Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Φασιστικά "νομοθετήματα"

H Φασιστική πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που με έβαλε σε Αργία

 

Ανεξέλεγκτη "εξουσία"  στους Περιφερειάρχες & Αντιπεριφερειάρχες


1.  Το άρθρο 103του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και ΥπαλλήλωνΝ.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθροπρώτο του ν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:
α) ο υπάλληλος πουστερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμιααπόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης,
β) ο υπάλληλος κατάτου οποίου εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη ηπροσωρινή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους,
[Αρχή Τροποποίησης]«γ) ο υπάλληλος, ο οποίοςπαραπέμφθηκε αμετακλή­τως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα ή γιατα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης,πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς καιγια οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικήςεκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥΕΔΑΦΙΟΥ Γ ΤΗΣ ΕΣΩΤ. ΠΑΡ. 1 ΤΗ ΠΕΡ. 1 ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡ. Ζ3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14ΤΟΥ Ν. 4111/13, ΦΕΚ-18 Α/25-1-13 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 12-11-12 – Η ΩΣ ΑΝΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 1 ΤΗΣ ΠΝΠ. 9/12-11-12, ΦΕΚ-224 Α/12-11-12[Τέλος Τροποποίησης]
δ) ο υπάλληλος στονοποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής ή της προσωρινής παύσης, και
ε) ο υπάλληλος οοποίος έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα τωνπεριπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄, θ΄, ι΄, ιδ΄, ιη΄, κγ΄, κδ΄, κζ΄ και κθ΄ του άρθρου107 ή αντίστοιχα παραπτώματα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν τηναντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή αντίστοιχαπαραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999).
2. Ο υπάλληλοςεπανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκο-ντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίοέχει τεθεί σε αργία. Ειδικότερα:
α. Υπάλληλος ο οποίοςτέθηκε σε αργία στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 ασκεί εκ νέου τακαθήκοντά του αν αθωωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
β. Η αργία τηςπερίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 αρχίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο τηςπειθαρχικής απόφασης και λήγει με την έναρξη της εκτέλεσης της πειθαρχικήςποινής της οριστικής ή προσωρινής παύσης που του επιβλήθηκε ή με την έκδοσηαπόφασης σε δεύτερο βαθμό ή δικαστικής απόφασης που είτε απαλλάσσει τονυπάλληλο από την πειθαρχική ευθύνη είτε του επιβάλλει ποινή διαφορετική από τηνοριστική ή προσωρινή παύση.
γ. Η αργία τηςπερίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 αρχίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο τουπαραπεμπτηρίου εγγράφου και λήγει με την έκδοση πρωτοβάθμιας πειθαρχικήςαπόφασης που τον απαλλάσσει ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστικήή προσωρινή παύση. Αν του επιβληθεί κάποια από τις ποινές αυτές η αργίασυνεχίζεται και λήγει σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση.
3.  Ηδιαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία εκδίδεται αμελλητί από το αρμόδιο για τοδιορισμό του υπαλλήλου όργανο. Η πράξη επανόδου του υπαλλήλου στην υπηρεσίαεκδίδεται από το ίδιο όργανο:
α) μετά απότελεσίδικη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου,
β) μετά από βεβαίωσητης αρμόδιας μονάδας προσωπικού ότι εκτελέστηκε η πειθαρχική ποινή τηςπροσωρινής παύσης που έχει επιβληθεί ή μετά από απόφαση του ΔευτεροβάθμιουΠειθαρχικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου δικαστηρίου που απαλλάσσει τον υπάλληλο
ή του επιβάλλει ποινήδιαφορετική από την οριστική ή προσωρινή παύση, ή μετά από σχετική βεβαίωση τουπροέδρου του οικείου δικαστικού σχηματισμού, και
γ) μετά από απόφασητου πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου με την οποία ο υπάλληλος απαλλάσσεταιαπό την πειθαρχική ευθύνη ή του επιβάλλεται πειθαρχική ποινή διαφορετική απότην οριστική ή προσωρινή παύση για πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης ε΄ τηςπαραγράφου 1, ή μετά από σχετική βεβαίωση του προέδρου του πρωτοβάθμιουπειθαρχικού συμβουλίου.
Ο υπάλληλοςεπανέρχεται στην υπηρεσία του από την κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχηςδιαπιστωτικής πράξης.
Εφόσον έχει επιβληθείαυτοδίκαιη αργία στις περιπτώσεις β΄, γ΄,δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1, η οποίαδεν έχει αρθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, και δεν έχει επιβληθεί στον υπάλληλοπειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συμβούλιο στο οποίο εκκρεμεί ηυπόθεση γνωμοδοτεί μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου σεαυτοδίκαιη αργία και κάθε επόμενο έτος σχετικά με την τυχόν συνδρομή λόγων πουκαθιστούν μη αναγκαία τη συνέχισή της. Το όργανο που είναι αρμόδιο για τοδιορισμό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει, μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση τουπειθαρχικού συμβουλίου ή μετά από γνωμοδότηση του ίδιου συμβουλίου που μπορείνα ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης δενείναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, μπορεί να διατάσσει την αναστολή της καιτην επάνοδο του υπαλλήλου στα καθήκοντά του ή τη μετακίνησή του σύμφωνα με τοάρθρο 66. Για την προθεσμία εντός της οποίας οφείλει να γνωμοδοτήσει τοπειθαρχικό συμβούλιο και τις συνέπειες της μη γνωμοδότησής του εντός τηςνόμιμης προθεσμίας εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του επόμενου άρθρου. Ηαναστολή της αργίας μπορεί να διατάσσεται και για ορισμένο χρόνο και ναανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας καιιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέουπαραπτώματος από τον υπάλληλο.»
2. Το άρθρο 104 τουΥπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο τουν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος ή υπηρεσιακοίλόγοι μπορεί να τεθεί σε αργία ο υπάλληλος κατά του οποίου:
α) έχει ασκηθείπειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, με την επιφύλαξη τωνπεριπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση ε΄ του προηγούμενου άρθρου, για τιςοποίες επιβάλλεται αυτοδίκαιη αργία, ή
β) υπάρχουν σοβαρέςενδείξεις για άτακτη διαχείριση, η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταμένηςαρχής ή του αρμόδιου επιθεωρητή.
2.  Αρμόδιοόργανο για την έκδοση της πράξης με την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε αργίαείναι, κατά περίπτωση, ο οικείος Υπουργός ή το ανώτατο μονομελές όργανοδιοίκησης ή ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, αν δεν υπάρχειμονομελές όργανο διοίκησης. Η πράξη εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του πειθαρχικούσυμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.
3. Σε κατεπείγουσεςπεριπτώσεις και εφόσον διακυβεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας, μπορεί ναεπιβληθεί στον υπάλληλο από τον άμεσο πειθαρχικώς προϊστάμενό του το μέτρο τηςαναστολής άσκησης των καθηκόντων του, ακόμη και πριν επιληφθεί το πειθαρχικόσυμβούλιο κατά την επόμενη παράγραφο. Σε περίπτωση παράλειψης του άμεσουπειθαρχικώς προϊσταμένου του υπαλλήλου, το μέτρο της αναστολής άσκησης τωνκαθηκόντων μπορεί να επιβληθεί από κάθε πειθαρχικώς προϊστάμενο ανώτερο απόαυτόν. Η παράλειψη πειθαρχικώς προϊσταμένου να επιβάλει το ως άνω μέτροελέγχεται πειθαρχικά από κάθε πειθαρχικώς προϊστάμενό του. Κατά τη διάρκεια τηςαναστολής άσκησης των καθηκόντων του ο υπάλληλος δεν προσέρχεται στην υπηρεσία.Η αναστολή άσκησης καθηκόντων του υπαλλήλου αίρεται αυτοδικαίως, εάν τοπειθαρχικό συμβούλιο δεν επιληφθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στηνεπόμενη παράγραφο.
4. Εφόσον συντρέχεικάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεταιαμελλητί και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Σε περίπτωση πουέχει διαταχθεί το μέτρο της αναστολής των καθηκόντων του υπαλλήλου, τοπειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί το αργότερο μέσα σε τριάντα (30)ημέρες από τη λήψη του μέτρου. Το πειθαρχικό συμβούλιο γνωμοδοτεί μέσα σεπροθεσμία τριάντα (30) ημερών και σε κάθε περίπτωση που ζητείται η γνώμη τουαπό το όργανο που είναι αρμόδιο για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Ηγνωμοδότηση εκδίδεται σε κάθε περίπτωση μετά από προηγούμενη κλήση τουυπαλλήλου σε ακρόαση. Σε περίπτωση που το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσειμέσα στις ανωτέρω προθεσμίες, η απόφαση για τη θέση του υπαλλήλου σε αργίαεκδίδεται και χωρίς γνωμοδότηση. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος καλείται σεακρόαση από το αρμόδιο όργανο και οφείλει να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις τουεντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης.
5. Η αργία αρχίζειαπό την κοινοποίηση της σχετικής πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντάτου αυτοδίκαια από την έκδοση πειθαρχικής απόφασης, η οποία τον απαλλάσσει απότην πειθαρχική ευθύνη ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ήπροσωρινή παύση.
6. Μετά την πάροδοενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αργία και κάθε επόμενο έτος τοπειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτεί για τη συνέχιση ή μη της αργίας.Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του από την κοινοποίηση σχετικής απόφασηςτου οργάνου που τον έθεσε σε αργία, η οποία εκδίδεται εφόσον έχουν εκλείψει οιλόγοι της παραγράφου 1. Η απόφαση αυτή μπορεί να εκδίδεται από το αρμόδιοόργανο οποτεδήποτε, ακόμη και χωρίς προηγούμενη γνώμη του πειθαρχικούσυμβουλίου.
7.  Το όργανο που είναι αρμόδιο για τη θέση υπαλλήλου σε δυνητικήαργία μπορεί, εφόσον κρίνει ότι το μέτρο της αργίας δεν είναι απαραίτητο ναεπιβληθεί ή έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε, να διατάσσειγια λόγους σχετικούς με το συμφέρον της υπηρεσίας τη μετακίνηση του υπαλλήλουσύμφωνα με το άρθρο 66.»
Με δυό λόγια οι Περιφερειάρχες & Αντιπεριφερειάρχες κάνουν ότι θέλουν, ανεξατήτως Πειθαρχικού Συμβουλίου. Θεωρούν τους υπαλλήλους πιόνια πάνω στην "σκακιέρα" που λέγεται Περιφέρεια. Οι αρεστοί είναι "καλοί υπάλληλοι" ενώ οι ενεργούντες κατά συνείδηση. είναι "κακοί υπάλληλοι".
Τέτοια "Νομολογία" ούτε η Χούντα δεν έφτιαξε. Αποφασίζουμε λοιπόν & Διατάσουμε. Δοξάστε τους.

Ιάκωβος Τίγκας.

2 σχόλια:

  1. Και τώρα τι γίνεται? Θα περιμένετε την συνεδρίαση πότε θα γίνει? Δεν υπάρχει κάποιος συνδικαλιστικός φορέας στην υπηρεσία σας ώστε να καλυφθείτε νομικά μέχρι να δούμε τι θα γίνει? Συγνώμη που ρωτάω αλλά αν δεν έχετε δικηγόρο θα είναι πολύ δύσκολα από ότι εχω καταλάβει. Αυτοί τώρα ψάχνονται για το παραμικρό. Φέρονται εκδικητικά!!!! Αν είναι δυνατόν. Εδώ άλλοι σκοτώνουν άνθρωπο και τους έχουν και κυκλοφορούν ελεύθερους και κυνηγάνε εσάς? Δεν ξέρω τι να πω...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οταν κάνεις αντίσταση στο "Κράτος" το κατεχόμενο, μέσα από το Κράτος, το θράσος δεν έχει όρια. Το ζήτημα είναι ότι έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά του προσώπου μου επί τρία χρόνια τα οποία επισύρουν ποινές κάθηρξης με πλαστογραφία, μεροληψία, κατάχρηση εξουσίας, αντικανονική αξιολόγηση. Εκρεμεί φάκελος που έχω στείλει στους Επιθεωρητές Υγείας. Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Βέβαια αυτά δεν θα περάσουν έτσι γιατί εκτός των άλλων υπάρχει & κοινωνική κατακραυγή εις βάρος τους, καθόσον είμαι δημόσιο πρόσωπο 28 χρόνια. Οσο για τους συνδικαλιστές, αυτοί έκαναν τις μεθοδεύσεις από τον θώκο της Διοίκησης.

    ΑπάντησηΔιαγραφή