Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Οι ναυτικοί μάρτυρες της καταστροφής που έρχεται

Σύγχρονη επικαιρότητα & Αποκάλυψη

Τα γεγονότα τρέχουν & απότι βλέπω, λίγοι είναι εκείνοι που ψιλοκαταλαβαίνουν τι ακριβώς γίνεται. Οι σύγρονες εξελίξεις καθιστούν ιδιαίτερα επίκαιρα τα κεφάλαια 13, 14, 15, 16, 17, & 18 της Αποκάλυψης, μέσα από την εξιστόρηση των οποίων, μεταφράζονται τα ακατανόητα καραγκιοζηλίκια του δυδίμου της συμφοράς, του Θηρίου & του Ψευδοπροφήτη, καθ΄υπαγόρευση του Δράκοντα.
Γιατί λοιπόν επέσπευσαν την διαδικασία της Προεδρικής εκλογής; Τους έκοψε ο πόνος για την αστάθεια; Σιγά τα ωά. Πήραν εντολές από το δύδιμο της συμφοράς γιατί έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Ο κόσμος πρέπει να καταστραφεί-αλλάξει. Οι υπάρχουσες δομές της 7ης Βασιλείας, πρέπει να αλλάξουν ώστε να επικρατήσουν οι δομές της 8ης Βασιλείας, η οποία θα είναι ωστόσο μιά από τις 7. Πρέπει επειγόντως η κοινωνία του χρήματος, να μεταβληθεί σε αχρήματη κοινωνία τώρα. Το δύδιμο της συμφοράς, είναι έτοιμο να αναλάβει καθήκοντα & θρόνους. Το Θηρίο με τις παλιές δομές που καταστρέφονται & ο Ελληνας Ψευδοπροφήτης με τις υποδείξεις του για τις νέες δομές.
Στο κεφάλαιο ΙΓ της Αποκάλυψης, περιγράφεται η αχρήματη κοινωνία & τα δύο Θηρία. Το αναβαίνον εκ της θαλάσσης & το αναβαίνον εκ της Γης. Ειδικότερα για το δεύτερο θηρίο τον Ψευδοπροφήτη αναφέρεται ότι θα εκτελέσει αρπάξει την εξουσία του πρώτου Θηρίου ενώπιόν του: 
"...καὶ ποιεῖπάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺςπλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρουςκαὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶτῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶτῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μήτις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχωντὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸντοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. . " Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν·ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦθηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς". Μέχρι εδώ είναι κατανοητό. Ομως αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι στα ξεκούδουνα. Πρέπει να καταστραφεί αυτό που υπάρχει & που τόσες φιλότιμες προσπάθεις διεθνώς έχουν γίνει για την καταστροφή του. Ταυτόχρονα η ανθρωπότητα πρέπει να επιβιώσει με μιά άλλη μορφή. "καὶ μίαν ἐκ τῶνκεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου."
Αυτή λοιπόν είναι η κεφαλή η εφαγμένη που όμως έζησε. Η λύση. Η αχρήματη κοινωνία με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Παρακάτω περιγράφονται οι καταστροφές & καταμαρτυρείται, ότι αυτές γίνονται από τα δύο Θηρία & τους δέκα Βασιλείς που εξουσίαν δεν έχουν αλλά μία ώρα έλαβαν εξουσία με το Θηρίο, δηλαδή τις 10 μεγαλύτερες Τράπεζες.

Ολοι αυτοί λοιπόν εμίσησαν την πόρνη & την κατάστρεψαν, κάνοντας έτσι την γνώμη του Θεού!!! "...καὶ ἄλλοςδεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησε λέγων· ἔπεσεν, ἔπεσεΒαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἣ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦθυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικε πάντα ἔθνη...." Αποκάλυψη 14, 8. Και αφού περιγράφει τις καταστροφές, συνεχίζει στην περιγραφή & εξήγηση της πόρνης & του επτακέφαλου θηρίου. ". καὶ τὰ δέκακέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσι τὴνπόρνην καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶγυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴνκατακαύσουσιν ἐν πυρίὁ γὰρ Θεὸςἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴνγνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ δοῦναιτὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθῶσινοἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ." Αποκάλυψη 17, 16,17.
Αναφερόμενος στην εξήγηση του Θηρίου ο άγγελος μιλάει για τις επτά κεφαλές & λέει ότι είναι Βασιλείες & ταυτόχρονα βουνά λόφοι, προφανώς παραπέμποντας σε μιά από τις τρεις επτάλοφες Πόλεις, την Ιερουσαλήμ, την Κωνσταντινούπολη & την Ρώμη, ως Γεωγραφικούς προσδιορισμούς θεάτρων γεγονότων. Η αναφορά στις 7 Βασιλείες με 5 που πέρασαν, την μία που είναι παρούσα την εποχή που τα λέει στον Ιωάννη & την άλλη που έρχεται για λίγο & μετά τον όγδοο Βασιλέα που θα είναι ένας εκ των επτά, γίνεται σαφές, ότι αναφέρεται στο πέρασμα από την μέχρι τώρα γνωστή δομή του χρήματος & του πλούτου, στην αχρήματη κοινωνία, & πως όσον αφορά την κακία, δεν θα διαφέρει ο όγδοος Βασιλιάς από τους επτά & θα είναι ένας απ΄αυτούς. "...
καὶ τὸ θηρίονὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ αὐτὸς ὄγδοόςἐστι, καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστι, καὶ εἰςἀπώλειαν ὑπάγει."
Αυτό που υπήρχε & δεν υπάρχει & θα ξαναυπάρξει & θα πάει σε απώλεια, σε συνάφεια & με άλλες αναφορές αλλά & στα σύγχρονα γεγονότα, παραπέμπει στον Ελληνισμό που τόσο πολύ θέλουμε & όλοι αναγνωρίζουν ως το μοναδικό όπλο ενάντια στην Παγκοσμιοποίηση. Υποδηλώνεται & με την εσφαγμένη κεφαλή που έζησε, καθώς στην Αποκάλυψη, με μιά φράση, δηλώνονται ταυτόχρονα πολλά πράγματα & χρόνοι.
Προχωρώντας στο κεφάλαιο 18 αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικά: ".....καὶ ἔκραξεν ἐνἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼνἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴπαντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέουἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου, 
ὅτι ἐκ τοῦοἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκανπάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆςμετ᾿ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροιτῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆςἐπλούτησαν. Καὶ ἤκουσα ἄλληνφωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· ἔξελθε ἐξαὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖςἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶναὐτῆς μὴ λάβητε·... ἀπόδοτε αὐτῇὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκε, καὶ διπλώσατε αὐτῇδιπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασε, κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν.
ὅσα ἐδόξασεν ἑαυτὴνκαὶ ἐστρηνίασε, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸνκαὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆςλέγει, ὅτι κάθημαι καθὼς βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμὶκαὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω,..."
Στην συνέχεια περιγράφεται με σκληρό τρόπο, ο θρήνος των βασιλέων & εμπόρων της γης: "....
καὶ κλαύσουσιν αὐτὴνκαὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆςγῆς οἱ μετ᾿ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶστρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσι τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς," Αποκάλυψη 18, 9.
Μια συγκλονιστική μαρτυρία αναφέρεται στους ναυτικούς, που θα γίνουν μάρτυρες της ξαφνικής καταστροφής από μακρυά: "...  καὶ πᾶςκυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων, καὶναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, ἀπὸμακρόθεν ἔστησαν .καὶ ἔκραζονβλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς,λέγοντες· τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ; ...". Αποκάλυψη 18, 17,18.
Είναι λοιπόν σαφές προς τα που οδεύουμε. Το δυστύχημα είναι ότι απότι φαίνεται, εξυφαίνεται μιά καπήλευση των Ιερών & Οσίων του Ελληνισμού, του Πνεύματος των Ελλήνων, όπως αυτό αποτυπώθηκε στην Ιστορία & βγαίνουν σήμερα κάποιοι αν μη τι άλλο αγράμματοι & ανιστόρητοι & δίνουν τροφή στα σχέδια του Ψευδοπροφήτη.
Ομως η ιστορία έχει & συνέχεια, αφού από τις περιγραφές φαίνεται ότι η αντίσταση θα είναι σθεναρή & το δύδιμο της συμφοράς δεν θα περάσει καθόλου καλά αυτά τα επόμενα χρόνια. Γιατί λάθος Λαό διάλεξαν αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή.  "...
Καὶ εἶδον ἕναἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξενἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις τοῖςπετομένοις ἐν μεσουρανήματι· δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸδεῖπνον τὸ μέγα τοῦ Θεοῦ, "ἵνα φάγητε σάρκαςβασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶσάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾿ αὐτῶν,καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶντε καὶ μεγάλων." Αποκάλυψη 19, 17,18."...καὶ ἐπιάσθη τὸθηρίον καὶ ὁ μετ᾿ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷςἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶτοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντεςἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴνκαιομένην ἐν θείῳ." Αποκάλυψη 19, 20.
Γι αυτό λοιπόν έγιναν & γίνονται όλα αυτά, γι αυτό εξαθλιώθηκε ο Λαός μας & γι αυτό όπως περιγράφεται παρακάτω στα επόμενα κεφάλαια & ειδικά στο 20, αυτός ο Λαός μαζί με κάθε ντόμπρο & αληθινό άνθρωπο, θα κυβερνήσουν την επόμενη μορφή κοινωνίας.
"
...Καὶ εἶδονθρόνους, καὶ ἐκάθησαν ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ κρῖμαἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶνπεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰτὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐπροσεκύνησαν τὸ θηρίον οὔτε τὴν εἰκόνα αὐτοῦ,καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸμέτωπον αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν·καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦχίλια ἔτη·"
Μπορεί να μην περάσουμε καλά εμείς αλλά δεν θα περάσετε καθόλου καλά & εσείς οι δυό "λεβέντες".

Ιάκωβος Τίγκας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου