Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Διοργάνωση συσσιτίων

Ποιοί είναι οι αρμόδιοι φορείς;
Αυτοί που διέλυσαν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς & την Δημόσια Υγεία, & οδήγησαν στα συσσίτια, κάτι έπρεπε να πουν κατά το πρώτυπο διοργάνωσης συσσιτίων από τους ΝΑΖΙ & το είπαν. Μας λείπει & η θέσπιση μαυραγοριτών & είμαστε εντάξει. Σαν δεν ντρεπόμαστε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣΥΓΕΙΑΣ
Αθήνα 19/01/2012
Αριθ.πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οίκ. 9420
ΠΡΟΣ :
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
: Αριστοτέλους 17
: 10187 Αθήνα
: Χεργκελετζάκη Μ.
: 210 5221089
: 210 5233563
Π.Α.
ΘΕΜΑ:«Παροχή συσσιτίων και τροφίμων - Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες
ομάδες»
Σχετ. : α) Η υπ’αρίθμ.Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/83, τ.Β. 24-9-83) Υγειονομική Διάταξη,
όπως έχει τροποποιηθείέως σήμερα
β) Ο Ν. 3325/11-3-2005(ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2005) «Ίδρυση και λειτουργία
βιομηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου
ανάπτυξης και άλλεςδιατάξεις»
Για τις παροχέςσυσσιτίων, που διενεργούνται σε όλη τη χώρα, από δήμους,
ενορίες εκκλησιών καιμη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, για φιλανθρωπικό σκοπό,
δεν προβλέπεται απότην υγειονομική νομοθεσία η έκδοση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίαςεπιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όμως η παροχή συσσιτίων
αποτελεί ένα γεγονόςπραγματικό και έκτακτο. Για τους λόγους αυτούς έχει ιδιαίτερο
υγειονομικόενδιαφέρον, όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας και
επειδή όλο καιαυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που προσφεύγουν σε κέντρα
παροχής συσσιτίου γιατην ικανοποίηση της βασικής ανάγκης για σίτιση, θα πρέπει
να διενεργείταιοργανωμένα και από επίσημους φορείς π.χ. από τους δήμους ή τις
ενορίες των εκκλησιώνή από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Απαγορεύεται η παροχή
μη οργανωμένουσυσσιτίου και από μη αρμόδιους φορείς.
Οι παραπάνω φορείς, οιοποίοι ασχολούνται με την παροχή οργανωμένου
συσσιτίου, θα πρέπεινα ενημερώνουν γραπτώς και εγκαίρως, για την
δραστηριότητά τουςαυτή και να συνεργάζονται με τις κατά τόπους Υγειονομικές
Υπηρεσίες τωνΠεριφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν, ώστε οι Υγειονομικές
Υπηρεσίες να είναιενήμερες για τον προμηθευτή - παρασκευαστή, τον τόπο, τον
χώρο και τον χρόνοδιάθεσης των συσσιτίων.
Οι ΥγειονομικέςΥπηρεσίες, από την πλευρά τους, μόλις ενημερωθούν θα
πρέπει να μεριμνούνγια τον υγειονομικό έλεγχο, έτσι ώστε σε όλα τα στάδια, από
την προμήθεια τωνπρώτων υλών μέχρι και την προσφορά των γευμάτων, να
μπορεί να υπάρχειεπίβλεψη της εφαρμογής όλων των υγειονομικών όρων και
ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ
προϋποθέσεων,προκειμένου να διασφαλίζεται η υγιεινή των προσφερόμενων
γευμάτων.
Οι ΥγειονομικέςΥπηρεσίες παρακαλούνται να διεξάγουν το παραπάνω έργο τους,
με πνεύμα καλήςσυνεργασίας, προσφέροντας όσο μπορούν τη συνδρομή και την
υποστήριξή τους.
Παρακάτωπαραθέτουμε μερικές βασικές οδηγίες υγιεινής για όσους
ασχολούνταιμε την παρασκευή και διάθεση συσσιτίων:
Α) Στην περίπτωση πουη προμήθεια των έτοιμων γευμάτων γίνεται από
επιχειρήσεις μαζικήςεστίασης (catering), ή από Καταστήματα – Επιχειρήσεις
Υγειονομικού Ενδιαφέροντοςή άλλους φορείς, οι οποίοι παρασκευάζουν και
προσφέρουν έτοιμαγεύματα σε συσσίτια (π.χ. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) θα
πρέπει αυτά νακατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με τα
παραπάνω σχετικά.
Β) Σε κάθε άλληπερίπτωση, όσοι ασχολούνται με την παρασκευή και την
Παροχή των συσσιτίων,θα πρέπει να ακολουθούν βασικούς κανόνες υγιεινής,
ώστε να διασφαλίζεταιόσο το δυνατόν καλύτερα η υγιεινή των γευμάτων και
κατά συνέπεια ηπροστασία της Δημόσιας Υγείας.
ΑτομικήΥγιεινή
1.Πλένουμεκαλά τα χέρια μας:
o μετά τηχρήση τουαλέτας
o πρινξεκινήσουμε το μαγείρεμα
o μετά απόχειρισμό ωμών τροφίμων (κρέας, κοτόπουλο, αυγά
κ.α.)
o μετά απόφύσημα της μύτης, φτάρνισμα, βήχα
o μετά απόχειρισμό σκουπιδιών
o μετά απόχειρισμό χημικών ουσιών (π.χ. προϊόντα καθαρισμού)
2.Έχουμεπάντα καθαρά και κομμένα νύχια.
3.Ότανμαγειρεύουμε έχουμε τα μαλλιά μας μαζεμένα, εάν είναι μακριά, και ακόμη
καλύτερα τα έχουμεκαλυμμένα με σκούφο ή μαντήλι.
4.Ότανμαγειρεύουμε φοράμε πάντα καθαρή ποδιά.
5.Δενκαπνίζουμε ποτέ την ώρα που μαγειρεύουμε.
6.Δενβήχουμε και δεν φταρνιζόμαστε πάνω από τα τρόφιμα.
7.Δενμαγειρεύουμε όταν έχουμε τραύματα ή πληγές στα χέρια μας.
8.Δενμαγειρεύουμε όταν είμαστε άρρωστοι (όταν έχουμε πυρετό, διάρροια,
εμετούς, ναυτία)
Υγιεινήστο χώρο του παρασκευαστηρίου
· Διατηρούμε το χώρο τουμαγειρείου πάντα καθαρό.
ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ
· Προστατεύουμε τομαγειρείο από μύγες, κατσαρίδες, ποντίκια, βάζοντας σίτες Νο
16, όπου υπάρχουνανοίγματα (π.χ. παράθυρα).
· Χρησιμοποιούμεξεχωριστά σκεύη και εργαλεία (π.χ. μαχαίρια) για τα ωμά τρόφιμα
και διαφορετικά για ταμαγειρεμένα. Επίσης διαφορετικά για τα κρέατα, κοτόπουλα και
διαφορετικά για ταλαχανικά.
· Καθαρίζουμε καλά καιπλένουμε με ζεστό νερό και απορρυπαντικό - απολυμαντικό
τους πάγκους εργασίας,τα τραπέζια, τα σκεύη (κατσαρόλες, ταψιά), τα εργαλεία και τα
μηχανήματα μετά τοτέλος του μαγειρέματος.
· Τα απορρίμματα νασυλλέγονται σε σακούλες, οι οποίες θα πρέπει να κλείνουν
καλά και νααπορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα.
· Οι κάδοι απορριμμάτων(σκουπιδιών) που υπάρχουν στο χώρο, καλό θα ήταν να
είναι κλειστού τύπου(με καπάκι), ποδοκίνητοι με πεντάλ, για να μην χρειάζεται να
πιάνεται με τα χέριατο καπάκι και να διατηρούνται πάντα καθαροί.
· Στο χώρο τουμαγειρείου απαγορεύεται η είσοδος και η διατήρηση κατοικίδιων ή
άλλων ζώων.
ΨΥΓΕΙΑ
· Στο ψυγείο δεν βάζουμεποτέ τα τρόφιμα ανακατεμένα και δεν το
παραφορτώνουμε.
· Τα έτοιμα μαγειρεμένατρόφιμα τα τοποθετούμε στα πάνω ράφια και τα ωμά
στα κάτω ράφια, έτσιώστε να αποφευχθεί η τυχόν επιμόλυνση των
τροφίμων
εάν στάξουν τα ωμάπάνω στα έτοιμα τρόφιμα.
· Οι θερμοκρασίες στοεσωτερικό των ψυγείων θα πρέπει να είναι :
1. Για την συντήρηση 2ο έως 5ο C (βαθμούς Κελσίου)
2. Για την κατάψυξη -18ο C (βαθμούς Κελσίου)
· Ελέγχουμε τηνθερμοκρασία των ψυγείων με θερμόμετρα χωρίς υδράργυρο.
· Απαγορεύεται νακαταψύξουμε ξανά κάποιο προϊόν το οποίο έχει ξεπαγώσει
· Καθαρίζουμε τακτικά ταψυγεία
ΤΡΟΦΙΜΑ
· Κατά την παραλαβή τωνπρώτων υλών προσέχουμε την ποιότητα των
προϊόντων και ιδιαίτερατην ημερομηνία λήξης αυτών.
· Πετάμε τα ληγμένατρόφιμα και δεν τα χρησιμοποιούμε ποτέ.
· Τα ζεστά μαγειρεμένατρόφιμα, μέχρι να καταναλωθούν, πρέπει να διατηρούνται
σε θερμοθαλάμους, μεθερμοκρασία από 60ο C (βαθμούς Κελσίου) και πάνω.
· Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα(γάλα, αυγά, κρέας, κοτόπουλα κ.α.) πρέπει να
διατηρούνται εντός τωνψυγείων.
· Τα τρόφιμα κατά τηναποθήκευση διατηρούνται σε καθαρό χώρο και θα πρέπει
να είναι ξεχωριστά καιμακριά τοποθετημένα από άλλα προϊόντα όπως
καθαριστικά,εντομοκτόνα κ.α. για μη μόλυνση των τροφίμων.
· Πλένουμε πολύ καλά τατρόφιμα που θα καταναλωθούν ωμά και δεν θα
μαγειρευτούν (π.χ.φρούτα , λαχανικά)
Το νερό πουχρησιμοποιείται πάντα να είναι πόσιμο.
ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ
Η διάθεση των μερίδωντου συσσιτίου να γίνεται σε σκεύη μιας χρήσης.
Σε περίπτωση πουχρησιμοποιούνται περιέκτες (δοχεία) των σιτιζομένων, αυτά να
είναι καθαρά και νακλείνουν.
Επειδή και ταΚοινωνικά Παντοπωλεία, τα Κοινωνικά Καφενεία κλπ. που ανήκουν
σε επίσημους φορείς ήΜ.Κ.Ο. και τα οποία εξυπηρετούν κοινωνικά ασθενείς
ομάδες, είναι έναέκτακτο και πραγματικό γεγονός, υπόκεινται και αυτά σε
υγειονομικό έλεγχο απότις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες όπως κάθε Κατάστημα
ΥγειονομικούΕνδιαφέροντος και οφείλουν να τηρούν όλα τα ανωτέρω σχετικά.
Παρακαλούμε τιςΥγειονομικές Υπηρεσίες όπως ενημερώνουν εγγράφως την
Υπηρεσία μας, σχετικάμε τους παραπάνω ελέγχους.
ΠΡΟΣ: ΟΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣΥΓΕΙΑΣ
1. Όλες τιςΑποκεντρωμένες
Διοικήσειςτης χώρας ΑΝΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Υπ’ όψιν κ.κ. ΓενικώνΓραμματέων
Έδρες τους
2. Όλες τιςΠεριφερειακές
Αυτοδιοικήσειςτης χώρας
α) Υπ’ όψιν κ.κ.Περιφερειαρχών
Έδρες τους
β) Γενικές ΔιευθύνσειςΔημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας
β.1.) Δ/νσειςΠεριβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου
Περιφερειακών Ενοτήτων
Έδρες τους
β.2) Δ/νσεις Δημ. Υγείας& Κοινωνικής
Μέριμνας
ΤμήματαΠεριβαλλοντικής Υγιεινής
& ΥγειονομικούΕλέγχου
Περιφερειακών Ενοτήτων
Έδρες τους
3. ΚΕΔΕ
Ακαδημίας 65 &Γενναδίου
Τ.Κ. 10678 Αθήνα
( με τηνπαράκληση να
ενημερώσειόλους τους
Δήμους τηςχώρας)
4. ΙεράΣύνοδος Εκκλησίας της
Ελλάδας
Ιασίου 1
ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ
Τ.Κ. 11521 Αθήνα
( με τηνπαράκληση να
ενημερώσειόλες τις Μητροπόλεις &
τις ενορίεςτης χώρας)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΕΦΕΤ
Γραφείο Προέδρου
Κηφισίας 124 &Ιατρίδου 2
Τ.Κ. 11526 Αθήνα
2. ΚΕΕΛΠΝΟ
Γραφείο Προέδρου
Αγράφων 3-5
Τ.Κ. 15123 Μαρούσι
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφεία κ.Υφυπουργών
3. Γραφεία κ.κ. Γεν.Γραμματέων
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντήΠρόνοιας
5. Γραφείο Γεν.Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας &
Ποιότητας Ζωής
6.Δ/νση ΚοινωνικήςΑντίληψης και
Αλληλεγγύης
7. Δ/νση ΔημόσιαςΥγιεινής
ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ__
Ιάκωβος Τίγκας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου