Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ


Ο Τραπεζίτης άνθρωπος του υποκόσμου Στουρνάρας, που θέλει λέει να φτιάξει τα οικονομικά της Ελλάδας, σκοτώνοντας καθημερινά ανθρώπους, αυτός ο μεγαλοαπατεώνας φονιάς, δέστε με τι τρόπο σε καιρό "κρίσης" όπως λέει, φτιάχνει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Χώρας, διορίζοντας τους ανθρώπους του στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,...& με τι μισθούς όταν οι Ελληνες πεθαίνουν από το κρύο, δεν βρίσκουν φάρμακα & γιατρούς, δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν τα παιδιά τους που σπουδάζουν,.....τι να πρωτοπεί κανείς, όταν δήθεν διαπραγματεύεται με την τρόϊκα για την Χώρα. Βρε αληταρά, έχεις το θράσος & μιλάς & από πάνω;
Δείτε το κείμενο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που έφτιαξε ο ακατανόμαστος:
 
ΑΡΙΘ.: 3710/Β.204/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο
Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Αρχή έκδοσης: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΕΚ: 35ΥΟΔΔ

Μέγεθος κειμένου: 18 KB

 

 
Αριθμ. 3710/Β.204/13 (ΦΕΚ 35 ΥΟΔΔ/30-1-2013) : Διορισμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 «Ταμείο Χρηματοπι­στωτικής Σταθερότητας» (Α΄ 119).
2. της παραγράφου 10 του άρθρου 16Β του ν. 3864/2010
3. της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βου­λευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτη­τών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α΄ 309).
4. την ανάγκη διορισμού των οργάνων Διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
5. την πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 και την τήρηση της δια-δικα-σίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 και της περίπτωσης ε' της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου.
6. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο­φασίζουμε:
1. Διορίζουμε τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτι­κής Σταθερότητας, ως ακολούθως:
α. ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
αα. Paul Koster του Robert (Α.Δ: NNFJ89B79), Πρόεδρος
ββ. Αντρέας Μπερούτσος του Χαραλάμπους (Α.Δ.: ΑΗ 3359334), μέλος
γγ. Pierre Mariani του Antoine Dominique (Α.Δ.: 11ΑΙ80293), μέλος
δδ. Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: Τ 066369), εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μέλος
εε. Ευθύμιος Γκατζώνας του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 115454), εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, μέλος
β. ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
αα. Αναστασία Σακελλαρίου του Χρήστου (Α.Δ.: ΑΗ 2693055), Διευθύνουσα Σύμβουλος
ββ. Μάριος Κολλιόπουλος του Νικολάου (Α.Δ. ΑΗ 4162251), αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
γγ. Αναστάσιος Γάγαλης του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. Ξ162625), μέλος
2. Η θητεία των μελών των ανωτέρω οργάνων αρχίζει την 1/2/2013 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017.
3. α. Οι συνολικές ετήσιες μεικτές αποδοχές των με­λών Διοίκησης του Ταμείου, ορίζονται ως ακολούθως
αα. Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου: εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
ββ. Μέλη Γενικού Συμβουλίου: τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
γγ. Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής: διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (215.000) ευρώ
ββ. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες (185.000) ευρώ
γγ. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) ευρώ
β. Οι ανωτέρω αποδοχές δεν συνοδεύονται από επι­πλέον παροχές ή άλλα προνόμια και καταβάλλονται σε 12μηνη βάση
4.  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3864/2010 όπως ισχύει
5.  Τα ανωτέρω μέλη υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 3213/2003
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013

Αυτά τα συμφωνήσατε με την τρόϊκα;
Ιάκωβος Τίγκας. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου