Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Η Μεγάλη Εξοδος

Εξελθε εξ αυτής ο Λαός μου.
Σε λίγο θα βουρλίζονται αναμεταξύ τους, μόνοι τους.
Και θα στείλη τους αγγέλους του, οι οποίοι με φωνήν μεγάλην, σαν από ισχυράν σάλπιγγα, θα συγκεντρώσουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντος, από την μίαν άκρην του ουρανού έως την άλλην. Ματθαίος 24, 31

Τοτε δύο θα είναι στον αγρόν, ο ένας, ο δίκαιος, παραλαμβάνεται από τους αγγέλους στον ουρανόν και ο άλλος αφίνεται.
Δυο αλέθουν στον μύλον, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται. Ματθαίος 24, 40,41

Οποιος ευρίσκεται εις την ταράτσα του σπιτιού του, ας μη κατεβή στο σπίτι και ας μη εισέλθη μέσα εις αυτό, δια να πάρη κάτι.
 Και εκείνος που εργάζεται στο χωράφι, ας μη γυρίση πίσω, να πάρη το εξωτερικόν του ένδυμα. Μάρκος 13, 15,16

 Και τότε θα στείλη τους αγγέλους του και θα περιμαζεύση τους εκλεκτούς του από τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντος, από το ένα άκρον της γης έως το άλλο άκρον του ουρανού. Μάρκος 13, 27

Κατά την  ημέραν αυτήν, εκείνος που θα ευρίσκεται εις την ταράτσαν και τα πράγματά του θα έχη μέσα στο σπίτι, ας μη κατεβή να τα πάρη. Και εκείνος επίσης που θα ευρίσκεται στο χωράφι, ας μη γυρίση εις την πόλιν. Λουκάς 17, 31

Σας λέγω δε ότι αυτήν την νύκτα, που θα προηγηθή από την μεγάλην καταστροφήν, δύο θα ευρίσκονται εις ένα κρεββάτι, ο ένας, θα παραληφθή και ο άλλος, θα αφεθή.
Δυο γυναίκες θα είναι που θα αλέθουν μαζή, η μία,  θα παραληφθή,  η άλλη θα αφεθή.
Δυο θα είναι στο χωράφι, ο ένας,  θα παραληφθή ο άλλος, θα αφεθή. Λουκάς 17, 34,35,36.

 Επειδή αυτός ο ίδιος ο Κυριος με παντοδύναμον πρόσταγμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβή από τον ουρανόν και οι νεκροί, που έχουν πεθάνει με την πίστιν στον Χριστόν, θα αναστηθούν πρώτοι.
Επειτα από αυτό ημείς που θα ζώμεν και θα έχωμεν απομείνει εις την γην, θα αρπαχθώμεν μαζή με αυτούς μέσα εις νεφέλας, δια να προυπαντήσωμεν τον Κυριον στους ουρανίους χώρους. Α Θεσσαλονικείς επιστολή Παύλου 4, 16,17

 Και άλλος άγγελος εβγήκεν από τον ναόν του Θεού εκ του ουρανού, κράζων με μεγάλην φωνήν προς εκείνον, που εκάθητο επάνω εις την νεφέλην· “στείλε το δρεπάνι σου και θέρισε, διότι ήλθεν η ώρα να θερίσης, ωρίμασαν πλέον ο θερισμός της γης”.
   Και αυτός που εκάθητο επάνω στο σύννεφον έρριψε το δρεπάνι του εις την γην και εθερίσθη η γη (και οι δίκαιοι, σαν εκλεκτός σίτος μετεφέρθησαν στον ουρανόν).Αποκάλυψη 14, 15,16

  Και άλλος άγγελος εβγήκεν από τον ουράνιον ναόν του Θεού. Είχε και αυτός δρεπάνι κοπτερό.
Και άλλος άγγελος, εβγήκεν από το θυσιαστήριον,  είχε εξουσίαν στο πυρ, και έκραξε με μεγάλην κραυγήν στον άγγελον που είχε το κοφτερό δρεπάνι, λέγων· “στείλε το κοφτερό δρεπάνι σου και τρύγησε τα σταφύλια από τα αμπέλια της γης, διότι έχει ωριμάσει πλέον το σταφύλι της γης”. (Στείλε όλεθρον και θάνατον στους ασεβείς και φαύλους, διότι η κακία των έχει φθάσει στο απροχώρητον).
  Και έρριψεν ο άγγελος το δρεπάνι του εις την γην και ετρύγησε την άμπελον της παρανομίας και έρριψε τους ανόμους σαν σταφύλια στο μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού.
Και επατήθη το πατητήρι, αυτό, που ήτο έξω από την πόλιν, και εβγήκεν αίμα, που επλημμύρισε την περιοχήν εις έκτασιν χιλίων εξακοσίων σταδίων και εις ύψος μέχρι τα χαλινάρια των ίππων. Αποκάλυψη 14, 17,18,19, 20

Και έκραξε με φωνήν μεγάλην, λέγων· “έπεσε, έπεσε η Βαβυλών η μεγάλη και έγινε κατοικητήριον των δαιμόνων και καταφύγιον παντός ακαθάρτου πνεύματος και απόκρυφη φωλιά κάθε ακαθάρτου και αντιπαθητικού ορνέου.
Και ήκουσα άλλην φωνήν από τον ουρανόν να λέγη· “εβγάτε έξω απ' αυτήν ο λαός μου, δια να μη γίνετε συμμέτοχοι εις τας αμαρτίας της και να μη λάβετε μέρος εις τας πληγάς της.
Και διέταξεν η φωνή τους εχθρούς της· “ανταποδώστε της κτυπήματα και πληγάς, όπως και αυτή απέδωσεν στους άλλους, και διπλασιάστε τα κτυπήματά σας εναντίον της και ανταποδώστε της διπλάς καταστροφάς σύμφωνα με τα έργα της. Μεσα στο ποτήριον της καταστροφής, που εκέρασε αυτή τους άλλους, κεράστε την σεις διπλάσια τώρα. Αποκάλυψη 18, 2,4,5,6

Οσον αλαζονικά εδόξασε τον εαυτόν της και παράφορα ερρίφθη εις την φαυλότητα, τόσον πολύν βασανισμόν και βαρύ πένθος αποδώσατε εις αυτήν. Διότι μέσα εις την αλαζονικήν και διεστραμμένην καρδίαν της λέγει, ότι κάθημαι σαν βασίλισσα και δεν είμαι χήρα και δεν θα ίδω ποτέ πένθος.
 Δια τούτο αιφνιδίως και εις μίαν ημέραν θα πέσουν επάνω της όλαι αι πληγαί της, θάνατος και πένθος και πείνα, και θα κατακαή εξ ολοκλήρου με το πυρ. Διότι ο Κυριος και Θεός, που την έκρινε και την κατεδίκασε, είναι παντοδύναμος και εκτελεί τας δικαίας αποφάσεις του.
Και θα την θρηνολογήσουν και θα κάμουν κοπετόν δι' αυτήν οι βασιλείς της γης, οι οποίοι διεφθάρησαν μαζή της και εφλογίσθησαν από τους παραφόρους πόθους, όταν θα βλέπουν τον καπνόν της πυρκαϊάς της.
Και θα στέκουν από μακρυά γεμάτοι φόβον εξ αιτίας του βασανισμού της, θρηνολογούντες· Αλλοίμονον, αλλοίμονον, η πόλις η μεγάλη η Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, διότι έξαφνα μέσα εις μίαν ώραν ήλθεν η καταδίκη και η τιμωρία σου! Αποκάλυψη 18, 7,8,9,10

Σώρρας σπέρνοντας την απελπισία & μιλώντας ο διάβολος μέσα από αυτόν:

«ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙΣ ΓΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΝΑ ΑΞΙΖΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΟΥ ??
[ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΙΟΛΑΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΕΧΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙΣ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΤΙ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΛΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΥΑΤΟΝ ΣΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΥΣΙΑ ΑΡΑ ΙΣΟΙ !! ΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΟΝΑΔΑ !! ]
ΝΑ ΣΕ ΠΑΝΕ ΠΟΥ ????
ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΕΞΕΛΙΞΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΙΔΟΣ ΠOΙΟ ΕΙΔΟΣ ???»

ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΙΣΤΕΙ ???
ΘΑ ΕΣΩΖΕ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ????

Ιάκωβος Τίγκας

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Απίστευτος τσαμπουκάς κατά της Δικαιοσύνης & της Δημόσιας Υγείας του Δημάρχου Πολυγύρου

Εκτεταμένο παρακράτος, από τον Δήμαρχο Πολυγύρου, & τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής.
Συνεχείς απόπειρες του Δήμου, να ρίξουν λύματα σε υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, παρακώλυση άσκησης καθηκόντων Κρατικού Υγειονομικού οργάνου. Φωτογραφίες.

Μέσα στο γενικό μπάχαλο που επικρατεί & την διάλυση του Ελληνικού Κράτους σε όλα τα επίπεδα, από τον Ιανουάριο του 2018, ξανάρχισαν οι απόπειρες μόλυνσης υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, από τον Δήμαρχο Πολυγύρου, εν γνώσει του & με πρόθεση, στο παράνομο κτίσμα, που έχει κατασκευάσει για αντλιοστάσιο ακαθάρτων αστικών λυμάτων, μπροστά στο σπίτι μου, αψηφώντας & την Δικαιοσύνη & την Δημόσια Υγεία. Διαβάστε εδώ περισσότερα:

Αδιανόητη απόφαση του Δημάρχου Πολυγύρου, να προκαλέσει βαριά μόλυνση με πρόθεση, του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της Κεντρικής Χαλκιδικής, με λύματα

Θρασύτατη απόπειρα διάπραξης κακουργήματος, από την Δημοτική αρχή Πολυγύρου & τον εργολάβο

O Δήμαρχος απειλεί την Δημόσια Υγεία, μπροστά στο σπίτι του Υγειονομικού Επιθεωρητή!!!??? Αυτό κι αν είναι σημείο των καιρών

Ενημέρωσα έγγραφα & προφορικά με την ιδιότητά μου του Επόπτη Δημόσιας Υγείας, την Εισαγγελία & την Αστυνομία, που έχει την αρμοδιότητα της καταστολής των αποπειρών, με συνεχείς μηνύσεις ζητώντας την σύλληψη των δραστών.

Χειρόγραφη Μηνυτήρια αναφορά

Ενώπιον του Αστυνομικού Τμήματος Πολυγύρου
Μηνυτήρια Αναφορά
του
Ιακώβου Τίγκα
Επόπτη Δημόσιας Υγείας
βαθμός Α

ΚΑΤΑ

1. του Δημάρχου Πολυγύρου Αστέριου Ζωγράφου
2. του εκπροσώπου της εταιρείας Βαφειάδης ΑΤΕ Παναγιώτη Βαφειάδη

                                                                              
                                                                  Πολύγυρος 19/1/2018

Σχετ: 1. Η από 14/7/2017 αναφορά μου με τα σχετικά της
          2. Η από 12/1/2018 Μηνυτήρια αναφορά μου
              (Δικογραφία Α16/557/16-3-2016)

          Σήμερα 19/1/2018 ημέρα Παρασκευή, & ώρα 10.30, στο σημείο όπου κατασκευάζουν παράνομο αντλιοστάσιο λυμάτων & επιχειρούν να ρίξουν λύματα σε υπόγειο νερό πηγής το οποίο έχει βρεθεί στα θεμέλια του κτίσματος, έξω από το σπίτι μου, δύο εργάτες κατ΄εντολήν των εγκαλουμένων, εργάζονται στο κτίσμα, χτίζοντας τούβλα.
          Κλήθηκε & έφτασε στο σημείο το περιπολικό της άμεσης δράσης ΕΑ 27252, στο πλήρωμα του οποίου, εξήγησα ότι πρόκειται για το αυτοτελές αδίκημα της απόπειρας, συνδυαστικά με την δηλητηρίαση πηγών & τροφίμων άρθρα 42 & 279 του ΠΚ αντίστοιχα.
Τους έδειξα το νερό που υπήρχε στον πυθμένα του κτίσματος, πετώντας μέσα μία πέτρα.

          Οπως & στα σχετικά αναφέρω διεξοδικά, στο υπόγειο κτίσμα, όπου σκοπεύουν να διοχετεύσουν ακάθαρτα λύματα, στα θεμέλια, έχει βρεθεί υπόγεια πηγή νερού, η οποία επικοινωνεί με υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, & η οποία φαίνεται στις φωτογραφίες που έχω καταθέσει από τις 4/8/2016, όταν  για πρώτη φορά το νερό φάνηκε & έκτοτε παραμένει εκεί.
Ως εκ τούτου, καμία ρίψη λυμάτων δεν μπορεί να γίνει στο σημείο, καθώς συνίσταται το αδίκημα του άρθρου 279 ΠΚ περί δηλητηρίασης πηγών & τροφίμων.

          Επειδή η Δημοτική Αρχή αλλά & η εταιρεία Βαφειάδης ΑΤΕ γνωρίζουν την ύπαρξη του νερού εκεί επίσημα με  έγγραφο που τους έχει κοινοποιηθεί από το 2016, από την αδειοδοτούσα Αρχή, ( είναι το 6628/2-9-2016/ ΔΙΠΕΧΩ Κεντρικής Μακεδονίας), αλλά & από τις 14/7/2017 που κατέθεσα την (1) σχετική αναφορά μου στο Α.Τ. Πολυγύρου, εμμένουν δε, στην συνέχιση των εργασιών, ώστε με πρόθεση να δηλητηριάσουν υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων & αχρηστεύοντας όλες τις γεωτρήσεις της Κεντρικής Χαλκιδικής & όχι μόνον, ο δε Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος έχει ενημερωθεί, όπως & ο κ. Παναγιώτης Βαφειάδης, παρά ταύτα, εμμένουν στην συνέχιση της απόπειρας, προφασιζόμενοι, είτε ότι δεν γνωρίζουν, είτε ότι έχουν άδεια & άρα νομιμοποιούνται στην διάπραξη του άνω κακουργήματος, στοιχειοθετείται το αυτοτελές αδίκημα του άρθρου 42 ΠΚ περί απόπειρας, συνδυαστικά με το άρθρο 279 ΠΚ.
           
            Σημειώνω ότι για τις άνω πράξεις, είναι οι εγκαλούμενοι ηθικοί αυτουργοί, αφού κατ΄εντολήν τους δρουν τα συνεργεία.
Επισημαίνω ότι πριν να ξεκινήσει το έργο, η Δημοτική Αρχή ήταν υποχρεωμένη να κάνει διερευνητικές γεωτρήσεις στα σημεία όπου θα έβαζε εγκαταστάσεις λυμάτων, τις οποίες δεν έκανε, προκειμένου να διαπιστωθεί έγκαιρα τυχόν ύπαρξη νερού.
Επίσης ήταν υποχρεωμένοι πριν την έναρξη του έργου, να εφαρμόσουν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό DIN/ISO 14040, περί ανάλυσης κύκλου ζωής, η εφαρμογή του οποίου θα εντόπιζε έγκαιρα το νερό, εκεί & θα απέτρεπε πολλά άλλα που υπάρχουν στην δικογραφία,  κάτι το οποίο επίσης δεν έκαναν.

              Για όλα όσα υπάρχουν στην δικογραφία & για αυτά που σήμερα καταθέτω με συνημμένα τα σχετικά, δημοσίευμα του ΠΑΚΟΕ, & «το χρονικό του Περιβαλλοντικού εγκλήματος στον Πολύγυρο»

                                                         ΖΗΤΩ

Την σύλληψη των δραστών, την καταστολή της απόπειρας & την απομάκρυνση όλων των υλικών από το σημείο, καθώς η παραμονή τους εκεί, καθιστά την απόπειρα του άρθρου 42 ΠΚ διαρκή & ενεργή συνδυαστικά με το άρθρο 279 ΠΚ περί δηλητηρίασης πηγών & τροφίμων, & διαταράσσεται μόνιμα η οικειακή μου ειρήνη & των συγγενικών μου προσώπων, αλλά & η ειρήνη των κατοίκων του Πολυγύρου & της ευρύτερης περιοχής.

Συνημμένα:
Τα (1) & (2) σχετικά
3. Δημοσίευμα του ΠΑΚΟΕ
4. Χρονικό Περ/κού εγκλήματος
                             Ο Συντάκτης

                         Ιάκωβος Τίγκας
                   Επόπτης Δημόσιας Υγείας

                                βαθμός Α

Παρ΄όλα αυτά, απτόητοι, θεωρώντας ότι βρίσκονται στο απειρόβλητο, συνέχισαν ανενόχλητοι, ολοκλήρωσαν το χτίσιμο & ξεκίνησαν τις εργασίες για σοφάδες, ενώ έχω καταθέσει όλες τις αναφορές στην Εισαγγελία & ενώ έχουν υπάρξει δημοσιεύματα του ΠΑΚΟΕ τα οποία δικαιώνουν τις εύλογες ανησυχίες μου.

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής

Προσκόμιση εγγράφων μηνύσεων αναφορών, σχετικά με απόπειρα δηλητηρίασης υπόγειας πηγής νερού άρθρα 42ΠΚ & 279 ΠΚ
ΑΒΜ Β16/358+ Α16/2115

του Ιακώβου Τίγκα
Επόπτη Δημόσιας Υγείας
βαθμός Α


                                                                                          
Πολύγυρος 22/1/2018

Σχετ: 1. Η από 19/1/2018 χειρόγραφη μηνυτήρια αναφορά μου στο ΑΤ Πολυγύρου καθαρογραμμένη
          2. Η από 12/1/2018 μηνυτήρια αναφορά μου στο ΑΤ Πολυγύρου
          3. Η από 14/7/2017 Αναφορά μου στο ΑΤ Πολυγύρου
          4. Δημοσίευμα του ΠΑΚΟΕ
          5. Το χρονικό του περιβαλλοντικού εγκλήματος στον Πολύγυρο από 7/9/2016 αίτησή μου στο ΑΤ Πολυγύρου
          6. Φωτογραφίες

          Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα.
  Σας καταθέτω τα σχετικά, κατόπιν υποδείξεώς σας & σας γνωρίζω ότι όπως & στα κατατεθέντα έγγραφα αναφέρω, αλλά & στην από 4/10/2017 κατάθεσή μου ενώπιον του κ. Πταισματοδίκη κατόπιν παραγγελίας σας,  στον Πολύγυρο έξω από το σπίτι μου, διαπράττονται συνεχείς απόπειρες δηλητηρίασης υπόγειας πηγής νερού με χτίσιμο παράνομου αντλιοστασίου λυμάτων, επάνω στην πηγή, από την 4/8/2016 μέχρι σήμερα, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 42 ΠΚ συνδυαστικά με το άρθρο 279 ΠΚ, οι οποίες δεν καταστέλλονται αναιτιολόγητα.
Παρακαλώ για τις κατά τον Νόμο ενέργειες.

          Ο Συντάκτης

        Ιάκωβος Τίγκας
  Επόπτης Δημόσιας Υγείας
             βαθμός Α


Και ενώ ενημέρωνα τους πάντες προφορικά με την ιδιότητά μου του Επόπτη Δημόσιας Υγείας, επισημαίνοντάς τους ότι εάν δεν παρακωλυόταν παράνομα η άσκηση των καθηκόντων μου ως Κρατικού Υγειονομικού οργάνου, επί τρία συνεχή χρόνια, από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, με το έτσι θέλω, όλα αυτά θα τους τα έστελνα & επίσημα Υπηρεσιακά, με το Εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κάποιοι Αστυνομικοί μου ζήτησαν διαπιστευτήρια της ιδιότητάς μου, τα οποία & έλαβαν με την επίδειξη της Υπηρεσιακής μου ταυτότητας, επισημαίνοντας ότι όσα τους λέω είναι δεσμευτικά, άλλως να μου πάρουν το πτυχίο.

Το αποκορύφωμα ήταν η απορία τους γιατί δεν μου πήραν την ταυτότητα, όπως κάνουν στους Αστυνομικούς που θέτουν νόμιμα εκτός Υπηρεσίας!!!, προσπερνώντας το διαρκές αυτόφωρο αδίκημα της παρακώλυσης άσκησης καθηκόντων Κρατικού Υγειονομικού οργάνου, με το έτσι θέλω ενός αιρετού Αντιπεριφερειάρχη, για το οποίο επίσης υπάρχει εκτενής δικογραφία σε εξέλιξη εδώ:


Ενα απόλυτα διαλυμένο Κράτος, που αδυνατεί μέχρι στιγμής να ανασυγκροτηθεί, όπου ακόμη & αιρετοί πρώτου & δευτέρου βαθμού, που δεν είναι καγκελόφρακτοι, παραμένουν ασύλληπτοι, & τολμούν να κυκλοφορούν ανάμεσα στους πολίτες των κοινωνιών που καταστρέφουν.

Η Δικαιοσύνη δεν παραχωρείται & δεν παραβιάζεται, ούτε η Δημόσια Υγεία διαπραγματεύεται με κανέναν, όπου & εάν αυτός βρίσκεται.
Την Ελλάδα θα την πάρουμε πίσω γιατί μας ανήκει.

Οι ένοχοι θα πληρώσουν μαζί με όλους τους εκτελεστικούς τους βραχίονες.
Ιάκωβος Τίγκας
Επόπτης Δημόσιας Υγείας
βαθμός Α

Ακολουθούν φωτογραφίες του χρονικού του περιβαλλοντικού εγκλήματος στον Πολύγυρο, που δείχνουν την καταστροφή του δάσους, το μπάζωμα του ρέματος, την πρόθεσή τους να μετατρέψουν σε σκατόλακα το Αγιονέρι, το νερό που βρήκαν & υπάρχει ακόμη παρά τις συνεχείς αντλήσεις που του έκαναν, την ολιγωρία των Υπηρεσιών, που αφού τους σταματούσαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κατόπιν ξέπλεναν με νομιμοφάνεια τάχα όλες τους τις παρανομίες,  με τεκμήρια που έχουν κατατεθεί. 

Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

Η καταστροφή του παρακράτους, είναι μονόδρομος

Εχει εξουδετερωθεί η οποιαδήποτε προοπτική ζωής, σε ένα φαύλο κύκλο ανομίας & αυτοκαταστροφής.

Ενα εξωθεσμικό όργανο το eurogroup που δεν προβλέπεται στην δομή της Ε.Ε. & είναι άτυπο, αποφασίζει με την συναίνεση εδώ & 8 χρόνια, των εγχώριων αντιπροσώπων των Ελλήνων, την σφαγή των Ελλήνων & της Χώρας μας.
Παραχωρήθηκε & υποθηκεύτηκε η Εθνική κυριαρχία της Χώρας για λόγους δανεισμού, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο.
Ποδοπατήθηκε το δημοψήφισμα του 2015 βάναυσα από τους υποκρινόμενους αριστερούς.
Παραβιάστηκε η Συνταγματική συνεισφορά στα Δημόσια βάρη των Ελλήνων πολιτών, με επιβολή φόρων υπεράνω της φοροδοτικής τους ικανότητας, οδηγώντας εκατομμύρια Ελληνες στην απόγνωση & χιλιάδες στην αυτοκτονία, με καταστροφή, επιχειρήσεων.
Καταστρέφεται η Δημόσια Διοίκηση με προδήλως παράνομες & καταχρηστικές ενέργειες μιας εξαρτώμενης ιεραρχίας, τσιράκια των αντιπροσώπων των πολιτών, εγκαθιστώντας μια εντελώς εξαρτώμενη & χειραγωγούμενη διοίκηση, ενάντια στην ισονομία & αμεροληψία.
Νομοθετούνται νόμοι εναντίον Δικαιοσύνης, εγκαθιστώντας το λεγόμενο Δικαιϊκό παράδοξο, με την Δικαιοσύνη να παρακολουθεί χωρίς ουσιαστική λήψη μέτρων.
Καταλύθηκε ολοσχερώς το Σύνταγμα & κάθε έννοια Κράτους Δικαίου & νομιμότητας, με πρόδηλες παράνομες δραστηριότητες αιρετών αντιπροσώπων γκάγκστερς, οι οποίοι υπόγεια δρώντες, προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες, σε βάρος φιλήσυχων πολιτών.
Εκτεταμένο παρακράτος παντού, με την συμμετοχή των πολιτών & Δημοσίων λειτουργών πλέον, αποστατών & ανίκανων να εκδιώξουν τους ανίκανους, τους οποίους ανέχονται αν μη τι άλλο στην καλύτερη, ενώ συμμετέχουν στην χειρότερη.
Το Κράτος έχει συνέχεια, το παρακράτος όμως όχι, καθώς έχει εξουδετερωθεί η οποιαδήποτε προοπτική ζωής, σε ένα φαύλο κύκλο ανομίας & αυτοκαταστροφής, σύμφωνα με τις επιταγές της εωσφορικής "φώτισης" & "επανάστασης", που θέλει τους ανθρώπους, όπως στην φωτογραφία.
Η καταστροφή του οικοδομήματος του παρακράτους είναι μονόδρομος, όπως & το σβήσιμο της ψευδοφώτισης.
Ιάκωβος Τίγκας

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Διάλογος περί ψυχής & αναστάσεως, του Γρηγορίου Νύσσης, με την Μακρίνα. Ο λεγόμενος & "Μακρίνεια". (ή όπως λέω εγώ, ψιλά γράμματα)

H προσαρμογή της καθημερινότητας στην προοπτική της Ζωής


Ὁ λόγος αὐτὸς γράφτηκε τὸ φθινόπωρο τοῦ 379 μ.Χ., ὅταν ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἐπισκέφθηκε τὴν ἀδελφή του Ὁσία Μακρίνα στὸν Πόντο, γιὰ νὰ παρηγορηθεῖ γιὰ τὸ θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ τους Μεγάλου Βασιλείου. Ἡ Μακρίνα ἦταν ἄρρωστη, λίγο πρὶν τὸ τέλος της, ἀλλὰ εἶχε μαζί του ἕναν ἐνδιαφέροντα διάλογο ποὺ ἔδωσε ἀφορμὴ νὰ γραφτεῖ ὁ παρὼν λόγος. Τὰ κυριώτερα σημεῖα του εἶναι τὰ ἑξῆς:

Ὁ θάνατος εἶναι ὁ χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα· ὅταν τὸ σῶμα ἐγκαταλειφθεῖ ἀπὸ τὴν ψυχή, τότε ἀποσυντίθεται στὰ στοιχεῖα ποὺ πρὶν τὸ ἀποτελοῦσαν. Καθένα στοιχεῖο τοῦ σώματος ἐπιστρέφει στὸ φυσικό του στοιχεῖο, ἔτσι ὥστε κανένα ἐπιμέρους στοιχεῖο δὲν καταστρέφεται πλήρως ἢ δὲν ἐπιστρέφει στὴν ἀνυπαρξία, καὶ τὸ σῶμα παραμένει μέσα στὰ ὅρια αὐτοῦ τοῦ κόσμου (στὸ νερό, τὸν ἀέρα, τὸ χῶμα καὶ τὸ πῦρ). Αὐτὸ εἶναι ἡ φθορά, δηλαδὴ ἀποσύνθεση καὶ ὄχι καταστροφὴ ἢ μετάπτωση σὲ κατάσταση ἀνυπαρξίας.

Ἡ ψυχὴ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀποσύνθεση, γιατὶ εἶναι ἁπλὴ καὶ ἀσύνθετη καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ διασπαστεῖ. Ἡ ψυχὴ εἶναι ἀθάνατη καὶ ἐκτείνεται στὴν αἰωνιότητα. Τὸ μόνο ποὺ ἀλλάζει σ᾿ αὐτὴν κατὰ τὸ θάνατο εἶναι ὁ τρόπος ὑπάρξεώς της. Ἀκόμη καὶ τότε ἡ σχέση της μὲ τὸ φθειρόμενο σῶμα δὲν διακόπτεται, καὶ ἡ ψυχὴ θὰ μπορέσει νὰ βρεῖ ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ λόγω τῆς γνωστικῆς της δυνάμεως. Οὔτε ὁ χῶρος (ἀπόσταση) οὔτε ὁ χρόνος ἐμποδίζει τὴν ψυχὴ νὰ βρεῖ τὰ στοιχεῖα τοῦ σώματος κατὰ τὴν ἀνάσταση.

Αὐτὸ ποὺ περιμένει τοὺς ἀνθρώπους μετὰ θάνατον εἶναι ἡ κάθαρση, ἡ ἀνανέωση καὶ ἀποκατάσταση τοῦ σώματος καὶ ἡ ἀνάσταση ὅλων. Ὁ Δημιουργὸς δὲν θέλει νὰ μείνουμε ἁπλὰ ἔμβρυα. Ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς φύσεώς μας δὲν εἶναι ἡ κατάσταση τῆς νηπιακῆς ἡλικίας οὔτε οἱ ἑπόμενες ἡλικίες οὔτε ἀκόμη ἡ καταστροφὴ τοῦ σώματος ποὺ ἔρχεται μὲ τὸ θάνατο. Ὅλα αὐτὰ εἶναι μέρος τῆς ὁδοῦ ποὺ διανύουμε. Τὸ ἔσχατο τέρμα αὐτῆς τῆς κινήσεως εἶναι ἡ ἀποκατάστασή μας στὴν ἀρχέγονη κατάστασή μας. Ἡ ψυχὴ κατὰ τὴν ἀνάσταση θὰ ἐπιστρέψει στὸ σῶμα. Οἱ δίκαιες ψυχὲς θὰ δοξασθοῦν, ἀλλὰ οἱ ἁμαρτωλὲς θὰ τιμωρηθοῦν. Ἡ καθαρὴ ψυχὴ θ᾿ ἀπολαύσει τὴ θέα τοῦ Θεοῦ.

Στὴν ἐποχή μας ἀξίζει νὰ μελετηθεῖ ἰδιαίτερα ὁ λόγος, διότι θέτει τὸ θέμα τοῦ θανάτου, τὴ φθορὰ καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ σώματος, τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Ἡ ὅλη διαπραγμάτευση τοῦ θέματος ὁδηγεῖ τὸν ἀναγνώστη σὲ πρακτικὰ συμπεράσματα, ποὺ ἔχουν ἀντίκτυπο στὴν προσαρμογὴ τῆς καθημερινῆς του ζωῆς στὴν προοπτική της αἰώνιας ζωῆς, δηλαδὴ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ψήφισμα τής Οργανωτικής Επιτροπής του Συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία της 4ης Φεβρουαρίου 2018

"Ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ ὄρος Κυρίου καὶ ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ ἐπ᾿ ἄκρων τῶν ὀρέων καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν· καὶ ἥξουσιν ἐπ᾿ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη" (Ησαίας 2,2)
Μπήκαμε στην δεύτερη & τελευταία φάση της παρένθεσης, του απατεώνα αιώνα, οδεύοντας ολοταχώς προς το τέλος του.
Ο ευκολόπιστος, αγανακτισμένος & ταλαιπωρημένος  Ελληνικός Λαός μίλησε & μίλησε δίκαια & ορθά, την Κυριακή στις 4 Φλεβάρη 2018 στο Σύνταγμα, αλλά & σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου με αφορμή το ανύπαρκτο & γελοίο ζήτημα του ονόματος της Μακεδονίας μας από τους Σλάβους, σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση με όλα τα στραβά της & τα ανεπίτρεπτα που έγιναν & λέχθηκαν, ανακεφαλαίωσε σε ένα ψήφισμα, όλο τον ανθρώπινο πόνο & την δυστυχία που έχει υποστεί από το 2011 μέχρι σήμερα.
Ο Συνταγματολόγος κ. Κασιμάτης, έκανε αναφορά στην για πρώτη φορά επίσημη ενεργοποίηση του άρθρου 120 Σ από τον κυρίαρχο Ελληνικό Λαό, για το ΟΧΙ στο ποδοπάτημα του δημοψηφίσματος του 2015, το ΟΧΙ στην παραχώρηση της Εθνικής κυριαρχίας, την ακυρότητα των μνημονίων.
Δυστυχώς όμως και πάλι φάνηκαν κάποιοι, που επιχειρούν & θα το κάνουν, να καπελώσουν τους δίκαιους αγώνες αυτού του Λαού, & τα σημάδια τους φάνηκαν, από τα συνθήματα κονσέρβες, που σέρβιραν στους συγκεντρωμένους, προσβάλλοντας βαρύτατα την αξία του ανθρώπου & την ελευθερία της έκφρασης, σε βάρος τόσον των πολιτών, όσο & των ομιλητών.  
Μετά από αυτά πλησιάζει η εποχή που έχει ήδη προαναγγελθεί από τον "φωτογράφο" προφήτη Ησαία εδώ: http://iaktigas.blogspot.gr/2017/09/blog-post_22.html 
όπου όπως χαρακτηριστικά μας λέει για τα έσχατα χρόνια:
Ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ ὄρος Κυρίου καὶ ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ ἐπ᾿ ἄκρων τῶν ὀρέων καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν· καὶ ἥξουσιν ἐπ᾿ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ καὶ ἐροῦσι· δεῦτε καὶ ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος Κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ, καὶ ἀναγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ· ἐκ γὰρ Σιὼν ἐξελεύσεται νόμος καὶ λόγος Κυρίου ἐξ Ἱερουσαλήμ.
καὶ κρινεῖ ἀναμέσον τῶν ἐθνῶν καὶ ἐλέγξει λαὸν πολύν, καὶ συγκόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐ λήψεται ἔθνος ἐπ᾿ ἔθνος μάχαιραν, καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν. -(Ησαίας 2,2,3,4)

Παραθέτω το ψήφισμα
Ιάκωβος Τίγκας


Το ψήφισμα της Οργανωτικής Επιτροπής του Συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία

«Σήμερα, την 4η Φεβρουαρίου 2018, ο Ελληνικός Λαός, ο κατά το Σύνταγμα κυρίαρχος του κράτους και εντολέας της Βουλής και της Κυβέρνησης, συνελθών σε μεγαλειώδη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, Αθήνα, για να αποφασίσει για την εθνική μας θέση στο θέμα της εκχώρησης του ονόματος “Μακεδονία” στη γείτονα χώρα που θέλει να το υφαρπάσει καταπατώντας κάθε ιστορική και λογική τεκμηρίωση της πατρότητας του μεγάλου αυτού εθνικού μας ονόματος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΛΛΕΤΑΙ

προς την, κατά το Σύνταγμα, εντολοδόχο του Βουλή και Κυβέρνηση της Χώρας, να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο αποδοχής της χρήσης τού, από αρχαιοτάτων χρόνων, Ελληνικού ονόματος “Μακεδονία” και των παραγώγων του, που είναι ταυτόσημο με το όνομα “Ελλάς” και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής ταυτότητάς του.

Το όνομα αυτό αποτελεί ταυτόχρονα την ιερά κιβωτό και φορέα εκ των ενδοξότερων σελίδων της παγκόσμιας ιστορίας, που έχει εγγράψει η Αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η σημερινή, εδώ, Λαϊκή Εθνοσυνέλευση δηλώνει αποφασισμένη, να το υπερασπισθεί μέχρις εσχάτων, κατά τον Ελληνικό τρόπο, με τον οποίο η Ελλάδα γράφει πάντοτε την ιστορία της.

Η μη συμμόρφωση των εντολοδόχων του Λαού στη γνήσια εντολή αυτή του Λαού, θα αποτελέσει κατάφωρη παραβίαση του αντιπροσωπευτικού συστήματος και αντιστροφή των ρόλων εντολέα και εντολοδόχου που ορίζει & θεμελιώνει η Δημοκρατία με τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές.

Ο Λαός δεν θα μείνει απαθής θεατής. Είναι αποφασισμένος να επιβάλλει την απόφαση του και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Δημοκρατίας που, με το Σύνταγμα, ορίζει ρητά και ξεκάθαρα, ποιος είναι εντολέας και ποιος εντολοδόχος.

Το ψήφισμα, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ομοφώνως από την Ανοικτή Λαϊκή Εθνοσυνέλευση που έλαβε χώρα στην Αθήνα, την 4η Φεβρουαρίου 2018.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συλλαλητηρίου της 4ης Φεβρουαρίου 2018».

Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Αιώνας απατεώνας τέλος

Το τέλος των πολιτικών απατεώνων & σωτήρων κοντοζυγώνει
Ολα εξελίσσονται κατά πως πρέπει. Το τέλος του απατεώνα αιώνα κοντοζυγώνει. Και μαζί, το τέλος των πολιτικών απατεώνων, αλλά & των απατεώνων αποστατών σωτήρων.
Πρώτα όμως, πρέπει να γίνουν όλα.
1. Το Πολίτευμα του Θεού & οι Τέκτονες
2. Μασονία. Η έχιδνα του Σιωνισμού
Ιάκωβος Τίγκας

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Γελοιότητες & ανύπαρκτα "ζητήματα"

Γελοία οικειοποίηση της Ελληνικής Ιστορίας
Εν πάσι απάτη της αδικίας & τέρασι ψεύδους.
Αυτό είναι το ανύπαρκτο ζήτημα, κατασκεύασμα της διεθνούς έχιδνας, η γελοία οικειοποίηση της Ιστορίας του Μακεδονικού Ελληνισμού, όπως & το κατασκεύασμα της ανύπαρκτης οικονομικής κρίσης.
Μέσα από αυτά τα δυό με επιστέγασμα το δήθεν "Σκοπιανό" επιχειρούν την αναγέννηση του Φοίνικος.
Θα βρεθούν προ δυσάρεστης εκπλήξεως. Πολύ δυσάρεστη. Καθάρματα.
Ιάκωβος Τίγκας