κύριος φορτώθηκε τον Σταυρό έπρεπε να κουβαλήσει ένα ξύλο που δεν ήταν πλανισμένο (όπως το βλέπουμε στις αγιογραφίες). Ήταν δυο κορμοί γεμάτοι σκληρό φλοιό και ρόζους και καταλαβαίνετε τι έγινε όταν πέταξαν πάνω στην πλάτη Του το οριζόντιο τμήμα. Την ήδη καταματωμένη πλάτη από τη μαστίγωση. Αυτός ο βαρύς κορμός μπήκε μέσα στις πληγές προκαλώντας αφόρητο πόνο. Στη συνέχεια ο Ιησούς κυριολεκτικά σέρνει τα βήματά Του και υποφέρει. Πλέον δεν έχει ανάσες και αρκετό οξυγόνο. Το αίμα Του λιγοστεύει και κάποια στιγμή λυγίζουν τα γόνατά Του και είναι αδύνατον να προχωρήσει.

Eρ: Περιγράφετε μια κατάσταση που σχεδόν δεν αντέχεται με βάση τα ανθρώπινα μέτρα.
Ναι. Πιστεύω αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος εκεί θα είχε πεθάνει. Κανονικά, με βάση τη λογική, εκεί, στην πορεία προς τον Γολγοθά, θα έπρεπε να είναι το τέλος.

Eρ: Ωστόσο, Ο Χριστός φτάνει τελικά μέχρι τη Σταύρωση. Εκεί τι ακριβώς γίνεται;
Εκεί οι σταυρωτές ξαπλώνουν Τον Ιησού πάνω στον Σταυρό και Του καρφώνουν τα χέρια και τα πόδια. Για το ακριβές σημείο του καρφώματος υπάρχουν δύο εκδοχές: το εσωτερικό της παλάμης, που φαίνεται και σε πολλές εικόνες, ή το κέντρο της έσω επιφανείας των καρπών. Η πρώτη εκδοχή είναι για μένα η πιο προσιτή. Η παλάμη έχει μικρό πάχος, μεγάλη επιφάνεια και λόγω των τενόντων και των περιτόναιων δεν σκίζεται το δέρμα. Υπάρχουν και τα μετακάρπια οστά, που μπορούν να συγκρατήσουν το βάρος.

Αν, πάντως, το καρφί μπήκε ανάμεσα στα δύο κόκαλα, κερκίδα και ωλένη, έχουμε τραγικό πόνο, γιατί τραυματίστηκε το μέσο νεύρο. Σκεφτείτε ότι αν ακουμπήσουμε ελάχιστα το νεύρο του αγκώνα νιώθουμε έντονο πόνο. Φανταστείτε να περάσει καρφί από αυτό το νεύρο.

Ως προς το κάρφωμα των ποδιών οι δύο εκδοχές είναι ότι σταύρωναν τα πόδια και το καρφί περνούσε από το ένα πόδι στο άλλο ή ότι καρφώθηκαν παράλληλα. Ευρήματα του 1968 σε τάφους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ μάς δείχνουν ότι υπήρχαν και άλλοι που σταυρώθηκαν στα πόδια με τον πρώτο τρόπο.

Eρ: Ο θάνατος τελικά από τι επήλθε; Γνωρίζουμε;
Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας θάνατος αργός και λίαν βασανιστικός. Με την ανύψωση του Σταυρού. Ο Χριστός αντιμετωπίζει μια σειρά από δυσμενείς παράγοντες:
Υποχρεωτική ορθοστασία, που Του δημιουργεί ορθοστατική υπόταση.
Υποχρεωτική ακινησία, που δεν δίνει τη δυνατότητα στο φλεβικό αίμα να επιστρέψει στην καρδιά.
Ειδική στάση του θώρακα, με το βάρος του σώματος να είναι σε μόνιμη έκπτυξη και να δυσκολεύει φοβερά την αναπνοή. Δεν μπορεί να κάνει εκπνοή παρά μόνο εισπνοή. Αυτό συντόμευσε τον θάνατό Του.
Επιπλέον αντιμετωπίζει επιπλοκές τραυμάτων, αιμορραγία, αφυδάτωση, πείνα, δίψα και εξάντληση.

Eρ: Το τελικό «πόρισμα»;
Επρόκειτο για πολυπαραγοντικό θάνατο. Πολλά πράγματα έδρασαν για την κατάληξη, με τελικό αίτιο την ασφυξία μαζί με την κυκλοφορική ανεπάρκεια. Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι και η επιδρομή των σαρκοφάγων εντόμων. Το αίμα φέρνει από πολύ μακριά έντομα που κόβουν κομμάτια από τις πληγές ενός ακίνητου ανθρώπου! Οι πιο φοβερές στιγμές για Τον Κύριο ήταν μετά το κάρφωμα στον Σταυρό.

Eρ: Πώς εξηγείτε την αντοχή που έδειξε;
Ο Χριστός δεν πέθανε πριν από τη Σταύρωση, γιατί υπήρχε λόγος. Υπερέβη τα ανθρώπινα μέτρα και για μένα το ότι άντεξε και ανέβηκε στον Σταυρό είναι ακόμα ένα δείγμα της θεότητάς Του.

Eρ: Μπορείτε να μας περιγράψετε τι αισθανόταν ο Ιησούς φορώντας το ακάνθινο στεφάνι;
 Πρώτα πρώτα, να σας πω ότι είναι πρωτοφανής τρόπος αντιμετώπισης. Ποτέ πριν δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο και ποτέ ξανά δεν επαναλήφθηκε. Επρόκειτο για φρίκη! Το κατασκεύασαν από μια τζιτζιφιά, ευλύγιστο φυτό που ευδοκιμεί στην περιοχή, με πολύ μεγάλα και σκληρά αγκάθια. Μέχρι τότε τα στεφάνια των καταδίκων ήταν σιδερένια και προσαρμόζονταν με βάση τη διάμετρο του κρανίου. Εδώ ήταν βασανιστήριο. Το τριχωτό της κεφαλής είναι αγγειοβριθέστατο. Έχει πολύ καλή αιμάτωση και ειδική νεύρωση. Η αιμορραγία, λοιπόν, ήταν μεγάλη και αφόρητος ο πόνος από τα αγκάθια στα νεύρα.

Eρ: Κατά καιρούς έχουν ακουστεί θεωρίες ότι Ο Χριστός δεν είχε πεθάνει στον Σταυρό και ότι έτσι δικαιολογείται «λογικά» η Ανάστασή του. Κατά τη γνώμη σας, αυτό μπορεί να στέκει;
Τυχαία έγινε, νομίζετε, ο λογχισμός της πλευράς; Καθόλου τυχαία. Αυτό το γεγονός είναι το πιστοποιητικό του θανάτου. Η λόγχη τρύπησε την πλευρά και βγήκε «αίμα και ύδωρ». Από όποια πλευρά και να έγινε ο λογχισμός, με αυτό το βαρύ όπλο των δυόμισι μέτρων, δεν υπάρχει περίπτωση ο οποιοσδήποτε να μείνει ζωντανός. Με τίποτα!

Ερ: Άρα καταρρίπτονται όλα;
Φυσικά. Οι αρνητές βέβαια λένε ό,τι θέλουν, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ασχολούνται με Τον Χριστό αφού γι’ αυτούς δεν υπάρχει.

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019

Άνθισε το στεφάνι του Εσταυρωμένου στην Άρτα. Άγαλμα πανθρησκείας, έστησαν οι Μασόνοι στην Αθήνα.

Είμαστε σε καλό δρόμο. Επάρατε τας κεφαλάς υμών, όλοι οι πεινώντες & διψώντες την Δικαιοσύνη. 

Από το 2011, που άρχισε αυτή η δαιμονική λαίλαπα, με πρόσχημα την δήθεν οικονομική κρίση, άρχισαν & τα σημεία ενίσχυσης & ενθάρυνσης των ανθρώπων, που ζήτησε να μας περάσει & μας περνάει από κόσκινο ο αντίδικος διάβολος.
Το μήνυμα της είδησης, που μεταδίδεται από τον Αnt1, με πηγή το Arta2day, είναι το ρηθέν:"όταν τα δείτε όλα αυτά, επάρατε τας κεφαλάς υμών, γιατί η απολύτρωσή σας πλησιάζει". Είμαστε φαίνεται σε καλό δρόμο.
Οι πηγές του κειμένου εδώ:


Την ίδια ώρα, οι Μασόνοι έστησαν άγαλμα πανθρησκείας στην Αθήνα με την παρουσία & του ΠτΔ, χωρίς καμιά αναφορά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, αλλά με αναφορές σε άλλες Θρησκείες. 
Το άρθρο εδώ:

Είναι γνωστό, ότι την πανθρησκεία, την εξαγγέλουν οι Μασόνοι, αναφερόμενοι στον ΜΑΤΣ, που δεν είναι άλλος από μια τραγόμορφη φιγούρα του διαβόλου, που οι Μασόνοι γνωρίζουν στον 33ο βαθμό. (Ψαρουδάκης: "Μασονία. Η έχιδνα του Σιωνισμού
Το σπάνιο βιβλίο του Νίκου Ψαρουδάκη 1917-2006")
Επί πλέον σε ένα Κράτος όπου το Σύνταγμα έχει συνταχθεί στο Όνομα της Αγίας Τριάδας, όπου αναφέρεται στο άρθρο 3 ότι επικρατούσα θρησκεία στηνΕλλάδα είναι αυτή της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, η παρουσία του ΠτΔ ως θεματοφύλακα του Συντάγματος, εκτός των άλλων, παραβιάζει για ακόμη μια φορά το Σύνταγμα, αποκαλύπτοντας & την Μασονική του ιδιότητα, όπως & όλοι οι άλλοι παρευρισκόμενοι.
Ελπίζω να έγινε επί τέλους κατανοητό, ποιος είναι ο εχθρός, & γιατί βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Και βεβαίως δεν υπάρχουν καλοί Μασόνοι, που θα κάνουν νταντά τους κακούς Μασόνους & θα αναγεννήσουν τον Φοίνικα από τις στάχτες του.
 Οκ φαίνεται ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
Ιάκωβος Τίγκας


Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019

Η Παναγία στον Ορχομενό Βοιωτίας, σταμάτησε Γερμανικά άρματα μάχης.

10 Σεπτέμβρη 1943. Το Θαύμα του Ορχομενού.
8 Σεπτέμβρη σήμερα, το Γενέθλιο της Παναγίας. Την ημέρα αυτήν το 1943, ξεκίνησε η ιστορία που παραθέτω από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού Βοιωτίας, που οδήγησε στο Μέγα Θαύμα της Παναγίας, που σταμάτησε τα Γερμανικά τανκς, & έσωσε τον Ορχομενό, στις 10 Σεπτέμβρη.
Την ιστορία την γνωρίζω από συγγενείς μου, οι οποίοι ζούσαν όταν συνέβη τα θαυμαστό αυτό γεγονός, & ζουν & σήμερα, το οποίο οδήγησε τον Γερμανό Αξιωματικό Όφμαν, που ήταν επί κεφαλής των Γερμανικών αρμάτων που ήθελαν να κάψουν τον Ορχομενό, από τότε κάθε χρόνο να επισκέπτεται τον Ορχομενό & αργότερα τα παιδιά του & τα εγγόνια του, για να προσκυνούν την Χάρη της.
Αντιγράφουμε από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού Βοιωτίας, την περιγραφή των γεγονότων
Ιάκωβος Τίγκας


Το θαύμα

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1943 οι Ιταλοί συνθηκολόγησαν και αποχώρησαν από το συνασπισμό του Άξονα. Ο ιταλικός στρατός μέσα στην πόλη της Λιβαδειάς ξεπερνούσε τους 2.000, γιατί εκεί ήταν η βάση ανεφοδιασμού των κατοχικών δυνάμεων και οι αποθήκες ήταν γεμάτες με πολεμικό υλικό. Η συνθηκολόγηση βρήκε διχασμένες τις ιταλικές κατοχικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Όσοι αξιωματικοί ήταν φασίστες επεδίωξαν την παράδοσή τους στους Γερμανούς, ενώ οι πολέμιοι του Χίτλερ, όχι μόνο δεν παραδόθηκαν, αλλά προσχώρησαν στις δυνάμεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, μαζί με τον οπλισμό τους.

Γερμανική δύναμη παρέμεινε στην πόλη της Λιβαδειάς για να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Με την άρνηση των Ιταλών να παραδώσουν τον οπλισμό τους, η περιφερειακή οργάνωση του Ε.Α.Μ. Ορχομενού θεώρησε ότι μπορούσε να επωφεληθεί. Γι΄ αυτό παρακίνησε τους ντόπιους να κινηθούν προς το σιδηροδρομικό σταθμό της Λιβαδειάς, όπου υπήρχε ιταλική φρουρά, για να πάρουν τα όπλα των Ιταλών.

Οι Ορχομένιοι φτάνουν στο σταθμό και ζητούν από τους Ιταλούς να τους παραδώσουν τον οπλισμό τους, γιατί σε αντίθετη περίπτωση μεγάλη δύναμη ανταρτών που βρισκόταν στο Τζαμάλι θα τους κτυπήσει. Η Ιταλική φρουρά βρίσκεται σε αμηχανία και δεν ξέρει τι να κάνει. Αποφασίζουν να έλθουν σε επαφή με το Ιταλικό Στρατηγείο και από εκεί τους δίνουν εντολή να παραδοθούν στους Γερμανούς, στους οποίους θα δώσουν και τον οπλισμό τους. Οι Ορχομένιοι φεύγουν άπρακτοι και γυρνούν στον Ορχομενό.

Οι Γερμανοί στο άκουσμα του γεγονότος εξοργίζονται και έξαλλοι από το θυμό τους, αποφασίζουν να τιμωρήσουν παραδειγματικά τον Ορχομενό και τους κατοίκους του. Έτσι ο Γερμανικός στρατός κινείται προς τον Ορχομενό με τριπλή αποστολή:
Να ενεργήσει αναγνωριστικά και να ελέγξει αν στην περιοχή υπάρχει τόσο μεγάλη δύναμη ανταρτών, όση είχαν αναφέρει οι Ορχομένιοι στην Ιταλική φρουρά.
Να τιμωρήσει σκληρά τους κατοίκους του Ορχομενού επειδή κάποιοι από αυτούς διανοήθηκαν και τόλμησαν να ζητήσουν από τους Ιταλούς να τους παραδώσουν τα όπλα τους.
Να κάψει τη Σκριπού και την Πετρομαγούλα και να παραδώσει ολόκληρο τον Ορχομενό στην κόλαση της φωτιάς.

Οι Γερμανοί φθάνουν στον Ορχομενό τις βραδινές ώρες της 9ης Σεπτεμβρίου. Ένα τμήμα του Γερμανικού στρατού παραμένει στον Ορχομενό και ετοιμάζει την καταστροφή του Ορχομενού, ενώ ένα άλλο τμήμα με τρία τανκς προχωρεί προς το Τζαμάλι έχοντας διπλή αποστολή:
Να ενεργήσει αναγνωριστικά και να ελέγξει πόσο μεγάλη δύναμη ανταρτών υπήρχε στην περιοχή.
Να αναγκάσει όσους κατοίκους είχαν φύγει προς εκείνη την κατεύθυνση να γυρίσουν πίσω.

Τα τρία Γερμανικά τανκς και ο Γερμανικός στρατός προσπερνάνε την εκκλησία της Παναγίας και απομακρύνονται γύρω στα 550 μέτρα.

Ξαφνικά όμως, το πρώτο τανκ ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Δεν προχωρεί πια, ούτε μπροστά, ούτε πίσω. Το δεύτερο τανκ δοκιμάζει να περάσει δίπλα στο πρώτο, αλλά πέφτει σε ένα μικρό χαντάκι, μια «σούδα», όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής και ακινητοποιείται. Το τρίτο τανκ στρίβει λίγο και δοκιμάζει να περάσει μέσα από ένα χωράφι, αλλά και αυτό το περιμένει η ίδια τύχη. Τρία τανκς ακινητοποιημένα· δεν μπορούν να προχωρήσουν μπροστά, αλλά ούτε και κατορθώνουν να γυρίσουν πίσω. Μάταια αγωνίζονται οι Γερμανοί να τα μετακινήσουν.

Ξημερώνει η 10η Σεπτεμβρίου και ο επικεφαλής αξιωματικός Όφμαν, συνοδευόμενος από κάποιους στρατιώτες και μερικούς Ορχομένιους επιστρέφει πίσω στον Ορχομενό, αναζητώντας βοήθεια. Στην περιοχή του Ορχομενού ζούσε τότε ο Σέρβος Γιαννάτζης Δανιηλάτος, ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά τη γερμανική γλώσσα. Για τον Γιαννάτζη Δανιηλάτο λέγεται πως είχε έρθει στην περιοχή του Ορχομενού από τη Σερβία, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους Σέρβους χωροφύλακες, μετά από κάποιο αδίκημα που είχε διαπράξει. Ωστόσο, οι πληροφορίες των ντόπιων μας ενημερώνουν πως επρόκειτο για έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο, ο οποίος βοηθούσε πολύ τους κατοίκους και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή, λειτουργούσε και ως διερμηνέας. Αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, αναζητεί ο Όφμαν, ώστε να μπορέσει να συνεννοηθεί και να ζητήσει βοήθεια. Αφού τον βρήκε, τον ρώτησε αν υπάρχει κάποιο τρακτέρ στην περιοχή για να τραβήξει τα τανκς. Πράγματι, εκείνη την εποχή υπήρχε ένα και μοναδικό τρακτέρ στην περιοχή, το οποίο, μάλιστα, άνηκε στον Γεωργικό Συνεταιρισμό και το οποίο οδήγησε ένας άλλος κάτοικος του Ορχομενού, ο αείμνηστος Νικόλαος Γούλας. Αφού παρέλαβαν το τρακτέρ, επέστρεψαν στον τόπο που είχαν ακινητοποιηθεί τα τανκς. Με τη βοήθεια του τρακτέρ τα τανκς ξεκίνησαν αμέσως να κινούνται.

Ο Όφμαν μαζί με τους στρατιώτες του, το Γιαννάτζη και τους Ορχομένιους που βοήθησαν να μετακινηθούν τα τανκς, γυρίζοντας πίσω πορεύθηκαν προς την εκκλησία. Στο μεταξύ, στην εκκλησία έφτασαν και άλλοι Ορχομένιοι που έμαθαν τα γεγονότα.

Ειδοποιήθηκε ο εφημέριος της Παναγίας, ο αείμνηστος παπά-Σεραφείμ Παπαπαναγιώτου και μαζί του κατέφθασε και ο εφημέριος του Ευαγγελιστή Λουκά παπά-Μάρκος Αρμακόλας. Έφθασαν ακόμα στην εκκλησία ο Πρόεδρος της Σκριπούς Δημήτριος Γκικόπουλος και ο Πρόεδρος της Πετρομαγούλας Δημήτριος Βούτσας. Αφού μπήκαν όλοι στην εκκλησία, ο Όφμαν, προχωρώντας μπροστά από τους υπόλοιπους, κοίταζε δεξιά κι αριστερά τις εικόνες που ήτανε κρεμασμένες στους τοίχους και στο τέμπλο, δίνοντας την εντύπωση πως κάτι αναζητούσε. Φτάνοντας στο παρεκκλήσι του Αποστόλου Παύλου έδειξε την εικόνα της Παναγίας που βρισκόταν στερεωμένη στο τέμπλο. Πρόκειται για μια ωραιότατη εικόνα Ρωσικής τεχνοτροπίας. Δείχνοντας την εικόνα αυτή της Παναγίας ο Όφμαν είπε:


Αυτή η γυναίκα σας έσωσε· να την τιμάτε και να τη δοξάζετε.

Αργότερα ο Όφμαν, μαζί με τους άλλους Γερμανούς ομολόγησε τι πραγματικά είχε συμβεί. Την ώρα που προχωρούσαν προς το Τζαμάλι, ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος και μια γυναικεία κραυγή πόνου και αγωνίας. Τότε εμφανίστηκε μπροστά τους, μέσα σε φωτεινή νεφέλη, μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με αυστηρό ύφος, έχοντας σηκωμένο το χέρι της σε απαγορευτική στάση και τότε ήταν που σταμάτησε το πρώτο τανκς. Η γυναίκα παρέμεινε σε αυτή τη στάση και τους εμπόδιζε να προχωρήσουν, μέχρι που ακινητο-ποιήθηκαν και τα τρία τανκς. Όταν λοιπόν αντίκρισε την εικόνα της Παναγίας, στο τέμπλο του παρεκκλησίου του Αποστόλου Παύλου, αναγνώρισε αυτή τη γυναίκα που τους σταμάτησε το προηγούμενο βράδυ, απλά σηκώνοντας το χέρι της.

Ο Όφμαν τότε είπε στους Ορχομένιους να μην φοβούνται τίποτα κι ότι, μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, ο Ορχομενός θα είναι κάτω από την προστασία του. Και πραγματικά δόθηκε στον Όφμαν η ευκαιρία και κράτησε την υπόσχεσή του. Όταν λίγους μήνες μετά δημιουργήθηκε κάποιο επεισόδιο με τους αντάρτες, οι Γερμανοί συγκέντρωσαν όλους τους άντρες κατοίκους στην πλατεία του Ευαγγελιστή Λουκά. Εκεί έγινε κάποια επιλογή και αυτούς που επέλεξαν τους οδήγησαν στα κρατητήρια της Λιβαδειάς. Ενώ επρόκειτο να γίνει και νέα επιλογή και οι άνδρες να μεταφερθούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, επενέβη ο Όφμαν και οι Ορχομένιοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σε ένδειξη σεβασμού προς την Παναγία, ο Όφμαν πρόσφερε ορισμένα χρήματα στο εκκλησιαστικό συμβούλιο. Συγκεντρώθηκαν και άλλα χρήματα και με τα χρήματα αυτά, έγιναν δύο λάβαρα. Το ένα απεικόνιζε την Κοίμηση της Θεοτόκου, ενώ το δεύτερο αποτέλεσε την πρώτη απεικόνιση του θαύματος της Παναγίας. Στο λάβαρο αυτό, εικονίζεται η Παναγία με ύφος αυστηρό και με το δεξί της χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση, ενώ τα τανκς είναι ριγμένα μπροστά της εδώ κι εκεί. Στα πόδια της Παναγίας εικονίζονται γονατιστοί ένας άνδρας, μία γυναίκα και ένα παιδί, τους οποίους η Παναγία προστατεύει με το αριστερό της χέρι. Τα τρία αυτά πρόσωπα συμβολίζουν όλο το λαό του Ορχομενού, τον οποίο προστάτευσε και έσωσε η Παναγία.

Οι Ορχομένιοι για να ευχαριστήσουν τον Όφμαν και τους Γερμανούς στρατιώτες του, που όχι μόνο δεν τους πείραξαν, αλλά άφησαν και χρήματα στην εκκλησία της Μεγαλόχαρης, τους έκαναν μεγάλο τραπέζι. Εκεί θυμούνται τον Όφμαν να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά μια στερεότυπη φράση:


Να χρωστάτε χάρη στην Παναγία, γιατί σήμερα θα παθαίνατε μεγάλο κακό.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 1944, στην πρώτη ετήσια επέτειο του θαύματος γίνεται και η πρώτη ευχαριστήρια ακολουθία, πριν ακόμα αποχωρήσουν πλήρως οι Γερμανοί από τον Ελλαδικό χώρο. Όλος ο Ορχομενός είναι εκεί. Ο ίδιος ο Όφμαν με τους Γερμανούς του είναι παρόντες. Ο καλλίφωνος παπά-Σεραφείμ Παπαπαναγιώτου, εφημέριος του ναού της Παναγίας, ψέλνει για πρώτη φορά τον πρώτο ύμνο του θαύματος που συνέθεσε ο τότε Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας, ο Τηνιακός επίσκοπος Συνέσιος, κατ’ απομίμηση του απολυτικίου της ευρέσεως της ιερής εικόνας της Παναγίας της Τήνου:


Λαός Ορχομενίων εν ωδαίς ευφημήσωμεν, ημών την Πολιούχον και του κόσμου Προστάτιδα· πηγή γαρ των θαυμάτων νυν ημίν η πάνσεπτος αναδέδεικται εικών της Αχράντου Θεοτόκου· διόπερ άπαντες ταύτη αναβοήσωμεν· χαίρε των Σε τιμώντων η ελπίς· χαίρε ημών το κραταίωμα· χαίρε η του πυρός τον Ορχομενόν απαλλάξασα.

Έτσι ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή και πανήγυρη της 10ης Σεπτεμβρίου και έτσι ξεκίνησε ο Γερμανός αξιωματικός Όφμαν να έρχεται μετά τον πόλεμο κάθε χρόνο στον Ορχομενό και να ΄ναι παρών στη μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Αργότερα ερχόντουσαν τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Στο σημείο της Παναγιοφανείας, οι Ορχομένιοι ανέγειραν επιβλητικό και μεγαλόπρεπο προσκυνητάρι, στο οποίο τοποθέτησαν ωραιότατη εικόνα, στην οποία απεικονίζεται το θαύμα της Παναγίας. Στη βάση του βρίσκεται εντοιχισμένη μια μαρμάρινη πλάκα που γράφει:


ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙ ΑΝΘ’ ΩΝ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ ΠΕΤΡΟΜΑ-ΓΟΥΛΑΣ ΕΙΡΓΑΣΑΤΟ ΔΙΑΣΩΣΑΣΗ ΑΥΤΗΝ ΕΚ ΒΕΒΑΙΟΥ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΕΝ ΕΤΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ 1943 ΜΗΝΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΩ 9η ΩΡΑ ΔΕ ΔΩΔΕΚΑΤΗ 12η ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΒΑΝΔΑΛΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΔΩΝ ΕΥΛΑΒΩΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΘΑ ΤΗΝΔΕ ΤΗΝ ΣΤΗΛΗΝ ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΦΟΡΟΝ ΑΠΕΙΡΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ. ΟΙ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΝΤΕΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΚΡΙΠΟΥΣ ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑΣ.

Το βράδυ στις 12 η ώρα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, γίνεται λιτανεία και μεταφορά της εικόνας από τον ναό της Παναγίας μέχρι το προσκυνητάρι στον τόπο της Παναγιοφάνειας.

Το 1950, όταν πια η κοινότητα της Σκριπούς ενώθηκε με τη διπλανή κοινότητα της Πετρομαγούλας και αποτέλεσαν το Δήμο του Ορχομενού, το τότε Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σε σχετικό ψήφισμά του:


ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ συνεδρίασε σήμερον την 21ην Σεπτεμβρίου του έτους 1950 εν τω Δημαρχιακώ καταστήματι περί
ώραν 5ην μ.μ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ τ΄ ανωτέρω γεγονός κλίνει ευλαβώς γόνυ και εκφράζει απείρους ευχαριστίας του προς την
Σώτειρα Υπέρμαχον Στρατηγόν και Προστάτιδα της πόλεως Ορχομενού Υπεραγίαν Θεοτόκον.

Εις βεβαίωσιν υπογράφεται

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Β. ΑΛΙΦΕΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ. ΜΕΤΤΑΣ, Σ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δ. ΒΟΥΤΣΑΣ, Κ. ΚΛΑΡΟΥΔΑΣ, Λ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ,
Σ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΖΑΝΝΙΑΣ, Δ. ΔΟΥΜΑΣ,
Ν. ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ, Δ. ΖΥΓΟΥΡΑΣ, Λ. ΚΟΥΡΟΣ

Μεταγενέστερο Δημοτικό συμβούλιο ονόμασε το δρόμο που ξεκινά από την εκκλησία της Παναγίας και φθάνει μέχρι το σημείο της Παναγιοφάνειας, σε «οδό 10ης Σεπτεμβρίου».
Η πρώτη αναπαράσταση του θαύματος. Τμήμα από το λάβαρο που φτιάχτηκε και με χρήματα του Γερμανού αξιωματικού Όφμαν.


Η πρώτη εικόνα του θαύματος.Έργο του Αγιορείτου αγιογράφου
Χαρίτωνος Βλαχογιάννη.


Υποδοχή της εικόνας του θαύματος.
Την μεταφέρουν στον κεντρικό δρόμο του Ορχομενού μαθητές Γυμνασίου (1 Ιανουαρίου 1953).
Ο αείμνηστος π. Σεραφείμ μαζί με τον τότε επίτροπο Γεώργιο Ταμπρατζή κρατούν την εικόνα του θαύματος.


Εικόνες του θαύματος.Η μαρμάρινη επιγραφή στο σημείο
του θαύματος.


Το προσκυνητάρι

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

Το γονίδιο Gadem 2

Gadem από το "γκαντεμιά"
Ανησυχία έχει προκαλέσει στους Επιτελείς της Πολεμικής Αεροπορίας, η απερίσκεπτη πρόσκληση στον Πρωθυπουργό, να πετάξει με μαχητικό αεροσκάφος, ιδίως μετά τα απανωτά φυσικά φαινόμενα, που μαστίζουν την Χώρα τις 11 μέρες διακυβέρνησής του.
Σε σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, οι Επιτελείς μιλούν πλέον ευθαρσώς για το επίμαχο κληρονομικό γονίδιο του Πρωθυπουργού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Γ.Ε.Α. ήδη προχωράει στην αγορά ειδικού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί στο αεροσκάφος που θα πετάξει τον Πρωθυπουργό, σκόρδα (αρσενικά κατά προτίμηση), μάτια, χαντρούλες & λαγοπόδαρα.
Πρόταση να του εμφανίσουν εν πτήσει, στην οθόνη του ραντάρ του αεροσκάφους, τον Τσίπρα με φωτοστέφανο, απορρίφθηκε ως επικίνδυνη, δυνάμενη να προκαλέσει βίαιες αντιδράσεις μέσα στο κόκπιτ, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσης.
Άλυτο όμως παραμένει το πρόβλημα με τους υποψήφιους πιλότους Αξιωματικούς, οι οποίοι δήλωσαν ότι εάν κληθούν να πετάξουν τον Πρωθυπουργό θα ζητήσουν χαρτί Ιατρού "ελεύθεροι Υπηρεσίας" προφασιζόμενοι ξαφνική αδιαθεσία..
Οπως αναφέρουν πληροφορίες από την Τουρκία, οι Τουρκικές Υπηρεσίες πληροφοριών έχουν τεθεί σε συναγερμό, προκειμένου να πληροφορηθούν έγκαιρα την ακριβή ημερομηνία πτήσης του Ελληνα Πρωθυπουργού, ώστε εκείνη την ημέρα να μην εκτελεστούν πτήσεις της Τουρκικής Πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο, & να τεθούν σε επιφυλακή οι Ενοπλες δυνάμεις της γείτονος Χώρας.
Πληροφορίες που αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο απόσυρσης των Τουρκικών πλωτών γεωτρύπανων & ερευνητικών σκαφών, ελέγχονται ως ανακριβείς, αν & δεν διαψεύστηκαν επίσημα από τις Τουρκικές Αρχές.
Ψυχραιμία συνιστούν οι ΗΠΑ.

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

"Κλιματική αλλαγή" ή αχός θαλάσσης;

Αχαρτογράφητα "φυσικά" φαινόμενα.


Για αχαρτογράφητα "φυσικά" φαινόμενα μιλάει η επιστημονική κοινότητα & άγνωστους κινδύνους καταστροφών, που θα αντιμετωπίσουμε από εδώ & στο εξής.
Με πολιτική προστασία & κινητή τηλεφωνία με SMS θέλουν να προστατεύσουν τους ανθρώπους.
Πνευματικά & ηθικά είναι τα αίτια των φαινομένων αυτών, λέει ο Αρχιεπίσκοπος, αναγνωρίζοντας τα Βιβλικά χαρακτηριστικά τους.
Εικόνες Αποκάλυψης βλέπουν τα τηλεοπτικά κανάλια & λοιπά ΜΜΕ, αλλά, το γουδί, το γουδοχέρι, συνεχίζουν όλοι αμετανόητοι την δραστηριότητα της ανομίας, υλοποιώντας το χωρίο της Αποκάλυψης που λέει ότι "...δεν μετανόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών, ούτε εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των κλεμμάτων αυτών, ούτε εκ των φαρμακειών αυτών...."
Δεν πρόκειται μόνον για την Χαλκιδική, ούτε για το Μάτι & την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά για όλον τον κόσμο, χαλάζια πέφτουν σε μέγεθος πορτοκαλιού, φωτιές, σεισμοί, πείνα, καταστροφές παντού.
Δεν πρόκειται όμως μόνον για την βάναυση προσβολή του Περιβάλλοντος, στον βωμό του κέρδους, αλλά & για την συμπεριφορά γενικευμένης ανομίας & εκτροπής, των ανθρώπων, αρχόντων κυρίως, αλλά & αρχομένων, που έχει επιβληθεί με επίκεντρο την Ελλάδα, σε όλον τον κόσμο, από την συντεχνιακή πανούκλα των "οικοδομούντων που αποδοκίμασαν τον Λίθο, ο οποίος τέθηκε εις κεφαλήν γωνίας".
Η ώρα της Κρίσης πλησιάζει. Επάρατε τας κεφαλάς υμών & ουαί στην συντεχνία.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι, λόγω της "κλιματικής αλλαγής", (έτσι το λένε τώρα), το φαινόμενο της Χαλκιδικής θα το ξαναδούμε δριμύτερο & μεγαλύτερο σε έκταση & αλλού στον Ελλαδικό χώρο, & όχι μόνον, όλο & συχνότερα. Εντάξει τώρα,...τα παραλένε, κινδυνολογίες...
Κάτι τέτοια λέει & η Αγία Γραφή, "αχός θαλάσσης λέει & σάλος, αποψυχούντων των ανθρώπων για τα επερχόμενα στην οικουμένη. Και τότε λέει θα δούνε τον Υιό του Ανθρώπου ερχόμενο στα σύννεφα, μετά δυνάμεως & δόξης πολλής. Και όταν λέει τα δούμε αυτά να ξεκινάνε, να ανακύψουμε, ψηλά το κεφάλι, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή μας" (Λουκάς 21)
Ποιος τα πιστεύει αυτά όμως!!!
Εμείς τώρα θα φτιάξουμε το 112 & δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα ξαναφτιάξουν & τα χοροπηδάδικα, θα ξαναρχίσουν τα χοροπηδηχτά, άσε που τώρα θα έχουμε & ανάπτυξη, (επάνω στα συντρίμια της ανομίας) & ας πάει & το παλιάμπελο, & δεν πα να πεθαίνουν γύρω οι άλλοι.

Ιάκωβος Τίγκας

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2019

Τα χάδια της οχιάς

“ ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με·..." (Ματθαίος 19)
Φίδια γεννήματα εχιδνών, με τα αιματοβαμμένα χέρια τους, άπτονται μικρών παιδιών, για τις προεκλογικές τους ανάγκες.
Αυτοί οι βρωμεροί εγκληματίες, που με πρόσχημα μια τάχα οικονομική κρίση, από το 2010, δρομολόγησαν & δημιούργησαν πείνα στα σχολεία, τις οικογένειες, λιποθυμίες των παιδιών, χιλιάδες αυτοκτονίες, αδιέξοδα, απόγνωση, ορφάνια & χίλια μύρια κακά, τολμάνε ατιμώρητοι & αφού έχουν εθίσει την κοινωνία να τους ανέχεται, να κυκλοφορούν σε προεκλογικές εκδηλώσεις, & να αγγίζουν με τα βρωμόχερά τους μικρά παιδιά, μολύνοντάς τα. Όλοι τους μηδενός εξαιρουμένου.
Τα παιδιά είναι οι προπομποί της ανθρωπότητας στην Βουλή των Δικαίων & ανεξάρτητα από τους βιολογικούς γονείς, είμαστε υπεύθυνοι όλοι γι αυτά . “ ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν.” (Ματθαίος 19)
Κάτω τα ξερά σας ασβεστωμένοι τάφοι, από τα αθώα κεφαλάκια τους. Ο κλαυθμός, & ο βρυγμός των οδόντων σας περιμένει. Δεν θα γλιτώσει κανένας σας. Η ώρα σας ήρθε.

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Ιερουσαλήμ Όρος των Ελαιών

Από εκεί ξεκίνησαν όλα, εκεί αναμένεται η Λύτρωση.
"...καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 10 καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ,
11 οἳ καὶ εἶπον· ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ ᾿Ιησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν...." (πράξεις 1)
"...καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν...." (Ματθαίος 24)
"...καὶ στήσονται οἱ πόδες αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν τὸ κατέναντι ῾Ιερουσαλὴμ ἐξ ἀνατολῶν·..." (Ζαχαρίας 14).

Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

Η μεθύουσα πόρνη, σε πλήρες τσακίρι κέφι.

"...ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου ..."
Σε αυτές τις εκλογές, άσκησαν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, τεκμηριωμένα υπόδικοι & στα τρία επίπεδα, Ευρωεκλογές, Περιφερειακές εκλογές & Δημοτικές εκλογές, επειδή η Δικαιοσύνη δεν έκανε την δουλειά της. Ανεξάρτητα εάν κριθούν ή όχι ορθά, από τον Λαό, ο οποίος ενεργεί υπό το κράτος της δημαγωγίας, με την συνενοχή πληρωμένων δημοσιογράφων, αλλά & άγνοιας, τίποτε καλό δεν πρόκειται να βγει από αυτές τις εκλογές.
Από όσους αντιπαρατάχθηκαν, οι περισσότεροι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αποτελούν αναχώματα απορρόφησης των κραδασμών της Λαϊκής οργής, ώστε να ξεκινήσει από Δευτέρα η τελευταία φάση της Νέας Τάξης πραγμάτων, σε άρρηκτη αλληλεξάρτηση & σχέση της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης Α & Β βαθμού, με το Ευρωκοινοβούλιο, για τον πλήρη & απόλυτο κοινωνικό έλεγχο, του οποίου η συγκατάθεση ζητείται ουσιαστικά, με αυτές τις εκλογές.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα γίνει από εδώ & πέρα.
Ό, τι έγινε & στα Σόδομα & Γόμορα. Είναι πλέον μονόδρομος.

Η Βουλή των Δικαίων & η Διαγαλαξιακή Κοινότητα
Ιάκωβος Τίγκας
 

Κυριακή, 12 Μαΐου 2019

Παγκοσμίου φήμης φυσικός μιλάει για τον Θεό (βίντεο)

Το αποδεικνύει λέει η όραση του ΣύμπαντοςΌταν ο παγκοσμίου φήμης θεωρητικός φυσικός Michio Kaku (Μίχιο Κάκου) ισχυρίστηκε ότι έχει βρει τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπάρχει θεός, η συλλογιστική του προκάλεσε αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα.

Ο Kaku εξέπληξε το κοινό όταν αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι κορυφαίοι φυσικοί πιστεύουν στον Θεό βλέποντας πώς έχει σχεδιαστεί το σύμπαν. Ένα σύμπαν με τάξη, ομορφιά, κομψότητα και απλότητα…


Εξήγησε ότι το σύμπαν με τη λογική δεν θα έπρεπε να είναι έτσι – θα μπορούσε να ήταν άσχημο και χαοτικό. Εν ολίγοις, η τάξη που βλέπουμε στο σύμπαν είναι απόδειξη ύπαρξης ενός Δημιουργού. «Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που έχει φτιαχτεί σύμφωνα με τους κανόνες μιας ανώτερης νοημοσύνης», δήλωσε ο φυσικός στην έκθεση του στο «World Science».
Και καταλήγει με το ακατανόητο για μένα, (φαντάζομαι ίσως τι θέλει να πει):

«Πιστέψτε με, ό, τι αποκαλούμε ευκαιρία ή επιλογή σήμερα, δεν θα έχει νόημα σε λίγο καιρό. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουμε βάσει σχεδίου το οποίο διέπεται από κανόνες που δημιουργήθηκαν, διαμορφώθηκαν καθόλου τυχαία, από μια ανώτερη νοημοσύνη».

Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

Πως συνυπάρχουν Δικαιοσύνη με εγκληματικές οργανώσεις;(άρθρο 120Σ)

Εδώ χύνεται ανθρώπινο αίμα αθώων & μη.
Η παράταιρη & ασύμβατη συνύπαρξη των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας, Αρείου Πάγου & ΣτΕ, με την ΑΑΔΕ, η οποία δρα απροκάλυπτα ως εγκληματική οργάνωση, σε βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας στα πλαίσια των μνημονίων, συνδυαστικά με την ποδοπάτηση του Δημοψηφίσματος του 2015 το οποίο ισχύει & δεν ανατρέπεται παρά με άλλο Δημοψήφισμα, είναι δε ισχυρότερο από οποιαδήποτε Νομοθετική ρύθμιση, καταδεικνύει την πλήρη σάλευση των θεμελίων της κοινωνίας, & καταδεικνύει την πανούκλα που έχει διαβρώσει όλα τα επίπεδα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, στην Ελλάδα αλλά & σε όλο τον κόσμο.
Είναι η ίδια πανούκλα που εισήλθε στην Ελλάδα από την Ζάκυνθο με τον Κολοκοτρώνη.
Είναι η ίδια πανούκλα των οικοδομούντων, που αποδοκίμασε τον λίθο, ο οποίος τέθηκε εις κεφαλήν γωνίας.
Είναι η ίδια πανούκλα που αναφέρεται ως μεθύουσα πόρνη, από το αίμα εκατομμυρίων αθώων, με την οποία πλούτισαν οι έμποροι της γης & πόρνευσαν οι Βασιλείς της γης, ως να μην είναι χήρα & πένθος δεν θα δει.
Σε μια στιγμή & ξαφνικά θα έρθει η καταστροφή της.
Είναι αλήθεια ή όχι ότι το νομικό πλαίσιο που αναφέρεται στην ανάρτηση 
"Αυτοί είναι οι λόγοι που καθιστούν την ΑΑΔΕ εγκληματική οργάνωση, δρούσα σε βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας"
  εδώ, http://iaktigas.blogspot.com/2019/02/blog-post_26.html τέθηκε ως προσφυγή κατά της ΑΑΔΕ ενώπιον του ΣτΕ από ομάδα δικηγόρων;
Οπως διαβάζουμε εδώ, είναι αλήθεια:  
"Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΣΤΟ ΣτΕ ΣΗΜΕΡΑ 7-3-2018"
"...Θα τελειώσουμε μόνο αναφέροντας ότι οι προσφεύγοντες δικηγόροι ανέφεραν ότι τελευταίο προπύργιο της υπερασπίσεως του Συντάγματος και της νομιμότητας αποτελεί αυτή η δίκη στα πλαίσια του 120Σ και ότι εάν αυτή καταπέσει υπέρ των Μνημονίων τότε απομένει μόνο η αυτοδικία."

Είναι αλήθεια ή όχι ότι το ΣτΕ αρνήθηκε να γνωμοδοτήσει επικαλούμενο αναρμοδιότητα, αλλά δεν ανέτρεψε το άνω νομικό πλαίσιο βάζοντάς το στις καλένδες; Πως θα μπορούσε άλλωστε αφού δεν ανατρέπεται. Τι έχει γίνει έκτοτε; Εδώ χύνεται ανθρώπινο αίμα αθώων & μη & έχει ποδοπατηθεί ένα Δημοψήφισμα & το Σύνταγμα της Ελλάδας "άρθρο 120Σ", το οποίο έχει υποχρέωση να υπερασπίσει με κάθε μέσον κάθε Ελληνας.
Είναι αλήθεια ή όχι όσα υποστήριξε ο δημοσιογράφος Γιάννης Ντάσκας, ότι "ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΑΣOΝΩΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ!", το άρθρο του οποίου αναδημοσίευσα εδώ; http://iaktigas.blogspot.com/2017/12/blog-post_29.html
Γιατί κατέβηκε το άρθρο του Γιάννη Ντάσκα από εδώ, όπου το πήρα & εγώ; όπου γράφει "Η σελίδα που ζητήσατε δεν μπόρεσε να βρεθεί.";  https://ntokoumenta.gr/politiki/summoria-maswnwn-elegchei-dikaiosunh-kai-politikous#.WkVHmsk7-AI.facebook 
Ωστε ενώ η Δικαστική εξουσία σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του Συντάγματος, πηγάζει από τον Λαό & υπάρχει υπέρ αυτού & του Εθνους, σύμφωνα με το άρθρο του Γιάννη Ντάσκα που κατέβηκε, ασκείται υπέρ Στοάς;

Εχετε αντιληφθεί κυρίες & κύριοι το μέγεθος της χοντροχοντράδας των πράξεών σας & το αντίκτυπο που έχουν στους άλλους;

Ιάκωβος Τίγκας